Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Landratsamt Cham 
 •  
 • Rachelstr. 6 
 • 93413 Cham 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše Klatovy 
 •  
 • Hostašova 1 
 • 339 01 Klatovy 
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

DIALOG│MUZEUM - Ein Projekt von Landkreis Cham und dem Heimatmuseum des Dr. Hostaš Klatovy 

 • Projekt Finanzierung:
 • ZIEL 3 Freistaat Bayern - Tschechische Republik 2007-2013
 •  
 • Projekt Thema:
 • Kultur
 •  
Ein Kompetenznetz für die Zukunft der Region

Mit Eröffnung der Ausstellung "Historisches Holzspielzeug aus dem Böhmerwald" am 7. November 2008 im Foyer des Landratsamtes Cham wurde der Öffentlichkeit ein neues Projekt im Ziel 3-Programm Freistaat Bayern – Tschechische Republik präsentiert. Das Museumsreferat des Landkreises Cham und das Landeskundliche Museum Dr. Hostaš Klatovy / Klattau führen von 2008 bis 2011 das gemeinsame Projekt DIALOG|MUZEUM durch. Seit fast 20 Jahren arbeiten Museen im Landkreis Cham mit Institutionen in der Tschechischen Republik zusammen. Mit dem Museum in Klatovy / Klattau findet seit 1990 ein reger Austausch von Ausstellungen statt.

Ziel des Projektes DIALOG|MUZEUM ist es nun, diese grenzüberschreitende Kooperation durch Wissenstransfer und fachlichen Austausch in der Museumsarbeit nachhaltig zu stärken und auszubauen und ein Netzwerk der Museen zu schaffen.

Die grenzüberschreitende Kooperation soll vor allem im Bereich der Kernaufgaben der Museen gestärkt werden: Sammeln, Bewahren, Forschen, Ausstellen und Vermitteln. Das Projekt soll zu einer Steigerung der Besucherzahlen der Museen und zu einer länderübergreifenden Qualifizierung von Museumspersonal führen. Mentale und sprachliche Barrieren sollen abgebaut und die Mobilität im gemeinsamen Kulturraum gefördert werden.

Die SWOT-Analyse zum "Ziel 3-Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern – Tschechische Republik 2007 – 2013" vermerkt, dass es im Fördergebiet nur wenige außeruniversitäre Forschungseinrichtungen gibt. Hier fällt den Museen eine besondere Aufgabe zu. Kulturwissenschaftler, Historiker, Ethnographen und Archäologen arbeiten und forschen in diesen Einrichtungen im ländlichen Raum – z. B. an der Forschungsstelle für Volkskultur am Museum in Klatovy / Klattau. Dieses Potenzial gilt es für unsere gemeinsame Region in der Mitte Europas zu nutzen.

Die vom Museumsreferat des Landkreises Cham betreuten Museen werden in den kommenden Jahren einen Schwerpunkt ihrer Arbeit auf die grenzübergreifende Kooperation legen. Um die Bildung des Netzwerks auf eine breite Basis zu stellen und möglichst viele Kontakte zu den Kollegen in den Museen in Klatovy / Klattau und Umgebung zu fördern, werden drei wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Landkreis zur Durchführung von DIALOG|MUZEUM mit festgelegten Anteilen ihrer Arbeitszeit zum Projekt abgeordnet.

Auch das Museum Klatovy / Klattau ordnet mehrere Mitarbeiter anteilig zum Projekt ab. Das Netzwerk der Museen sieht vor, dass Mitarbeiter der Häuser in den Museen des jeweiligen Nachbarlandes hospitieren und so in der Praxis ihr Fachwissen kommunizieren. Best practice Leitlinien werden erarbeitet. Aus dieser alltäglichen Zusammenarbeit soll ein deutsch-tschechisches Kompendium von Fachbegriffen des Museumswesens entstehen. Unter Einsatz zukunftsweisender Medien und Methoden der Vermittlung sollen Angebote und Aktivitäten für die Bürgerinnen und Bürger der Grenzregion erarbeitet werden. Ausstellungen werden ausgetauscht, zum Abschluss des Projektes wird die gemeinsame Ausstellung "Sammeln und Sammler" in Klatovy / Klattau und im Museum des Landkreises Cham stattfinden.

Info

Deutsch-Tschechischer Begegnungsort 

DIALOG│MUZEUM - Projekt okresu Cham a Vlastivědného muzea Dr. Hostaše Klatovy 

 • Financování projektu:
 • Cíl 3 Bavorsko - Česká republika 2007-2013
 •  
 • Téma projektu:
 • Kultura
 •  
Síť kompetence pro budoucnost regionu

S otevřením výstavy "Historické hračky ze Šumavy" dne 7. listopadu 2008 ve vestibulu zemského úřadu Cham byl veřejnosti představen nový projekt Cíl 3-Program Freistaat Bayern - Česká republika. Pracoviště pro muzea Zemského úřadu Cham a Vlastivědné museum Dr. Hostaše Klatovy budou realizovat od roku 2008 do roku 2011 společný projekt DIALOG / MUZEUM. Už skoro 20 let spolupracují muzea z okresu Cham s institucemi v České republice. S muzeem v Klatovech existuje živá výměna výstav od roku 1990.

Cílem projektu DIALOG / MUZEUM je trvale posílit a rozšířit tuto přeshraniční spolupráci předáváním znalostí a odbornou výměnou v práci muzeí a vytvořit síť muzeí.

Přeshraniční spolupráce má být posílena především v oblasti základních úloh muzeí: Sbírat, uchovávat, zkoumat, vystavovat a zprostředkovávat. Projekt má vést ke zvýšení návštěvnosti muzeí a k přeshraniční kvalifikaci muzejního personálu. Mají být odbourány mentální a jazykové bariéry a podporována mobilita ve společném kulturním prostoru.

Ze SWOT - analýzy k "Cíli 3 - Program k přeshraniční spolupráci Svobodný stát Bavorsko - Česká republika 2007 -2013" vyplývá, že v podporované oblasti je jen málo mimouniverzitních výzkumných zařízení. Zde připadá muzeím zvláštní úkol. Vědci z oblasti kultury, historikové, etnografové a archeologové pracují a zkoumají v těchto institucích ve venkovském prostoru - např. na výzkumném pracovišti pro lidovou kulturu v muzeu v Klatovech. Tento potenciál je třeba vyiužít v celém našem společném regionu ve středu Evropy.

Pro muzea, spravovaná muzejním referátem v okresu Cham bude v příštích letech v jejich práci kladen důraz na přeshraniční kooperaci. Aby vytvoření sítě bylo postaveno na široké bázi a byly podporovány co nejširší kontakty na kolegy v muzeích v Klatovech a okolí, budou tři vědecké pracovnice a pracovníci ze zemského okrasu zařazeni do projektu DIALOG | MUZEUM se stanovenými podíly jejich pracovní doby na projektu.

Také Muzeum Klatovy bude delegovat více pracovníků podílem k práci na projektu Síť muzeí. Předpokládá se, že se pracovníci muzeí budou účastnit hospitací v muzeích příslušné sousední zemi a takto v praxi zkoušet své odborné znalosti. Jsou vypracovávány směrnice na základě nejlepších zkušeností tzv. "best practice". Z této každodenní spolupráce by měla vzniknout česko-německá vědecká příručka odborných výrazů v muzejnictví. Za použití progresivních médií a metod komunikace mají být vypracovány nabídky a aktivity pro občany pohraničního regionu. Budou vyměňovány výstavy a v závěrečné části projektu se bude konat společná výstava "Sběratelská činnost a sběratelé" v Klatovech a v Muzeu zemského okresu Cham.

Info

Česko-německé místo setkávání 

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Deutsch-Tschechischer Begegnungsort | Česko-německé místo setkávání
Rendert Time: 0,066 Sek. | Speicherverbrauch: 3,65 MB / 3,91 MB