Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Katovice 
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
 • Landkreis / Kraj: Strakonice

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 9,58 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 1.292 (30.11.-1)

Katovice

Der Markt Katovice / Katowitz liegt in einer Höhe von 412 m ü. NN an den Ufern der Otava, in die der Kolčavá- und der Březový-Bach münden. Katovice hat eine Katasterfläche von 957 ha, sein höchster Punkt ist der Katowitzer Berg ("Katovická hora", auch "Kněží hora") mit einer Höhe von 493 m ü. NN.

Katovice

Městys leží v nadmořské výšce 412 m, rozkládá se na březích Otavy s přítoky Kolčavou a Březovým potokem, výměra katastru 957 ha, nejvyšší bod - Kněží hora (Katovická hora) - 493 m n.m.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Datensatz 1 bis 2 von 2

Geschichte • Historie

Katovice

Das Gebiet war vermutlich bereits in der Frühzeit besiedelt. Zunächst befand sich hier eine keltische, ab dem 8. Jahrhundert dann eine slawische Siedlung, von der Funde der älteren slawischen Kultur zeugen. Eine slawische Burganlage befand sich auf dem Katowitzer Berg (Katovické hora). Bereits im Jahr 1859 beschrieb Jan Erazim Wocel - Begründer der tschechischen Archäologie - die Burgwälle auf dem Katowitzer Berg.

Katovice war ursprünglich wohl eine Goldwäschersiedlung (im Fluss Otava wurde Gold gewaschen), später - vermutlich ab dem 10./11. Jahrhundert - ein Marktort. Sie war Untertanendorf und später (1471) Markt der Burg und des Schlosses Střela. Die Leitung der Gemeinde hatten von der Obrigkeit eingesetzte Vögte inne. Nach seiner Erhebung zur Stadt erhielt Katovice Maut-, Zoll- und Marktrechte (2 Jahrmärkte pro Jahr). Die Stadt erhielt auch das Siegelrecht (das erhaltene Siegel wird im Kreisarchiv in Strakonice verwahrt) und ein Stadtwappen: ein silberner Turm mit Ziegeldach und goldener Turmkugel auf blauem Grund.

Katovice war ein landwirtschaftlich geprägter Ort. Vor langer Zeit gab es auf dem Katowitzer Berg einen Weinberg. Während der gesamten Zeit des Feudalismus, bereits ab dem 13. Jahrhundert, unterstand Katovice den Herren von Střela. Das Schloss Střela existiert bis heute, von der Burg (etwa 1 km von Katovice entfernt) sind nur noch Ruinen erhalten. Im Jahr 1440 war Jindřich Kolowrat der Herr von Střela und ab dem Jahr 1444 hatte Lev von Rožmitál diese Herrschaft inne, der höchste Richter des Königreichs Böhmen, dessen Schwester Johanka die Frau Georgs von Podiebrad und nach dessen Wahl zum böhmischen König (1458) böhmische Königin war. Ende des 16. Jahrhunderts regierte das Geschlecht Boubinský in Střela und hielt sich dort bis zur Schlacht am Weißen Berg. Die Grablege der Boubinskýs befindet sich in der Katowitzer Kirche.

Bis ins Jahr 1967 war in Katovice ein alter Volksbrauch erhalten geblieben - das weihnachtliche Hornspiel der Hirten am Heiligen Abend mit einem Umgang um die Häuser. Die langen Hirtenhörner gibt es heute noch und sie erklingen am Heiligen Abend immerhin noch im örtlichen Rundfunk. Im Ort gibt es auch noch immer eine Dudelsack-Tradition, es leben hier mehrere junge Dudelsackspieler und -spielerinnen.

Katovice

Území osídleno už patrně v pravěku. Nejprve osídlení keltské a od 8. století lze počítat se slovanským osídlením, o čemž svědčí nálezy starší slovanské kultury. Slovanské hradiště bývalo na Katovické (Kněží) hoře. Již v roce 1859 popsal Jan Erazim Wocel - zakladatel české archeologie - valy na Katovické hoře.

Katovice byly původně pravděpodobně osadou rýžovnickou (rýžovalo se zde zlato z Otavy), později trhovou, která vznikla asi v 10. - 11. století. Byla poddanskou vesnicí a později (1471) městysem hradu a zámku Střela. Obec spravovali rychtáři, kteří byli dosazováni vrchností. Po povýšení na městečko získaly Katovice právo mýta, cla a právo tržní (2 jarmarky ročně). Získaly i právo pečetní - dochované pečetidlo je uloženo v Okresním archivu ve Strakonicích. Dostaly také městský znak - a to modrý štít, v něm stříbrnou věž s cihlovou střechou a zlatou makovičkou.

Katovice byly zemědělskou obcí. V dávných dobách bývaly na Kněží hoře vinice. Po celou dobu feudalismu, už od 13. století, podléhaly Katovice pánům ze Střely. Zámek Střela je dosud dochován, z hradu jsou pouze trosky (asi 1 km od Katovic). V roce 1440 byl pánem na Střele Jindřich Kolowrat a v roce 1444 ji získal Lev z Rožmitálu - nejvyšší sudí království českého, jehož sestra Johanka se provdala za Jiřího z Poděbrad a po jeho volbě českým králem (1458) se stala českou královnou. Koncem 16. století vládl na Střele rod Boubínských a udržel se tu až do Bílé hory. Boubínští jsou pohřbeni v katovickém kostele.

Do roku 1967 se držel v Katovicích starý lidový zvyk - vánoční troubení pastýřů o Štědrém večeru s obchůzkou domů. Dlouhé pastýřské trouby jsou dosud zachovány a zní každý Štědrý večer alespoň z místního rozhlasu. V obci se stále udržuje dudácká tradice, žije zde několik mladých dudáků a dudaček.

Wirtschaft • Hospodářství

Katovice

Der Ort Katovice war für die Goldwäscherei bekannt - bereits die alten Kelten wuschen hier das Edelmetall - und für das Vorkommen von Perlmuscheln im Fluss Otava, die hier später auch gezüchtet wurden. Dieser Zucht wurde durch die Verschmutzung des Flusses ein Ende gemacht, aber in den flachen Gewässern bei Katovice konnten die Muscheln noch vor nicht allzu langer Zeit gefunden werden. Nach Erbauung des Schwarzenbergschen Kanals wurde auf der Otava über Katovice Holz geschwemmt. Die Flößerei hatte hier Tradition. Holz wurde von der Čeňkover Mühle aus geflößt, aber auch in Katovice wurden am rechten Flussufer Flöße gebunden (darauf verweist auch die Ortsbezeichnung "Pramácká"). Auf die fertigen Flöße stieg die Flößermannschaft, die Floßfahrt nach Prag dauerte zwei Tage. Noch nach dem 2. Weltkrieg wurde hier geflößt. Im Jahr 1867 wurde Katovice eine Haltestelle der Kaiser Franz-Josephs-Bahn. Seit dieser Zeit gibt es in Katovice eine Eisenbahnanbindung.

Ab 1902 wurde am Katowitzer Berg Graphit gewonnen. Die Förderung endete im Jahr 1922. Über 60 Jahre lang, bis 1952, erfreute sich die Katowitzer Hutindustrie großen Erfolgs. Danach wurde die Fabrik von den Wollbetrieben in Strakonice übernommen. Heute befindet sich die Fabrik in Konkurs und wartet vollkommen ungenutzt auf einen neuen, fähigen Eigentümer.

Katovice

Katovice byly známé rýžováním zlata - rýžovali je tu už staří Keltové - a výskytem perlorodek v řece Otavě, které tu byly později i uměle chovány. Znečisťováním vody byl jejich chov zničen, ale v mělčích vodách u Katovic byly nalézány ještě v nedávných letech. Po zbudování Švarcenberského kanálu se po Otavě přes Katovice plavilo dřevo. Voroplavba tu měla tradici. Vory se plavily od Čeňkovy pily, ale vázaly se i v Katovicích na pravém břehu řeky (odtud místní název Pramácká). Na hotové vory nastupovala pramácká parta. Cesta do Prahy jim trvala dva dny. Vory se plavily ještě po 1. světové válce. V roce 1867 se staly Katovice stanicí Dráhy císaře Františka Josefa I. Od té doby je v Katovicích železniční dráha.

Od roku 1902 se těžila tuha - grafit - v Kněží hoře. Těžba grafitu byla ukončena roku 1922. Do roku 1952 po celé dvě třetiny století se těšil slávě katovický kloboučnický průmysl. Pak továrnu převzaly Vlnařské závody ve Strakonicích. V současné době je továrna v konkursu a zcela nevyužita čeká na nového schopného majitele. 

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Katovice 
 •  
 • Husovo nám. 5 
 • 387 11  
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
Rendert Time: 0,888 Sek. | Speicherverbrauch: 4,26 MB / 4,79 MB