Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Nové Hrady 
 •  
 • nám. Republiky 46 
 • 373 33 Nové Hrady 
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
 • Landkreis / Kraj: České Budějovice

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 79,67 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 2.578 (01.01.2012)

Nové Hrady

Die altertümliche Stadt Nové Hrady befindet sich im Gebirge gleichen Namens in der Nähe der Grenze zu Österreich. Sie liegt etwa 30 km südöstlich von České Budějovice. Der historische Stadtkern ist ein Denkmalensemble. Am westlichen Stadtrand steht eine alte Burg aus dem Ende des 13. Jahrhunderts umgeben durch einen massiven Burggraben.

Von der Stadtbefestigung, die an die Burgbefestigung angeschlossen war, sind bis heute nur Reste von Mauern aus der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts und das sog. Untere Tor aus dem Jahre 1829 erhalten geblieben. An der südwestlichen Ecke des viereckigen Platzes mit einem Brunnen die spätgotische Kirche der hl. Peter und Paul mit dem Serviten-Kloster, steht einer der ältesten Stadtbauten.

An der westlichen Seite des Platzes steht das ursprünglich im Renaissance-Stil gebaute Rathaus aus der Hälfte des 16. Jahrhunderts, das im 18. und erneut im 19. Jahrhundert im Barockstil umgestaltet wurde. An der gegenüberliegenden (östlichen) Seite des Platzes befindet sich die sog. Residenz, die das Haus Buquy in den Jahren 1634-1644 für sich hat bauen lassen. Am östlichen Rande der Stadt Nové Hrady erbauten Buquys in den Jahren 1801-1810 ein im großen romantischen Park liegendes Empire-Schloss. Auf dem Friedhof, unweit vom Schloss, steht das pseudogotische Grabmal von Buquys aus 90. Jahren des 19. Jahrhunderts.

Nové Hrady

Starobylé město Nové Hrady se nachází v Novohradských horách v blízkosti hranic s Rakouskem. Leží asi 30 km jihovýchodně od Českých Budějovic. Historické jádro je městskou památkovou zónou. Na západním okraji města stojí starý hrad z konce 13. století obklopený mohutným příkopem.

Z městského opevnění, které navazovalo na opevnění hradu, se do současnosti dochovaly jen zbytky hradebních zdí z druhé poloviny 14. století a tzv. Dolní brána z roku 1829. U jihovýchodního rohu čtvercového náměstí s kašnou stojí jedna z nejstarších staveb města - pozdně gotický kostel svatého Petra a Pavla s klášterem servitů.

Na západní straně náměstí stojí původně renesanční radnice z poloviny 16. století, barokně upravená v 18. a znovu v 19. století. Na protější (východní) straně náměstí je tzv. rezidence, kterou si zde nechali postavit Buquyové v letech 1634-1644. Na východním okraji Nových Hradů vybudovali Buquoyové v letech 1801-1810 empírový zámek umístěný v rozsáhlém romantickém parku. Na hřbitově nedaleko zámku stojí pseudogotická hrobka Buquoyů z devadesátých let 19. století.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Datensatz 11 bis 11 von 11
Seite 2 von 2
1 2

Geschichte • Historie

Nové Hrady

Nové hrady war im Mittelalter eine bedeutende Grenzfestung. Aktenkundig belegt ist eine slawische Stammburg, im 13. Jahrhundert wurde hier eine Burg des Spitzen-Mittelalters gebaut, die dem Geschlecht von Viteks (Witiko) gehört hat. Nach dem Jahr 1620 wurde Nové hrady zur Residenzstadt der Buquoys. Sie residierten hier bis 1945 und zwar zunächst in dem Rosenberg-Haus auf dem Stadtplatz, das im Barockstil umgebaut wurde, später in dem neu erbauten frühklassizistischen Schloss am Rande des historischen Stadtzentrums.

Nové Hrady

Nové hrady byly ve středověku významnou pohraniční pevností. V pramenech je doloženo slovanské hradiště, ve 13. století zde byl vybudován vrcholně středověký hrad patřící rodu Vítkovců. Po roce 1620 se Nové hrady staly rezidenčním městem Buquoyojů kteří zde sídlili až do roku 1945, a to nejprve v přestavěném rožmberském domě na náměstí, přebudovaném na barokní rezidenci, později v nově vybudovaném raně klasicistním zámku na okraji historického centra města.

Wirtschaft • Hospodářství

Nové Hrady

In der Stadt sind folgende Unternehmen ansässig: Rybářství Nové Hrady, s.r.o. - Zucht und Verkauf von Fischen und Gänsen, Statek Nové Hrady, Staatsbetrieb - Landwirtschaft, Dřevotvar H a H Nové Hrady, s.r.o. - Holzverarbeitung.

Nové Hrady

V městě působí tyto firmy: Rybářství Nové Hrady, s.r.o. - chov a prodej ryb a hus, Statek Nové Hrady, státní podnik - výroba zemědělských výrobků, Dřevotvar H a H Nové Hrady, s.r.o. - dřevovýroba.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Nové Hrady 
 •  
 • nám. Republiky 46 
 • 373 33  
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,25 MB / 4,79 MB