Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Slavonice 
 •  
 • náměstí Míru 480 
 • 378 81 Slavonice 
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
 • Landkreis / Kraj: Jindřichův Hradec

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 45,72 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 2.556 (01.01.2012)

Slavonice

Slavonice ist eine alte Stadt in der Nähe der Staatsgrenze zu Österreich. Die Stadt liegt im südlichsten und östlichsten Zipfel des Landkreises Jindřichův Hradec, etwa 12 km südwestlich von Dačice. In der Stadt befindet sich ein geschlossenes Ensemble von spätgotischen und Renaissance-Bürgerhäusern aus dem 16. Jahrhundert, das zum städtischen Denkmalschutzgebiet gehört. Von der massiven Stadtbefestigung sind bis heute nördliche und östliche Zwingerwände mit fünf Basteien erhalten geblieben.

Den Stadtkern von Slavonice bilden zwei Plätze, der Obere Stadtplatz und der Friedensplatz, die durch die Kirche Maria Himmelfahrt getrennt sind. Östlich vom Stadtzentrum wurde auf dem Spitalplatz die Kirche Hl. Johannes des Täufers gebaut, die bei dem Stadtspital gegründet wurde. Unter dem historischen Stadtkern wurde der Slavonicer Untergrund ( Keller ) zugänglich gemacht, ein einzigartiges technisches und historisches Denkmal.

Im Haus Nr. 476 auf dem Friedensplatz befindet sich das Stadtmuseum mit einer, den Stadtdenkmälern und archäologischen Funden aus der Umgebung dienender Exposition. Auf dem Hügel nordwestlich der Stadt steht die monumentale gotische Kirche des Heiligen Geistes. Durch die Landschaft zwischen Slavonice und Český Rudolc verläuft der Grasel-Lehrweg, der direkt von der Stadt ausgeht. Die bedeutungsvollen Denkmäler in der Slavonicer Umgebung sind die Burgruine Landštejn und verschwundenes mittelalterliches Dorf Pfaffenschlag.

Slavonice

Slavonice jsou starobylé město v blízkosti státní hranice s Rakouskem. Město leží v nejjižnějším a nejvýchodnějším cípu okresu Jindřichův Hradec asi 12 km jihozápadně od Dačic. Ve městě se nachází ucelený soubor pozdně gotických a renesančních měšťanských domů pocházejících ze 16. století, který je chráněn jako městská památková rezervace. Z masivního opevnění města se do současnosti dochovaly severní a východní části parkánové zdi s pěti baštami.

Jádro Slavonic tvoří dvě náměstí, Horní náměstí a náměstí Míru, oddělená kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Východně od centra města byl na Špitálském předměstí vystavěn kostel svatého Jana Křtitele, založený při městském špitále. Pod historickým jádrem je zpřístupněno Slavonické podzemí, což je unikátní technická a historická památka.

V domě č. 476 na náměstí Míru sídlí městské muzeum s expozicí věnovanou památkám města a archeologickým nálezům z okolí. Na návrší severozápadně od města stojí monumentální pozdně gotický kostel svatého Ducha. Krajinou mezi Slavonicemi a Českým Rudolcem prochází naučná Graselova stezka, která vychází přímo z města. Významnými památkami v okolí Slavonic jsou zřícenina hradu Landštejn a zaniklá středověká ves Pfaffenschlag.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Slavonice

Die älteste schriftliche Erwähnung über die Stadt ist auf das Jahr 1260 datiert. Ursprünglich handelte es sich um eine Siedlung, später um ein Marktdorf, das den Herren von Hradec (Viteks Zweig) gehört hat. Das Dorf entwickelte sich allmählich in eine befestigte Stadt. Den größten Aufschwung verzeichnete Slavonice in der zweiten Hälfte des 15. und im 16. Jahrhundert, da hier die regelmäßige Verbindung zwischen Prag und Wien geführt hat.

Außerdem sind in der Zeit in Umgebung von Slavonice Gold- und Silbergruben erwähnt worden. Nach der Schlacht am Weißenberg kam es zur Einschränkung der Stadtprivilegien, nach Einnahme der Stadt durch Schweden während des Dreißigjährigen Krieges im Jahre 1645 ist Slavonice arm geworden und nach der Liquidation der örtlichen Poststation im Jahre 1760 verlor die Stadt fast an Bedeutung. Die Stadt lag abseits jeglicher bedeutenden Verkehrsverbindungen und Dank dieser Umstände hat sie ihr Renaissance-Charakter bewahren können.

Slavonice

Nejstarší písemná zpráva o městě pochází z roku 1260. Původně se jednalo o osadu, později o trhovou ves, která patřila pánům z Hradce (větev Vítkovců). Ves se pomalu rozvíjela v opevněné město. Největší rozkvět Slavonice zaznamenaly ve druhé polovině 15. a v 16. století, kdy tudy vedlo pravidelné vozové spojení mezi Prahou a Vídní.

Kromě toho jsou v té době zmiňovány v okolí Slavonic zlaté a stříbrné doly. Po bitvě na Bílé hoře došlo k omezení městských výsad, po dobytí města Švédy za třicetileté války roku 1645 Slavonice zchudly a po zrušení místní poštovní stanice v roce 1760 takřka pozbyly významu. Město se ocitlo stranou všech důležitějších dopravních spojení a díky tomu si uchovalo svůj renesanční ráz.

Wirtschaft • Hospodářství

Slavonice

Dank des Reichtums an Kulturdenkmälern sieht die Stadt im Tourismusbereich Entwicklungschancen. In Slavonice sind folgende Unternehmen aktiv: Agros Slavonice, GmbH - Milchkuh- und Geflügelhaltung, Stavební huť Slavonice, GmbH - Bauprojektierung, bauhistorische und Restaurierungsvoruntersuchungen, Restaurationsarbeiten, Podnik města Slavonice, GmbH - ein Unternehmen der Stadt Slavonice - technische Dienstleistungen.

Slavonice

Město se díky bohatým kulturním památkám orientuje na podnikání v turistickém ruchu. Ve Slavonicích působí tyto firmy: Agros Slavonice, spol. s r.o. - chov dojnic a drůbeže, Stavební huť Slavonice, spol. s r.o. - stavebního projektování, zajištění stavebně historických a restaurátorských průzkumů, restaurování, Podnik města Slavonice, s.r.o. - poskytování technických služeb.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Slavonice 
 •  
 • Horní náměstí 525 
 • 378 81  
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
Rendert Time: 0,942 Sek. | Speicherverbrauch: 4,27 MB / 4,80 MB