Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Milevsko 
 •  
 • Husovo nám. 391 
 • 399 01 Milevsko 
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
 • Landkreis / Kraj: Písek

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 42,30 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 9.261 (11.06.2007)

Milevsko

Die Stadt Milevsko liegt am Fluss Milevsko, an der Grenze des Hügellandes von Tábor und Volice, im mittleren Flussgebiet von Moldau, im Bezirk Písek. Sie ist 20 km von der Stadt Tábor entfernt. Milevsko ist in der weiteren Umgebung durch den alljährlichen Frühlings - Fastnachtumzug bekannt, der jedes Jahr in die Stadt eine große Menschenmenge anzieht, die sich für das ungewöhnliche Spektakel interessiert.

Am nördlichen Rand der Stadt liegt das Kloster Milevsko, zu dem auch weitere kirchliche Bauten gehören: Klosterkirche Mariä Heimsuchung und die Friedhofskirche des hl. Jilji. Im Kloster-Areal befindet sich heute das Museum von Milevsko. Von weiteren Kultureinrichtungen nennen wir das Kulturhaus und Galerie M, wo die permanente Verkaufsausstellung der bildenden Künste untergebracht ist. Auf dem Beneš-Platz im Stadtzentrum steht das alte Barock-Rathaus aus dem 17. Jahrhundert und das Neurenaissance-Rathaus mit Sgraffitomalereien, das in den Jahren 1901 - 1902 gebaut wurde.

Auf dem Stadtplatz steht auch städtische pseudoromanische St. Bartholomäus-Kirche aus dem Jahre 1866. Im städtischen Park Fasangarten, der sich gleich neben dem Kloster ausbreitet, befindet sich die Naturgalerie mit Granit-Schöpfungen aus den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts, die von einer Reihe der bedeutenden tschechischen und ausländischen Künstlern bei vergangenen Granit-Symposien geschaffen wurden. Durch die Stadt und ihre nahe Umgebung verläuft die Route des landeskundlichen Lehrpfades Milevsko.

Milevsko

Město Milevsko leží na Milevském potoce na hranici Táborské a Votické vrchoviny ve středním Povltaví v okrese Písek. Je vzdáleno 20 km severozápadně od města Tábor. Milevsko je známo v širokém okolí pro pravidelné pořádání jarního maškarního průvodu, který každoročně přitahuje do města davy zájemců o nevšední podívanou.

Na severním okraji města leží klášter Milevsko, k němuž patří i další církevní stavby: klášterní kostel Navštívení Panny Marie a hřbitovní kostel svatého Jiljí. V objektu kláštera je dnes umístěno Milevské muzeum. Z dalších kulturních zařízení města jmenujme Kulturní dům a Galerii M, kde je umístěna stálá prodejní expozice výtvarného umění. Na Benešově náměstí v centru města stojí barokní stará radnice ze 17. století a novorenesanční nová radnice se sgrafity postavená v letech 1901 - 1902.

Na náměstí stojí též městský pseudorománský kostel svatého Bartoloměje z roku 1866. V městském parku Bažantnice, který se rozkládá v těsném sousedství kláštera, je přírodní galerie žulových výtvorů vytvořených v 90. letech 20. století řadou významných českých i zahraničních umělců při několika ročnících žulového sympózia. Městem a jeho blízkým okolím prochází trasa Milevské vlastivědné naučné stezky.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Milevsko

Die erste schriftliche Erwähnung von Milevsko ist bereits auf das Ende des 12. Jahrhundert datiert. In dieser Zeit wurde mit dem Bau des Prämonstratenklosters begonnen. Zu dieser Zeit entstand in seiner Nähe ein Dorf. Im 14. Jahrhundert erlebte Milevsko großen Aufschwung, trotzdem blieb sie nur Markt. Milevsko wird erst ab 1759 zur Stadt erhoben.

Das dominante ökonomische, ideologische und gesellschaftliche Faktor, das das Leben in der Stadt und ihrer Umgebung beeinflusst hat, war das Kloster. Nach seiner Auflösung im 18. Jahrhundert begann die Zeit des Niedergangs im gesamten Gebiet, so dass in der Mitte des 19. Jahrhunderts die hiesige Region eine der ärmsten im Lande war. Eine Belebung und weitere Entwicklung der Stadt und der Region brachte erst der Industrieaufschwung nach dem 2. Weltkrieg.

Milevsko

První zmínka o Milevsku pochází již z konce 12. století. V té době byla zahájena stavba milevského kláštera premonstrátů, v jehož blízkosti vzápětí vznikla ves. Ve 14. století zaznamenalo Milevsko velký rozvoj, bylo však vedeno stále jen jako městečko. Městem je od roku 1759.

Dominantním ekonomickým, ideologickým i společenským činitelem, kterým se řídil život města i okolí, byl klášter. Po jeho zrušení v 18. století začalo období úpadku celé oblasti, takže v 19. století byl zdejší kraj jedním z nejchudších v zemi. Oživení a rozvoj města a regionu přišel až s rozvojem průmyslu po druhé světové válce.

Wirtschaft • Hospodářství

Milevsko

Im wirtschaftlichen Bereich ist Milevsko besonders Dank der Firma ZVVZ AG bekannt. Die Firma ist spezialisiert auf die Produktion von Lufttechnischen Anlagen und sonstigen ökologischen Einrichtungen (Filter und Separatoren).

Milevsko

V hospodářské oblasti je Milevsko známé především díky firmě ZVVZ a.s., která se specializuje na výrobu vzduchotechnických zařízení a různých ekologických zařízení - filtrů a odlučovačů.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Milevsko 
 •  
 • nám. E. Beneše 420 
 • 399 16  
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
Rendert Time: 0,862 Sek. | Speicherverbrauch: 4,27 MB / 4,80 MB