Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Prachatice 
 •  
 • Velké náměstí 1 
 • 383 01 Prachatice 
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
 • Landkreis / Kraj: Prachatice

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 39,01 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 11.859 (31.12.2002)

Prachatice

Die Stadt Prachatice liegt im Gebirgsvorland des Böhmerwalds unterhalb des Bergs Libín, am Fluss Živný potok, ca. 40 km westlich von České Budějovice. Die Stadtmitte mit Renaissancegebäuden wurde zum städtischen Denkmalensemble erklärt. Die Stadt bilden 8 Ortsteile (Prachatice, Staré Prachatice, Libínské Sedlo, Perlovice, Kahov, Oseky, Volovice, Stádla).

Jahrhunderte langer Bauerhalt ohne Neubauten hat dazu beigetragen, dass das Aussehen des historischen Stadtkerns aus der Zeit der Spätgotik und der Renaissance im Wesentlichen bis heute erhalten blieb. In der Stadt sind die Mauer aus dem 14. Jahrhundert, die Bastei Helvít und das Gotik-Renaissance-Tor Dolní brána noch vorhanden. Eine der ältesten Bauten der Stadt ist die gotische Dekanatkirche des hl. Jacob auf dem Stadtplatz. Den Kern von Prachatice bildet ein länglicher Stadtplatz mit Barockbrunnen.

Seine Dominante ist das in den Jahren 1902 - 1903 gebaute Gebäude des neuen Rathauses im Pseudorenaissance-Stil. Im Stadtzentrum ist eine Reihe von spätgotischen und Renaissancen Häusern (Fürstenhaus, Literatenschule, Žďárský-Haus und weitere) erhalten geblieben. Im ehemaligen Žďárský-Haus auf dem Stadtplatz ist heute das Prachatitzer Museum untergebracht. Das Museum präsentiert Exponate aus der Geschichte der Stadt und Besonderheiten der Natur.

Unweit vom Stadtplatz, neben der zum Bahnhof führenden Straße steht eine Marmorplastik - die größte Sonnenuhr im Lande. Am südlichen Stadtrand befindet sich der ehemalige St. Margarete-Kurort. Als kulturelle Einrichtungen sind zu nennen: Kultur- und Informationszentrum der Stadt Prachatice, Stadtbibliothek, Tschechisches Marionetten- und Zirkusmuseum, Spitzenklöppelmuseum und Galerie Dolní brána. In der Stadt finden alljährlich folgende bedeutende Kulturveranstaltungen statt: Wappen der Stadt Prachatice - Theaterschau (März) und Feste der Goldenen Straße und des Salzsteigs (Juni).

Prachatice

Město Prachatice leží v Šumavském podhůří pod vrchem Libín na Živném potoce asi 40 km západně od Českých Budějovic. Střed města s renesanční výstavbou byl vyhlášen městskou památkovou rezervací. Město tvoří 8 katastrálních území (Prachatice, Staré Prachatice, Libínské Sedlo, Perlovice, Kahov, Oseky, Volovice, Stádla).

Po staletí trvající stavební stagnace přispěla k tomu, že vzhled historického jádra města z období pozdní gotiky a renesance se v podstatě dochoval do dnešní doby. Ve městě zůstaly zachovány hradby ze 14. století, bašta Helvít a gotickorenesanční Dolní brána. Jednou z nejstarších staveb města je gotický děkanský kostel svatého Jakuba na náměstí. Jádrem Prachatic je obdélné náměstí s barokní kašnou.

Jeho dominantou je pseudorenesanční budova nové radnice postavená v letech 1902 - 1903. Hodnotná renesanční stará radnice pochází z let 1570 - 1571. V centru města zůstala dochována řada pozdně gotických a renesančních domů (Knížecí dům, Literátská škola, dům Žďárských a další). V bývalém domě Žďárských na náměstí je dnes umístěno Prachatické muzeum, které soustřeďuje sbírky orientované na historii města a přírodní zajímavosti.

Nedaleko náměstí při silnici k nádraží stojí mramorová plastika - největší sluneční hodiny v ČR. Na jižním okraji města jsou bývalé lázně svaté Markéty. Z kulturních zařízení jmenujme: Kulturní a informační služby města Prachatice, Městská Knihovna, Muzeum české loutky a cirkusu - Prachatice, Muzeum krajky a Galerie Dolní brána. Ve městě se konají každoročně tyto významé kulturní akce: Štít města Prachatice - divadelní přehlídka (březen) a Slavnosti Zlaté solné stezky (červen).

Veranstaltungen • Akce

Datensatz 1 bis 1 von 1

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Prachatice

Die ursprüngliche Siedlung entstand am Goldenen Handelsweg, über den Salz nach Böhmen transportiert wurde und gehörte dem Vyšehrad-Kapitel an. Sie soll wahrscheinlich an der Stelle des heutigen Staré Prachatice (Altprachatitz) gestanden habenn. Die neue Stadt wurde zu Beginn des 14. Jahrhunderts um den geräumigen Stadtplatz, in dessen Ecke gleichzeitig mit der Stadt auch die Kirche gebaut wurde, gegründet. Prachatice ist erstmals im Jahr 1323 als Stadt mit Befestigungsrecht erwähnt worden. Sie gewann ziemlich schnell an Bedeutung und erwarb eine Reihe von Privilegien, die ihre exklusive Position hinsichtlich des Salzimports bestätigt haben (die Stadt hatte exklusives Recht an Transport, Lagerung und weiteren Verkauf von Salzburger Salz).

Im Jahr 1420 wurde die Stadt durch die Hussiten niedergebrannt. Nach kurzem Tiefstand erneuerte Prachatice seinen Reichtum. Im Jahr 1436 wurde sie zu den königlichen Städten aufgenommen und im 16. Jahrhundert verzeichnete die Stadt ihren größten Aufschwung. Damals erfolgte in der Stadt ein umfangreicher Renaissanceumbau, dem ihr heutiges Aussehen zu verdanken ist. Nach dem Dreißigjährigen Krieg, als Prachatice erobert und ihr alle Privilegien entzogen wurden, begann der Niedergang der Stadt, der bis Mitte des 20. Jahrhunderts gedauert hat.

Prachatice

Původní osada vznikla při obchodní Zlaté stezce, po níž se dopravovala do Čech sůl, a náležela již od 11. století vyšehradské kapitule. Stávala pravděpodobně na místě dnešních Starých Prachatic. Nové město bylo založeno na počátku 14. století kolem prostorného náměstí, v jehož rohu byl zároveň s městem stavěn také kostel. Prvně jsou Prachatice uvedeny v roce 1323 jako město s právem opevnění. Nabylo poměrně rychle velkého významu a získalo řadu výsad potvrzujících jeho výhradní postavení související s dovozem soli (město mělo výhradní právo na dovoz, uskladňování a další prodej pasovské soli).

V roce 1420 bylo město vypáleno husity. Po krátkém úpadku obnovovaly Prachatice své bohatství, v roce 1436 byly přijaty mezi města královská a v 16. století dosáhly svého největšího rozmachu. Tehdy město prodělalo rozsáhlou renesanční přestavbu, která mu dala jeho dnešní ráz. Po třicetileté válce, kdy byly Prachatice dobyty a zbaveny všech privilegií a majetku, začal úpadek města, který trval až do poloviny 20. století.

Wirtschaft • Hospodářství

Prachatice

In der Industriestruktur der Stadt überwiegen die Industriezweige Maschinenbau, Elektrotechnik und Holzverarbeitung. Lebensmittelindustrie und Bauwesen sind ebenfalls vertreten.

Zu den bedeutendsten Industrieunternehmen gehören: - Vishay Electronic s.r.o. – Elektrotechnik, - Klima a.s. - Maschinenbau, - Jitona a.s. - Möbelproduktion. Die Lebensmittelindustrie wird durch Jihočeské mlékárny a.s. (Milchverarbeitung) vertreten. Ein bedeutendes Bauunternehmen ist Strabag a.s.. In der neuen Industriezone hat die Firma M-technika a.s. - Fahrgestellproduktion ihren Sitz. Die Landwirtschaft wird vor allem durch Aktiengesellschaft Prima Agri a.s. repräsentiert.

Prachatice

V průmyslové struktuře města převažuje průmysl se strojírenskými, elektrotechnickými a dřevařskými obory. Zastoupení má i potravinářský průmysl a stavebnictví.

Mezi nejvýznamnější průmyslové podniky patří: - Vishay Electronic s.r.o. - elektrotechnický průmysl, - Klima a.s. - strojírenství, - Jitona a.s. - výroba nábytku. Potravinářský průmysl zastupují Jihočeské mlékárny a.s., významnou stavební společností je Strabag a.s.. V nové průmyslové zóně má sídlo firma M-technika a.s. - výroba automobilových podvozků. Zemědělství je reprezentováno především společností Prima Agri a.s..

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Prachatice 
 •  
 • Velké nám. 3 
 • 383 01  
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
Rendert Time: 0,930 Sek. | Speicherverbrauch: 4,34 MB / 4,87 MB