Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Strakonice 
 •  
 • Velké náměstí 2 
 • 386 21 Strakonice 
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
 • Landkreis / Kraj: Strakonice

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 34,68 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 23.027 (01.01.2012)

Strakonice

Die ehem. Kreisstadt Strakonice liegt in nordwestlichem Teil des südböhmischen Bezirkes, am Zusammenlauf der Flüsse Otava und Volyňka. Strakonice liegt 52 km von České Budějovice, 89 km von Pilsen und 116 km von Prag entfernt. Die verschiedenartige Architektur der Stadt ist durch zahlreiche Gebäude in unterschiedlichen Baustilen gekennzeichnet. Zu den bedeutendsten Bauwerken gehören das Gebäude der Tschechischen Sparkasse mit Sgraffitoverzierung, die mittelalterlichen Fleischbänke, die Mariensäule oder die Denkmäler von Meister Jan Hus und Antonín Renner.

Auf dem malerischen, von der Stadt durch den ehemaligen Mühlgraben getrennten Palacký-Platz steht die Kirche der hl. Margarita. Als Dominante der Stadt zeigt sich jedoch die Strakonitzer Burg aus dem 13. Jahrhundert, die das Museum von mittlerem Flussgebiet Otava, Šmidingerbibliothek und Grund-Kunstschule beherbergt. Zu den weiteren Besonderheiten gehören Velké Dudy (Großer Dudelsack) und die Stonehenge-Replik von Ing. Pavel Pavel. Sportliche Betätigung sind im Schwimm- und Eisstadion möglich.

Die Stadt ist durch das internationale Dudelsackpfeifer-Festival bekannt. Es fand zum ersten Mal im Jahr 1967 anlässlich des 600. Jubiläums der Stadtgründung statt. Von weiteren Veranstaltungen seien genannt: Bluegrass-Show Jamboree (Mai), nationale Majorettenmeisterschaft (August) oder Rumpálování (Haspeln) - historische Stadtfeierlichkeiten (August). Durch die Stadt verläuft die Route des die Geschichte von Strakonice und die Natur der Stadt und Umgebung erklärenden Lehrpfades Podskalí.

Strakonice

Okresní město Strakonice leží v severozápadní části Jihočeského kraje, na soutoku řek Otavy a Volyňky. Strakonice jsou vzdáleny 52 km od Českých Budějovic, 89 km od Plzně a 116 km od Prahy. Rozmanitá architektura města je zastoupena množstvím budov v rozličných stylech, k nejvýraznějším patří budova České spořitelny se sgrafitovou výzdobou, středověké Masné krámy, mariánský sloup či památník mistra Jana Husa a Antonína Rennera.

Na malebném Palackého náměstí odděleného od města bývalým mlýnským náhonem stojí kostel sv. Markéty. Dominantou města však zůstává strakonický hrad ze 13. století ve kterém sídlí Muzeum středního Pootaví, Šmidingerova knihovna a Základní umělecká škola. K dalším zajímavostem se řadí Velké Dudy a replika Stonehenge - autorem obou je Ing. Pavel Pavel. Sportovní vyžití nabízí plavecký a zimní stadion.

Město je známé Mezinárodním dudáckým festivalem. První ročník se uskutečnil v roce 1967 u příležitosti 600. výročí založení města. Nyní se koná každé dva roky vždy na konci srpna a účastní se ho dudáci z více než desítky států. Z dalších akcí jmenujme bluegrassovou přehlídku Jamboree (květen), Národní šampionát mažoretek (červen) či Rumpálování - historické městské slavnosti (srpen). Městem prochází trasa naučné stezky Podskalí zaměřené na historii Strakonic a přírodní poměry města a okolí.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Strakonice

Am Zusammenfluss von Volyňka und golführender Otava entstand aus vier Gemeinden die Stadt der Dudelsackpfeifer Strakonice. Zahlreiche archeologische Funde berichten über die Besiedlung dieses Ortes in der prähistorischen Zeit. Seitem wechselten sich hier viele Kulturen ab. Ergebnisse der Forschung befinden sich im Museum des mittleren Otavagebietes. Als Erinnerung an die letzte slawische Besiedlung blieben nur Überreste der Burgstätten und Sandablagerungen nach dem Goldwaschen erhalten. Die mittelalterliche Geschichte der Stadt ist eng mit der Geschichte der Burg verbunden. Die Burg wurde in dem ersten Drittel des 13. Jahrhunderts vom Geschlecht der Bavor gegründet. Die ersten schriftlichen Belege über Strakonice stammen aus dem Jahre 1235.

Einen Teil der Burg schenkte die Familie Bavor 1243 dem Malteserritterorden. Seitdem wurde Strakonice für sieben Jahrzehnte Wirkungsstätte der Malteserritter und für fast 150 Jahre zum Ort des Zusammenlebens der weltlichen und kirchlichen Macht in einem Burgsitz. Ihre beiden Wappen – der Bavor-Pfeil und das Malteserritterkreuz - sind Symbole der Stadtflagge. 1402 gelangte die Burg in den Besitz der Johanniter (Malteserritter). Das Burgareal wurde schrittweise umgebaut und renoviert, zu finden sind hier Bauelemente verschiedener architektonischen Stile. Ihre Bauentwicklung wurde 1714 – 1721 mit dem barocken Anbau beendet. 1367 erteilte Bavor IV. der Stadt Strakonice Stadtprivilegien. Strakonice blieb jedoch immer eine Untertanenstadt.

Das beweist auch die Bausubstanz der Stadt, wo vergebens regelmäßige Straßen zu suchen sind. Deutlich sind hier Merkmale der ehemaligen Untertanenstadt, die schrittweise durch Verbindung von vier kleineren Gemeinden entstand. Ein wichtiges Stadtprivileg war das Brauen. In Strakonice finden sich Spuren der Bierherstellung seit 1649. Die Strakonitzer Brauerei bietet seitdem ihren Kunden die Biermarken Nektar und Dudák. Belege über die Geschichte des Gebietes seit der ersten urzeitlichen Besiedlung, hussitische Kriege, das Mittelalter, das 18. und 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart, befinden sich im Museum des mittleren Otavagebietes mit dem Sitz im Burgareal.

Strakonice

Na soutoku řek Volyňky a zlatonosné Otavy vzniklo ze čtyř osad město Strakonice, pošumavské město dudáků. Četné archeologické nálezy svědčí o osídlení podél řek již v době prehistorické. Od té doby se zde vystřídalo mnoho kultur. Vzpomínkou na poslední slovanská osídlení jsou dnes již jen dochované zbytky hradišť a sejpů po rýžovnících zlata. Středověké dějiny města jsou pevně spojeny s historií strakonického hradu, který založil v první třetině 13. století šlechtický rod Bavorů. První písemné zprávy o Strakonicích jsou datovány do roku 1235.

Část hradu darovali Bavoři již v roce 1243 řádu maltézských rytířů. Tímto letopočtem začala ve Strakonicích sedm století dlouhá etapa jejich místního působení a téměř 150 let dlouhé soužití světské a církevní moci na jednom hradním sídle. Oba jejich znaky - bavorská střela a maltézský kříž - jsou základními symboly dnešního praporu města. Od roku 1402 byl hrad ve vlastnictví řádu johanitů (maltézských rytířů). Hradní areál byl postupně přestavován a upravován. Najdeme zde stavební prvky několika architektonických slohů. Stavební vývoj byl ukončen v letech 1714 - 1721 barokní zámeckou přístavbou. Dnešní podobu získal hrad rozsáhlými opravami v letech 1925 – 1937. V roce 1367 byla Bavorem IV. Strakonicím udělena základní městská privilegia. Po celou svou historii však zůstaly poddanským městem.

Pozdější vývoj města dokládá i dnes zřetelná původní zástavba, kde bychom marně hledali pravidelné ulice. Naopak jsou zde patrné znaky bývalého poddanského města, které vznikalo postupným sloučením čtyř menších osad - Strakonice, Bezděkov, Lom a Žabokrty. Důležitým městským právem bylo vždy právo vařit pivo. Ve Strakonicích můžeme vystopovat jeho počátky již kolem roku 1367, kdy Strakonice získaly právo várečné. Měšťanský pivovar (založený v roce 1649) přetrval až do dnešní doby a svým věrným nabízí pivo značky Nektar a Dudák. Historií regionu od prvního pravěkého osídlení, přes husitské války, období středověku, 18. a 19. století až do současnosti vás provede Muzeum středního Pootaví, které sídlí na druhém nádvoří strakonického hradu.

Wirtschaft • Hospodářství

Strakonice

In Strakonice hat vor allem die Textil- und Maschinenbauindustrie Tradition, sowie das Bierbrauen (Bürgerbräu Strakonice, AG). Die Textilindustrie ist durch die Fezko AG, die im Jahr 1812 mit der berühmten Fezproduktion begonnen hat, vertreten. Es wurden hier auch Baretts und weitere Kopfbedeckungen, Decken, Strickwaren und Wollstoffe produziert. Heutzutage werden hauptsächlich Autotextilien produziert. Die Firma besitzt die Tochtergesellschaft Tonak AG und im Jahr 2005 gründete sie die Tochtergesellschaft Fezko Slovakia GmbH in Žilina. ČZ oder auch Česká zbrojovka (Tschechische Waffenfabrik) wurde im Jahr 1919 unter dem ursprünglichem Namen Jihočeská zbrojovka (Südböhmische Waffenfabrik) gegründet. Am Anfang produzierte sie nur Pistolen und Luftgewehre, später auch automatische Waffen.

Seit 1929 produzierte die Firma Fahrräder und seit 1932 auch Motorräder, die den größten Ruhm in 50. und 60. Jahren erreicht haben. Im Jahr 1946 wurde das Unternehmen verstaatlicht und die Waffenproduktion eingestellt. In den 80-er Jahren kam es zur Drosselung der Motorradproduktion und Firma konzentrierte sich auf die Produktion von Ketten, Geräten, Formen, Abgüssen und Bearbeitungsmaschinen zur Herstellung von Autokomponenten - bes. Getriebekästen und Turbolader. Die Metal Progres Strakonice GmbH befasst sich mit der Produktion und Bearbeitung von mittelgroßen Produkten aus leichten Legierungen unter hohem Druck, die vor allem für Automobilindustrie - Elektrotechnische und Möbelindustrie bestimmt sind.

Strakonice

Ve Strakonicích má tradici především textilní a strojírenský průmysl a pivovarnictví (Měšťanský pivovar Strakonice, a. s.). Textilní průmysl zde zastupuje Fezko, a. s., které začalo roku 1812 vyrábět slavné fezy. Vyráběly se také barety a jiné pokrývky hlavy, přikrývky, pletené zboží a vlněné látky. Dnes se vyrábějí hlavně autotextilie. Firma vlastní Tonak a. s. a v roce 2005 založila dceřinou společnost Fezko Slovakia s. r. o. v Žilině. ČZ (neboli Česká zbrojovka) byla založena roku 1919 (původ. název Jihočeská zbrojovka). Ze začátku vyráběla jen pistole, vzduchovky a pak i automatické zbraně.

Od roku 1929 dělá firma jízdní kola a od roku 1932 i motocykly, které největší slávy dosáhly v 50. a 60. letech. V roce 1946 byl podnik znárodněn a ukončila se výroba zbraní. V 80. letech dochází k útlumu výroby motocyklů a firma se soustředila na produkci řetězů, nástrojů, forem, odlitků a obráběcích strojů k výrobě autokomponentů - převodových skříní a turbodmychadel. Metal Progres Strakonice, s. r. o. se zabývá výrobou a obráběním výrobků z lehkých slitin litých pod vysokým tlakem, středně velikých, určených především pro automobilový, elektrotechnický a nábytkářský průmysl.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Strakonice 
 •  
 • Velké náměstí 2 
 • 386 21  
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,29 MB / 4,84 MB