Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Sokolov 
 •  
 • Nám. Budovatelů 655 
 • 356 01 Sokolov 
 •  
 • Karlsbad / Karlovarský kraj
 • Landkreis / Kraj: Sokolov

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 2.277,00 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 25.748 (20.06.2006)
 • Partnergemeinde / Partnerská obec:
  Schwandorf

Sokolov

In der Bergregion Nordwestböhmens, am Zusammenfluss von Ohře und Svatava, inmitten des sog. Sokolov-Kohlebeckens, liegt auf 401 m ü.NN die ehemalige Kreisstadt Sokolov. Die Stadt ist ein Industriezentrum, das sich westlich des Kurdreiecks Karlsbad - Marienbad - Franzensbad befindet. Sokolov ist gut über die Nationalstrasse I/6 (E 48) Eger-Karlsbad-Prag zu erreichen.

In der Stadtmitte steht das einstöckige Schloss mit Ecktürmen im Frühbarockstil, in dem das Kreismuseum von Sokolov untergebracht ist. Auf dem anliegenden alten Marktplatz befinden sich einige Kulturdenkmäler - die Kirche von hl. Jakob dem Größeren aus den Jahren 1632-34. Auf der gegenüberliegenden Seite steht das ehemalige Kapuzinerkloster mit Frühbarockkirche des hl. Anton von Padua aus den Jahren 1663-1667. Unter der Kirche befindet sich die Kapuziner Gruft mit dem Familiengrabmal von Nostic aus Sokolov. Der Brunnen mit einer Plastik vom Falkenjäger Sebastian ist eine weitere Sehenswürdigkeit auf dem Marktplatz. Die Marienpestsäule mit Statuen von vier Heiligen wurde im Jahre 1995-1996 rekonstruiert.

Den Platz Budovatelů dominiert der Bau des städtischen Kulturhauses aus dem Jahre 1924 zusammen mit dem Stadttheater. Sokolov ist nicht nur Industriezentrum, sondern auch Zentrum von Bildung, Kultur und Sport. Seit dem Jahr 1974 ist ihre Partnerstadt deutsche Stadt Saalfeld und seit dem Jahre 2000 auch die deutsche Stadt Schwandorf. Von den örtlichen Schulen seien das Gymnasium Sokolov und die sog. Integrierte technisch- ökonomische Schule genannt. Der Hauptorganisator von Kulturveranstaltungen in der Stadt ist das städtische Kulturhaus.

Diese Organisation leitet den Betrieb von Stadttheater und Kino, ist Gründer der Amateur-Kulturensembles, stellt die Räume für sämtliche Kulturveranstaltungen, einschließlich Bälle, zur Verfügung. Jedes Jahr findet hier das Tanzwettbewerb in Standard- und Lateinamerikanischen Tänzen "Um den Schild der Stadt Sokolov" statt.

Sokolov

V hornatém území severozápadních Čech, při soutoku řek Ohře a Svatavy, uprostřed sokolovské pánve, leží ve výšce 401 m n.m. okresní město Sokolov. Město je průmyslovým centrem nacházejícím se v lázeňském trojúhelníku Karlovy Vary - Mariánské Lázně - Františkovy Lázně. Do Sokolova se dostanete po silnici I. třídy I/6 (E48) Cheb-Karlovy Vary-Praha.

Ve středu města stojí jednopatrový zámek s nárožními věžemi v raně barokním stylu, ve kterém je umístěno Okresní muzeum Sokolov. Na přilehlém Starém náměstí se nachází několik kulturních památek - kostel Sv. Jakuba Většího z let 1632-34. Na protější straně náměstí stojí bývalý klášter kapucínů s raně barokním kostelem sv. Antonína Paduánského z let 1663-1667. Pod kostelem najdete kryptu kapucínů a rodinnou hrobku sokolovských Nosticů. Další památkou na náměstí je kašna s plastikou sokolníka Šebastiana. Morový mariánský sloup se sochami čtyř světců byl zrekonstruován v roce 1995-1996.

Náměstí Budovatelů dominuje stavba Městského domu kultury z r. 1924 s Městským divadlem. Sokolov není jen centrem s průmyslovou výrobou, ale je i centrem vzdělání, kultury a sportu. Od roku 1974 je jeho partnerským městem německý Saalfeld a od roku 2000 i německý Schwandorf. Z místních středních škol jmenujme Gymnázium Sokolov a Integrovanou střední školu technicko ekonomickou. Hlavním organizátorem kulturních akcí ve městě je Městský dům kultury.

Tato organizace zajišťuje chod městského divadla a kina, je zřizovatelem amatérských kulturních souborů, poskytuje prostory pro konání kulturně společenských akcí včetně plesů a zábav. Každoročně se zde koná taneční soutěž ve standardních a latinsko-amerických tancích "O štít města Sokolova".

Veranstaltungen • Akce

Datensatz 1 bis 1 von 1

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Datensatz 1 bis 10 von 13
Seite 1 von 2
1 2

Geschichte • Historie

Sokolov

Die erste schriftliche Erwähnung von Sokolov stammt vom 13.4.1279, als es in Besitz der Nothaft war. Ende des 14. Jahrhunderts wurde es Kammerbesitz und es wurden ihr die Stadtrechte erneuert, weil die ursprünglichen (aus dem Jahr 1313) bei einer Feuersbrunst verbrannten. Als Finanzhilfe wurde dem Kaiser und böhmischen König Zikmund während der hussitischen Kriege Sokolov durch die Schlick geliehen, die es Mitte des 16. Jahrhunderts in Erbbesitz erwarben und die an der Stelle der alten Festung eine Steinburg errichten ließen (1480).

Letzter Besitzer der Domäne Sokolov aus dem Geschlecht der Schlick war Johann Albin Schlick, der zu den führenden Vertretern der Ständeopposition gehörte. Nach der verlorenen Schlacht am Weißen Berg floh er aus dem Land und sein Vermögen wurde konfisziert. 1622 kauften die Herrschaft die Nostitz. Sokolov wurde stark durch die Kriegsereignisse betroffen -durch die Plünderung des Heers und durch den Großbrand von 1648. Das Feuer traf auch die Burg, die dann in ein Schloss umgebaut wurde.

Nach dem Ende des Krieges und nach Verbesserung der Wirtschaftssituation ließen die Nostitz die Kirche Hl. Jakob d. Ä. und das Kapuzinerkloster neu errichten. Nach dem Erlöschen der Herrschaftsverwaltung 1848 wurde Sokolov Sitz des politischen und Gerichtskreises. Im 19. Jahrhundert wurde die Stadt von zwei Großbränden heimgesucht (in den Jahren 1873 und 1874), bei denen ein großer Teil der historischen Bebauung auf dem Marktplatz und in der Umgebung des Klosters verbrannte. Diese Brände regten den Baubetrieb an der Wende des 19. zum 20. Jahrhundert an, als eine neue große Schule (1894), die jüdische Synagoge (1897) - im November 1938 zerstört, eine evangelische Kirche (1904), das Kreiskrankenhaus (1911) u.a. gebaut wurden. Während des 2. Weltkrieges war in der Stadt ein Lazarett für sowjetische Kriegsgefangene. Sokolov wurde auch zweimal bombardiert - zuerst im Oktober 1940, als es nicht stark getroffen wurde, aber beim zweiten Luftangriff am 17.4.1945 wurde eine große Menge Häuser in der Nähe des Bahnhofs zerstört und es waren auch Opfer zu beklagen.

Nach dem zweiten Weltkrieg änderte die Stadt ihr Gesicht - die alte Bebauung, oftmals durch die Kriegsereignisse zerstört, wurde durch Plattenbauten ersetzt. 1948 wurde Falkenau dann in Sokolov umbenannt. Neben den unten angeführten Gemeinden gehören heute die Gebiete der erloschenen Dörfer Davidov, Lesík. Novina, Ovčárna, Podlesí und Týn zur Verwaltung der Stadt.

Baudenkmäler:
Rathaus - Mitte des 16. Jh. im Stil der sächsischen Renaissance; Schloss, erbaut 1480 an der Stelle einer alten Festung, umgebaut Mitte des 17. Jh. (heute Sitz des Kreismuseums und der Bibliothek Sokolov) Kirche Hl. Jakob d.Ä. aus den Jahren 1671 - 1681, die ein barocker Umbau einer älteren Pfarrkirche ist; Kapuzinerkloster Hl. Anton Padua aus den Jahren 1663 - 1667; Kapelle Hl. Dreifaltigkeit von 1719; Mariensäule von 1701 auf dem Marktplatz Brunnen mit Falkner - wurde erst 1717 auf dem Marktplatz installiert, offensichtlich ist er aber älter, im Herbst 1998 wurde der (Schrammsche) "Jubiläumsbrunen" von 1898 neu installiert, der nach dem 2. Weltkrieg zuerst versetzt und dann demontiert wurde. Zu den Denkmälern gehören auch zwei Statuten Hl. Joh. Nepomuk - eine aus dem Jahr 1728 steht bei der Brücke über die Eger, die zweite aus dem Jahr 1746 bei der Kirche Hl. Jakob d.Ä.

Sokolov

První písemná zpráva o Sokolovu je z 13.04. l279, kdy byl v držení rodu Nothaftů. Na konci 14. stol. se stal komorním majetkem a byla mu obnovena městská práva, neboť ta původní (asi z roku 1313) shořela při požáru. Za finanční pomoc císaři a českému králi Zikmundovi během husitských válek byl Sokolov propůjčen Šlikům, kteří jej pak v polovině 16. stol. získali do dědičného vlastnictví a nechali na místě starší tvrze vystavět kamenný hrádek (1480).

Posledním držitelem sokolovského panství ze šlikovského rodu byl Jan Albín Šlik, který patřil k předním představitelům stavovské opozice. Po prohrané bitvě na Bílé hoře prchl ze země a jeho majetek byl zkonfiskován. Roku 1622 koupili panství Nosticové. Sokolov byl těžce postižen válečnými událostmi - plenění vojsky a velkým požárem 1648. Požár postihl i hrad, který byl poté přestavěn na zámek. Po skončení války a zlepšení ekonomické situace, nechali Nosticové nově vystavět kostel svatého Jakuba Většího a kapucínský klášter. Po zrušení panské správy v roce 1848 se stal Sokolov sídlem okresu politického i soudního. V 19. stol. postihly město dva velké požáry (v letech 1873 a 1874), kdy shořela velká část historické zástavby na náměstí i v okolí kláštera.

Tyto požáry podnítily stavební ruch na přelomu 19. a 20. stol., kdy byla postavena nová velká škola (1894), židovská synagoga (1897) - v listopadu 1938 zničená, evangelický kostel (1904), okresní nemocnice (1911) atd. Za 2. světové války byl ve městě lazaret pro sovětské válečné zajatce.

Sokolov byl také dvakrát bombardován - prvně v říjnu 1940, kdy nebyl příliš zasažen, ale při druhém náletu 17. 4. 1945 bylo zničeno velké množství domů v blízkosti nádraží a byly také oběti na životech. Po druhé světové válce změnilo město svou tvář - starou zástavbu, mnohdy poničenou válečnými událostmi nahrazovaly panelové domy. V roce 1948 byl pak Falknov přejmenován na Sokolov. Mimo níže uvedených obcí dnes spadají do správy města ještě území zaniklých vsí Davidov, Lesík, Novina, Ovčárna, Podlesí a Týn.

Památky:
radnice z poloviny 16. stol. ve stylu saské renesance; zámek postavený v roce 1480 na místě starší tvrze, přestavěný v polovině 17. stol. (dnes sídlo Okresního muzea a knihovny Sokolov) kostel svatého Jakuba Většího z let 1671 - 1681, který je barokní přestavbou staršího farního kostela; kapucínský klášter s kostelem svatého Antonína Paduánského z let 1663 -1667; kaple Nejsvětější Trojice z roku 1719; na náměstí stojí mariánský sloup z roku 1701; kašna se sokolníkem - na náměstí byla instalována až v roce 1717, ale zřejmě je starší a na podzim 1998 byla znovu instalována "Jubilejní" (Schrammova) kašna z roku 1898, která byla po 2. světové válce nejdříve přemístěna a poté demontována. K památkám patří také dvě sochy svatého Jana Nepomuckého - jedna z roku 1728 stojí u mostu přes řeku Ohře, druhá z roku 1746 u kostela svatého Jakuba Většího.

Wirtschaft • Hospodářství

Sokolov

Wirtschaft - bis zum 19. Jh. überwog der landwirtschaftliche Charakter und in der Umgebung von Sokolov waren auch Hopfenfelder. Änderung brachte auch die Braunkohleförderung, die sich seit dem Ende des 18. Jh. zu entwickeln begann. Die Anfänge der Förderung sind mit dem Namen von Johann David Starck verbunden. Für die Entwicklung der Industrie und auch der Förderung von Braunkohle besaß die Einführung der Eisenbahnstrecke nach Sokolov 1870 besondere Bedeutung.

Heute sichert die Aktiengesellschaft Sokolovská uhelná a.s. die Förderung, Verarbeitung und den Handel mit Kohle. An der Wende des 19. zum 20. Jahrhundert waren in Sokolov auch eine Glashütte, ein Kraftwerk, Textilfabriken und während des 1. Weltkriegs wurden die Chemiewerke errichtet, die stickstoffartigen Kalk und Karbid für die Waffenindustrie produzierten. Zu den größten Arbeitgebern gehören die Sokolovská uhelná a.s., Chemische Werke AG, ČEZ Elektrizitätswerk Tisová AG, Bergwerksbaugesellschaft GmbH, ČSAD (Busverkehr), Sokolover Maschinenwerke AG, Tschechische Eisenbahnen und das Krankenhaus Sokolov. Daneben sind einige weitere Firmen mit ausländischer Kapitalbeteiligung präsent. Sokolov bietet so Arbeitsmöglichkeiten mit breiter Berufsorientierung.

Sokolov

Hospodářství - až do 19. stol. převažoval zemědělský charakter a v okolí Sokolova byly i chmelnice. Změnu přinesla těžba hnědého uhlí, která se začíná rozvíjet od konce 18. stol. Počátky těžby jsou pak spojeny se jménem Johanna Davida Starcka. Pro rozvoj průmyslu a také těžby hnědého uhlí bylo důležité zavedení železniční trati do Sokolova v roce 1870.

Dnes zajišťuje těžbu, zpracování i obchod s uhlím Sokolovská uhelná a. s. Na přelomu 19. a 20. stol. byla v Sokolově také sklárna, elektrárna, textilní závody a během 1. světové války byly postaveny chemické závody, které vyráběly dusíkaté vápno a karbid pro zbrojní průmysl. Mezi největší zaměstnavatele patří Sokolovská uhelná a.s., Chemické závody a.s., ČEZ Elektrárna Tisová a.s., Báňská stavební společnost s.r.o., ČSAD, Sokolovské strojírny a.s., České dráhy a Nemocnice Sokolov. Dále zde působí již několik firem se zahraniční kapitálovou účastí. Sokolov tak nabízí pracovní sílu s širokou škálou profesí.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Sokolov 
 •  
 • Rokycanova 1929 
 • 356 20  
 •  
 • Karlsbad / Karlovarský kraj
 • Öffnungszeiten:
 • Mo-Fr: 09.00 - 17.00 Uhr
  Sa: 09.00 - 12.00 Uhr
 • Otevírací doba:
 • Po-Pá: 09.00 - 17.00 hodin
  So: 09.00 - 12.00 hodin
Rendert Time: 0,978 Sek. | Speicherverbrauch: 4,35 MB / 4,87 MB