Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Regensburg 
 •  
 • Rathausplatz 4 
 • 93019 Regensburg 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Landkreis / Kraj: Kreisfreie Stadt

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 80,56 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 150.000 (08.05.2003)

Regensburg

Regensburg ist zwar eine sehr alte, aber im Herzen jung gebliebene Stadt. Es gibt keine vergleichbare Stadt in Deutschland, in welcher Vergangenheit und Gegenwart in so zwanglosem Miteinander den Weg in die Zukunft beschreiten.

Als das Zentrum von Ostbayern mit über 150.000 Einwohnern ist Regensburg Hauptstadt der Oberpfalz, Universitätsstadt mit rund 25.000 Studenten und Sitz bedeutender öffentlicher Einrichtungen. Zudem ist Regensburg ein moderner Wirtschaftsstandort mit einer gesunden Mischung von Klein-, Mittel- und Großbetrieben.

Verschont von Kriegszerstörungen ist in der Altstadt noch der Atem von zwei Jahrtausenden zu spüren. Der gotische Dom ist nicht weniger berühmt als der Chor der Domspatzen. Und über die Donau hinweg schwingt sich seit neun Jahrhunderten die Steinerne Brücke, einst als Weltwunder bestaunt. Sechs Jahrhunderte war Regensburg Freie Reichsstadt. Das große historische Erbe ist nicht nur ein Geschenk, sondern zugleich auch eine Verpflichtung, der sich die Regensburgerinnen und Regensburger nicht entzogen haben. Seit Jahrzehnten wird in der Stadt beispielhaft alte Bausubstanz erhalten, restauriert, saniert. Dies alles unter dem Aspekt, kein Museum zu schaffen, sondern eine Altstadt, in der es sich leben läßt.

Zahlreiche neue Wohnviertel sind entstanden. Auch in Zukunft gehört die Schaffung von Wohnraum zu den dringlichen Aufgaben, ebenso die Sicherung der Arbeitsplätze.

Trotzdem darf eine Stadt mit so reicher Vergangenheit wie Regensburg nicht nur die Gegenwart gestalten, sondern muss mit voller Verantwortung und visionär in die Zukunft schauen.

Partnerstädte:
Tschechien - Pilsen
Großbritannien - Aberdeen
Italien - Brixen
Ukraine - Odessa
Frankreich - Clermont-Ferrand
USA - Tempe/Arizona
Ungarn - Budavár

Regensburg

Řezno je sice velmi staré, ale ve svém srdci mladé město. V Německu není žádné srovnatelné město, ve kterém minulost a přítomnost kráčí v tak nenuceném sepětí vstříc budoucnosti.

Jako centrum východního Bavorska s více než 150.000 obyvateli je Řezno hlavním městem Horního Falcka, univerzitním městem s asi 25.000 studenty a sídlem veřejných institucí. Navíc je Řezno moderním hospodářským sídlem s vyrovnanou směsicí malých, středních a velkých podniků.

Ve starém městě lze i dnes cítit dech dvou tisíciletí, neboť město zůstalo uchráněno před válečným poničením. Gitický dóm je neméně slavný než proslulý sbor Vrabčáci z řezeňského dómu. A nad Dunajem se již devět století klene Kamenný most, kdysi obdivovaný jako světový zázrak. Po šest století bylo Řezno svobodným říšským
městem. Velké historické dědictví je nejen dar, ale také zároveň závazek, kterému se občanky ani občané Řezna nevyhnuli. Po desetiletí
je již ve městě příkladně udržován starý stavební stav, restauruje se a sanuje. To vše s cílem, nevytvořit muzeum, ale staré město, ve kterém se dá žít.

Vznikly četné nové obytné čtvrti. I do budoucna patří tvorba bytového prostoru k naléhavým úkolům, stejně jako zajišťování pracovních míst.

Přesto nesmí město s tak bohatou historií jako Řezno jen vytvářet přítomnost, ale musí také s plnou zodpovědností a vizionářsky hledět do budoucnosti.

Partnerská města:
Česká republika - Plzeň
Velká Británie - Aberdeen
Itálie - Brixen
Ukrajina - Oděsa
Francie - Clermont-Ferrand
USA - Tempe/Arizona
Maďarsko - Budavár

Veranstaltungen • Akce

Datensatz 1 bis 6 von 6

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Regensburg

Seit der Steinzeit ist der Regensburger Donaubogen besiedelt. Als ältester Name einer vorgeschichtlichen Ansiedlung ist der keltische Name Radasbona überliefert.

179
Italienische Gründung als römisches Legionslager Castra Regina (Lager am Regen) unter Kaiser Marc Aurel.
6. Jahrh.
Castra Regina erste bayerische Hauptstadt.
739
Der hl. Bonifatius stiftet das Bistum Regensburg.
12. und 13. Jahrh.
Wirtschaftliche Blütezeit durch Fernhandel bis nach Paris, Venedig und Kiew. Eine der damals wohlhabendsten und einwohnerstärksten Städte. Die romanische und gotische Architektur des Mittelalters bestimmt noch heute das Gesicht der Altstadt.
1135 – 1146
Bau der Steinernen Brücke. Das mittelalterliche Bauwerk wurde Vorbild für viele Brückenbauten, z. B. die Karlsbrücke in Prag.
1245
Kaiser Friedrich II. verleiht der Stadt das Recht der Selbstverwaltung. Freie Reichsstadt bis 1803.
1546
Während des Reichstages Liebesaffäre Kaiser Karls V. mit der Regensburgerin Barbara Blomberg.
1630
Auf dem Reichstag zu Regensburg wird in Anwesenheit Tillys Wallenstein abgesetzt. Der Astronom Johannes Kepler stirbt nach schwerer Erkrankung in der Stadt.
1663 – 1806
Immerwährender Reichstag zu Regensburg.
1748
Der kaiserliche Generalpostmeister Fürst Alexander Ferdinand von Thurn und Taxis wird zum Stellvertreter des Kaisers beim Reichstag ernannt.
1806
Das "Heilige Römische Reich Deutscher Nation" wird in Regensburg aufgelöst.
1809
Regensburg wird von französischen Truppen unter Napoleon beschossen und erstürmt.
1810
Regensburg wird Hauptstadt des neugebildeten bayerischen Regenkreises.
1838
Regensburg wird Hauptstadt des Kreises Oberpfalz und Regensburg, der im wesentlichen den Abgrenzungen des heutigen Regierungsbezirks Oberpfalz entspricht.
1859
Eröffnung der Bahnlinien nach München und Nürnberg.
1910
Eröffnung des Luitpoldhafens (heute Westhafen).
1938
Zerstörung der Synagoge in der sogenannten Reichskristallnacht.
1946
Regensburg wird Großstadt.
1960
Bau des Osthafens.
1965
Grundsteinlegung zur 4. Bayerischen Landesuniversität.
1978
Die Großschiffahrtsstraße Rhein-Main-Donau wird im Abschnitt Regensburg-Kelheim eröffnet.
1979
1800-Jahr-Feier von Castra Regina-Regensburg.
1992
Eröffnung des Universitätsklinikums
1995
Jubiläum "750 Jahre freie Reichsstadt".

Regensburg

Řezeňský oblouk Dunaje je osídlen od doby kamenné. Jako nejstarší jméno prehistorického osídlení se dochovalo keltské jméno Radasbona.

179
Založení římského legionářského tábora Castra Regina (Tábor u Řezné)
za císaře Marka Aurelia.
6. stol.
Castra Regina je prvním bavorským hlavním městem.
739
Svatý Bonifác zakládá biskupství Řezno.
12. a 13. stol.
Hospodářský rozkvět díky dálkovému obchodu až do Paříže, Benátek a Kyjeva. Jedno z tehdy nejbohatších a nejlidnatějších měst. Románská a gotická architektura středověku určuje ještě dnes tvář starého města.
1135 - 1146
Stavba Kamenného mostu. Toto středověké stavební dílo se stalo předlohou pro mnoho mostních staveb, např. Karlova mostu v Praze.
1245
Císař Friedrich II. uděluje městu právo samosprávy. Svobodné říšské město do roku 1803.
1546
Na říšském sněmu v Řezně je za přítomnosti Tillyho sesazen Valdštejn.
Ve městě umírá po těžké nemoci astronom Johannes Kepler.
1663 - 1806
Nepřetržitý říšský sněm v Řezně.
1748
Císařský generální poštmistr kníže Alexander Ferdinand von Thurn und Taxis je jmenován zástupcem císaře u říšského sněmu.
1806
"Svatá římská říše německého národa" je v Řezně rozpuštěna.
1809
Řezno je ostřelováno a dobyto francouzskými jednotkami pod vedením Napoleona.
1810
Řezno se stává hlavním městem nově utvořeného bavorského regenského okresu.
1838
Řezno se stává hlavním městem okresu Horní Falcko a Řezno, který zhruba odpovídá hranicím dnešního vládního regionu Horní Falcko.
1859
Zprovoznění železničních tratí do Mnichova a Norimberka.
1910
Otevření přístavu Luitpold (dnes Westhafen).
1938
Zničení synagogy v tzv. říšské křišťálové noci.
1946
Řezno se stává velkoměstem.
1960
Stavba Východního přístavu.
1965
Položení základního kamene ke 4. bavorské zemské univerzitě.
1978
Otevření velké plavební cesty Rýn-Mohan-Dunaj v úseku Řezno - Kelheim.
1979
Oslava 1800 let od založení Castra Regina - Řezna.
1992
Otevření Univerzitní kliniky.
1995
Výročí "750 let svobodného říšského města".

Wirtschaft • Hospodářství

Regensburg

Die Attraktivität Regensburgs ist nicht nur in der zauberhaften Umgebung entlang der Donau und der einzigartigen mittelalterlichen Altstadt begründet. Vielmehr überzeugt Regensburg als kompetenter und aufstrebender Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort.

Regensburgs präsentiert sich in einer modernen und bedarfsorientierten Infrastruktur. Die Universität, die Fachhochschule, ein hochmodernes Universitätsklinikum, BioRegio Regensburg mit über 30 Biotech- Unternehmen, attraktive Gewerbegebiete und beste Verkehrsanbindungen. Ein expandierender Wirtschaftsstandort und zugleich ein Touristenziel ersten Ranges – diese Kompetenzen versteht Regensburg aufs beste zu vereinen.

Zahlreiche weltweit agierende Unternehmen wie BMW, Siemens, Infineon, Toshiba oder Alstom und viele innovative mittelständische Firmen wie die Maschinenfabrik Reinhausen, Wilden AG, Sillner GmbH, MDS oder Fiedler GmbH haben sich deshalb für Regensburg entschieden.

In Regensburg gibt es 105 000 Arbeitsplätze und täglich pendeln etwa 54 000 Menschen zu ihrem Arbeits- oder Ausbildungsplatz. Dies erfordert Maßnahmen und Investitionen in allen Bereichen der regionalen Infrastruktur, obwohl die Mittel der öffentlichen Hand von Jahr zu Jahr knapper werden, vielfach sogar bereits versiegt sind.

Regensburg - bundesweit Platz 3 als Technologiestandort
Regensburg - bundesweit Platz 3 als Gründerparadies
Regensburg - bundesweit Platz 1 bei der Schaffung von Arbeitsplätzen in F&E

Regensburg

Atraktivita Řezna nespočívá jen v kouzelném okolí podél Dunaje a v ojedinělém středověkém starém městě. Navíc Řezno přesvědčuje jako kompetentní vědecké a hospodářské sídlo, usilující o další rozvoj.

Řezno se prezentuje v moderní infrastruktuře orientované na potřeby obyvatel. Univerzita, odborná vysoká škola, vysoce moderní Univerzitní klinika, BioRegio Regensburg s více než 30 podniky v oboru biotechnologie, atraktivní průmyslová zóna a nejlepší dopravní napojení. Expandující hospodářské sídlo a zároveň prvořadý turistický cíl - tyto kompetence dokáže Řezno tím nejlepším způsobem spojit.

Četné firmy, obchodující po celém světě, jako BMW, Siemens, Infineon, Toshiba nebo Alstom a mnoho progresivních středních podniků jako strojírna Reinhausen, Wilden a.s., Sillner s.r.o., MDS nebo Fiedler s.r.o. se proto rozhodly pro Řezno.

V Řezně je 105 000 pracovních míst a denně dojíždí 54 000 lidí za prací a vzděláním. To si žádá opatření a investice ve všech oblastech regionální infrastruktury, i když veřejné prostředky jsou rok od roku omezenější, několikrát již byly dokonce zcela vyčerpány.

Řezno - 3. místo v technologiích v Německu
Řezno - 3. místo v zakládání nových firem v Německu
Řezno - 1. místo při vytváření pracovních míst v F&E v Německu.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Regensburg 
 •  
 • Postfach 110643 
 • 93019  
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Öffnungszeiten:
 • Montag – Freitag: 09.15–18.00 Uhr
  Samstag: 09.15–16.00 Uhr
  Sonn- und Feiertag: 09.30-16.00 Uhr
  (1.11. – 31.03.) 09.30-14.30 Uhr
  Geschlossen: 1.01.
 • Otevírací doba:
 • Pondělí - pátek: 09.15-18.00 hod.
  Sobota: 09.15-16.00 hod.
  Neděle a svátky: 09.30-16.00 hod.
  (1.11. - 31.03.) 09.30-14.30 hod.
  Zavřeno: 1.01.
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,37 MB / 5,08 MB