Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Dobřany 
 •  
 • Nám. TGM 5 
 • 334 41 Dobřany 
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Landkreis / Kraj: Plzeň-jih

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 35,31 km²

Dobřany

Dobřany breitet sich südwestlich von Pilsen, in einem Tal am rechten Ufer des Flusses Radbuza aus. Diese Gegend ist angesichts ihrer vorteilhaften Lage bereits in der frühen Steinzeit besiedelt worden. Vorgänger der Stadt war eine früh-feudale, zweifellos bedeutsame Siedlung, gelegen in fruchtbarem Schwemmland des Flusses Radbuza. Die Siedlung lag an einer wichtigen Straße, die das Verwaltungszentrum von Przemysliden in Alt-Pilsen, dem heutigen Starý Plzenec, mit dem Deutschen Reich verband. Im Jahr 1861 wurde in der Stadt ein Postamt, im Jahr 1885 ein Telegrafenamt errichtet. Eine Reihe von öffentlichen Gebäuden wie Kaserne, Schule, städtische Sparkasse, städtischer Schlachthof und Rathaus wurden gebaut, Kanalisation und öffentliche Gasbeleuchtung eingerichtet. Bedeutender Meilenstein in der Entwicklung der Stadt war die Gründung der Landesanstalt für Psychiatrie südlich von Dobřany. In den Jahren 1876 bis 1883 wurde hier eine umfangreiche Anlage mit einer Kirche nach einem Entwurf des Architekten Benýšek aufgebaut, wodurch für die Einwohner von Dobřany eine Reihe von neuen Arbeitplätzen entstand. Aufgrund seiner urbanistischen und baugeschichtlichen Bedeutung wurde der historische Stadtkern zur städtischen Denkmalschutz-Zone erklärt.

Dobřany

Dobřany se rozkládají jihozápadně od Plzně v údolí na pravém břehu řeky Radbuzy. Okolí města bylo vzhledem k výhodné poloze osídleno již v mladší době kamenné. Předchůdcem města byla raně feudální, nepochybně významná osada položená v úrodné nivě řeky Radbuzy. Osada ležela na důležité cestě spojující přemyslovské správní centrum ve Staré Plzni, dnešním Starém Plzenci, s Německou říší. Roku 1861 byla ve městě zřízena pošta a roku 1885 telegrafní úřad. Byla zde vybudována celá řada veřejných budov, kasárna, škola, městská spořitelna, městská jatka a radnice, byla zřízena kanalizace a plynové osvětlení. Významným mezníkem ve vývoji města bylo založení Zemského ústavu pro choromyslné jižně od města. V letech 1876 - 1883 zde byl vybudován dle projektu arch. Benýška rozlehlý areál s ústavním kostelem. Tento počin přinesl řadu nových pracovních příležitostí. Pro své urbanistické a stavební hodnoty bylo historické jádro města roku 1992 vyhlášeno městskou památkovou zónou.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Dobřany

Der Name der Ansiedlung wird erstmals 1243 mit dem Adelsprädikat von Záviš von Dobřany schriftlich erwähnt. Aus einer privaten Notiz geht hervor, dass Dobřany eine dem Adligen Záviš, der hier seinen Sitz hatte, ganz oder teilweise zustehende Hörigkeitssiedlung war. Von Anfang an wird hier die St. Veitskirche beurkundet, in deren näherer Umgebung mit großer Wahrscheinlichkeit sogar eine Befestigungsanlage stand. Um das Jahr 1265 fiel die Stadt dem Chotieschauer Kloster zu, und den Bürgern wurden neue Rechte erteilt. Die Hussitenkriege ließen die Entwicklung der Stadt stagnieren. Dobřany wurde 1421 von Jan Žižka im Zusammenhang mit der Eroberung des Chotieschauer Klosters besetzt. Im Laufe des Dreißigjährigen Krieges, im Jahre 1620, wurde die Stadt geplündert. Der zweite Weltkrieg brachte für die Stadt eine weitere Katastrophe mit sich. Dobřany wurde irrtümlich von britischen Bombern angegriffen, deren eigentliches Ziel die Pilsener Škoda-Werke waren. Von den Spreng- und Zündbomben war der südwestliche Teil der Stadt, besonders die psychiatrische Anstalt, betroffen.

Dobřany

První písemnou zmínku o existenci sídla se jménem Dobřany máme uchovánu k roku 1243 v predikátu Záviše z Dobřan. Ze skromné informace vyplývá, že Dobřany byly poddanskou osadou patřící zcela nebo zčásti šlechtici Závišovi, který zde měl své sídlo. Od počátku je zde doložen kostel sv. Víta, v jehož blízkosti s velkou pravděpodobností stávala i opevněná tvrz. Kolem roku 1265 připadlo město chotěšovskému klášteru a měšťanům byla udělena nová práva. Husitské války znamenaly zastavení rozvoje města, které bylo roku 1421 obsazeno Janem Žižkou v souvislosti s dobytím chotěšovského kláštera. V průběhu třicetileté války roku 1620 bylo město vypleněno. Druhá světová válka přinesla městu další pohromu. Dobřany byly omylem napadeny britským bombardovacím svazem původně útočícím proti plzeňské Škodovce. Tříštivými a zápalnými bombami byla zasažena jihovýchodní část města, zejména ústav pro choromyslné.

Wirtschaft • Hospodářství

Dobřany

Zur industriellen Entwicklung der Stadt trug besonders die Errichtung der Eisenbahnstrecke von Pilsen nach Klatovy im Jahr 1876 bei. In den Jahren 1910 - 1912 hat hier die Firma Dobřanské kaolinové a šamotové závody (Wiesengrunder Kaolin- und Schamottwerke) ein großes Unternehmen für Kaolinschwemme und Produktion von feuerfester Schamottekeramik zu Bauzwecken aufgebaut.

Dobřany

K rozvoji průmyslu výrazně přispělo vybudování železnice z Plzně do Klatov roku 1876. Roku 1910 - 1912 zde vybudovala firma Dobřanské kaolinové a šamotové závody velký podnik na plavení kaolinu a výrobu ohnivzdorné a stavební šamotové keramiky.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Dobřany 
 •  
 • Náměstí T.G.M. 1 
 • 334 41  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Öffnungszeiten:
 • Mo: 07.15-11.15 12.00-17.00 h Di: 08.00-11.15 12.00-15.15 h Mi: 07.15-11.15 12.00-17.00 h Do: 08.00-11.15 12.00-15.15 h
 • Otevírací doba:
 • Po: 07.15-11.15 12.00-17.00 h Út: 08.00-11.15 12.00-15.15 h St: 07.15-11.15 12.00-17.00 h Čt: 08.00-11.15 12.00-15.15 h
Rendert Time: 1,099 Sek. | Speicherverbrauch: 4,27 MB / 4,80 MB