Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Landkreis Cham 
 •  
 • Rachelstr. 6 
 • 93413 Cham 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Landkreis / Kraj: Cham

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 1.510,00 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 130.000 (26.09.2002)

Landkreis Cham

Der Landkreis Cham stellt sich vor Region der Zukunft: Der ostbayerische Landkreis Cham hat eine bemerkenswerte Entwicklung genommen: Der Weg von einem strukturschwachen Grenzlandkreis in europäischer Randlage zur "Region der Zukunft" basiert vor allem auf der Besinnung auf die eigenen Stärken, die konsequent ausgebaut wurden. Zukunftsweisende Projekte auf der Basis selbstbewusster Kulturpflege und Kooperation aller gesellschaftlichen Gruppen kennzeichnen den Landkreis Cham heute. Grundlage für seine nachhaltige Entwicklung ist das Leitbild für den Landkreis Cham, das von über 200 Bürgerinnen und Bürgern in den Arbeitskreisen der "Zukunftswerkstatt Landkreis Cham" erarbeitet und vom Kreistag unterstützt wurde. Brücke zum Osten: Mit 72 km gemeinsamer Grenze zu Tschechien kommt dem Landkreis Cham eine herausgehobene Brückenfunktion zum Osten zu. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Begegnung der Menschen, die sich in zahlreichen Partnerschaften und Einrichtungen äußert. Das grenzüberschreitende Wirtschaftsportal im Internet www.regioport.com trägt dazu bei, für die Unternehmen beiderseits der Grenze einen gemeinsamen Wirtschaftsraum aufzubauen.

Landkreis Cham

Zemský okres Cham se staví před Region budoucnosti:
Východobavorský okres Cham zaznamenal pozoruhodný vývoj: Cesta od strukturálně slabého pohraničního okresu v evropské okrajové poloze k "Regionu budoucnosti" je založená především na uvědomění si vlastních silných stránek, které jsou důsledně rozvíjeny.
Perspektivní projekty na bázi sebevědomé péče o kulturu a kooperaci všech společenských skupin charakterizují okres Cham dnes.
Základem pro trvalý rozvoj je vzorová představa okresu Cham, která byla vypracována 200 občankami a občany v pracovních skupinách "Dílny budoucnosti okres Cham" a podpořena okresním zastupitelstvem. Most na Východ:
Se 72 km společné hranice s Českem připadá okresu Cham význačná funkce mostu směrem k Východu. Důležitou roli hraje při tom setkávání lidí, která se projevuje v četných partnerstvích a zařízeních. Přeshraniční hospodářský portál na internetu www.regioport.com přispívá k tomu, aby byl pro podniky na obou stranách hranice vybudován společný hospodářský prostor.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Datensatz 1 bis 1 von 1

Geschichte • Historie

Landkreis Cham

Geschichtlicher Überblick
Die belegbare Geschichte im Gebiet des heutigen Landkreises Cham beginnt 739, als die Urpfarrei Chammünster gegründet wurde. Sie wurde zum Ausgangspunkt der Besiedlung des Oberen Bayerischen Waldes. Die 976 erwähnte Reichsburg Cham mit den umliegenden Burgen Runding, Haidstein, Chamerau und Wetterfeld war militärischer Mittelpunkt der Mark an der Grenze zu Böhmen. In das 11. Jahrhundert fallen zahlreiche Ortsgründungen; im 12. Jahrhundert wurden im Regental die bedeutenden Klöster Reichenbach und Walderbach gegründet, die bis zur Reformation die Umgebung besiedelten. Von den Hussitenkriegen im 15. Jahrhundert war das Grenzland besonders betroffen, ebenso während des Österreichischen Erbfolgekriegs von 1741 bis 1745. 1862 entstanden aus den Landgerichten die Bezirksämter, die 1931 in Landkreise umbenannt wurden. Die früheren Landkreise Cham, Kötzting und Waldmünchen sowie der östliche Teil des Landkreises Roding wurden 1972 zum neuen Landkreis Cham zusammengeschlossen. 1992 wurde eine Partnerschaft mit dem sächsischen Landkreis Bautzen begründet. Mit dem Beitritt des Nachbarlandes Tschechien zur Europäischen Union am 1. Mai 2004 wurde die jahrzehntelange Abschottung nach Osten endgültig überwunden. Der Landkreis Cham liegt heute in der Mitte der Europäischen Union.

Landkreis Cham

Dějinný přehled
Doložitelná historie v oblasti dnešního zemského okresu Cham začíná v roce 739, kdy byla založená původní farnost Chammünster. Ta se stala výchozím bodem osídlování Horního Bavorského lesa. Říšský hrad Cham, zmíněný v roce 976 byl spolu s okolními hrady Rundingem, Haidsteinem, Chamerau a Wetterfeldem vojenským centrem Marky na hranici do Čech. Do 11. století spadají četná založení východních osídlení; ve 12. století byly založeny v údolí Regenu významné kláštery Reichenbach a Walderbach, které osídlovaly okolí až do doby reformace. Pohraničí bylo obzvláště postiženo husitskými válkami v 15. století, stejně tak jako během rakouské války o následnictví trůnu v letech 1741 až 1745. V roce 1862 vznikly ze zemských soudů krajské úřady, které byly v roce 1931 přejmenovány na zemské okresy. Dřívější zemské okresy Cham, Kötzting a Waldmünchen, jakož i východní část zemského okresu Roding se sloučily. V roce 1992 bylo založeno partnerství se saským okresem Bautzen. S přistoupením sousední země Česka do Evropské unie dne 1. května 2004 byla s konečnou platností překonána po desetiletí trvající přepážka na Východ. Zemský okres Cham je dnes ve středu Evropské unie.

Wirtschaft • Hospodářství

Landkreis Cham

Innovativer Wirtschaftsstandort
Der Landkreis Cham verfügt über eine breit gefächerte mittelständische Wirtschaftsstruktur in Handwerk, Handel, Industrie und Dienstleistung. Die Palette reicht vom Traditionsbetrieb bis zu High-Tech-Unternehmen. Insgesamt haben rund 9000 Unternehmen ihren Standort im Landkreis Cham. Für neue Ideen und die Bildung von Netzwerken ist man im Landkreis Cham besonders aufgeschlossen. Führend ist der Landkreis Cham beim Einsatz der modernen Informations- und Kommunikationstechnologien übernommen. Das erste Kommunale Behördennetz in Bayern, ein interkommunales Geographisches Informationssystem und Bürgerämter in den Gemeinden ermöglichen die bürgernahe und schnelle Abwicklung von Verwaltungsvorgängen.

Hohe Lebensqualität
Der Landkreis Cham ist nicht nur ein moderner Wirtschaftsraum, sondern auch eine ländliche Region mit einem lebenswerten Umfeld und deshalb auch eine der beliebtesten Tourismusregionen Bayerns. Ein umfangreiches Sport-, Freizeit- und Erholungsangebot trägt zur hohen Lebensqualität bei. Das kulturelle Angebot ist vielfältig. In über 30 Museen und Galerien werden Kunst und Kulturgeschichte vermittelt. Anspruchsvolle Konzertreihen in Burgen, Schlössern und Kirchen wechseln sich ab mit Freilicht-Aufführungen und Kulturfestivals. Einen besonderen Stellenwert hat das Theaterspielen im Landkreis Cham: vom traditionellen Volksschauspiel bis zum „Klassiker auf Bairisch“. Weithin bekannt sind z. B. der Further Drachenstich, das Trenck-Festspiel in Waldmünchen und der Kötztinger Pfingstritt.

Landkreis Cham

Inovativní hospodářská lokalita
Zemský okres Cham disponuje široce rozvětvenou hospodářskou strukturou podniků středního stavu v oblasti řemesel, obchodu, průmyslu a služeb. Paleta sahá od tradičního provozu až po podnik charakteru High-Tech. Celkově má své stanoviště v okrese Cham na 9000 podniků. Pro nové myšlenky a vytváření sítí jsme v okrese Cham zvláště otevření. Okres Cham má vedoucí postavení při používání moderních informačních a komunikačních technologií. První komunální síť úřadů v Bavorsku, interkomunální geografický informační systém a občanské úřady v obcích umožňují být blízko občanům a rychlé vyřizování úkonů státní správy.
 
Vysoká kvalita života
Zemský okres Cham není jen moderní hospodářský prostor, nýbrž také venkovská oblast s příjemným životním prostředím a proto také jeden z nejoblíbenějších turistických regionů Bavorska. Rozsáhlá nabídka možností pro sport, volný čas a rekreaci přispívá k vysoké kvalitě života. Kulturní nabídka je rozmanitá. Ve více než 30 muzeích a galeriích je zprostředkováváno umění a dějiny kultury.
Náročné série koncertů v hradech, zámcích a kostelích se střídají s představeními pod širým nebem a kulturními festivaly. Zvláštní význam má v okrese Cham divadelnictví od tradičního lidového divadla až po "klasiku po bavorsku". Daleko známé jsou například Furthský Drachenstich (probodnutí draka), slavnostní hra o Trenckovi ve Waldmünchenu a Kötztingská Velikonoční jízda.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Landkreis Cham 
 •  
 • Rachelstr. 6 
 • 93413  
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Öffnungszeiten:
 • Landratsamt:
  Mo-Do: 08.00-16.00 Uhr durchgehend geöffnet
  Fr: 08.00-12.00 Uhr
  Bitte vereinbaren Sie auch während dieser Zeiten einen Termin!

 • Otevírací doba:
 • Úřad zemského radního:
  Po-Čt: 08.00-12.00 hodin - otevřeno průběžně
  Pá: 08.00-12.00 hodin
  Prosíme, dohodněte si i během uvedené doby termín!
Rendert Time: 0,989 Sek. | Speicherverbrauch: 4,26 MB / 4,79 MB