Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Maxhütte-Haidhof 
 •  
 • Regensburger Straße 18 
 • 93142 Maxhütte-Haidhof 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Landkreis / Kraj: Schwandorf

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 35,00 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 10.500 (28.08.2002)

Maxhütte-Haidhof

Maxhütte-Haidhof gehört nicht zu den Städten, die eine Jahrhunderte alte, geschichtliche Tradition aufzuweisen haben. Die Tradition liegt in der industriellen Arbeitswelt, beeinflusst von Kohle, Eisen und Tonvorkommen. Die Kultur der Stadt Maxhütte-Haidhof beruht auf einer industriellen Kultur, einer Arbeiterkultur. Noch immer ist von "unserem Werk" – dem Eisenwerk Maximilianshütte die Rede, das 1990 die Produktion einstellen musste - dem Werk, das Maxhütte-Haidhof seinen Namen verdankt. Nach der Schließung des Werkes ist mit der Ansiedlung der Firma Läpple und der Schaffung eines Existenzgründerzentrums auf dem früheren Werksgelände neues Leben eingekehrt. Die Stadt selbst ist inzwischen wieder ein Standort mit Zukunft. Begünstigt wurde diese gute Entwicklung durch die Lage an der Entwicklungsachse Regensburg-Weiden-Hof. Hinzu kommt die günstige Lage vor den Toren Regensburgs. Diese Faktoren werten den Standort der Wohn-, Gewerbe- und Industriegebiete erheblich auf. Die Stadt verfügt über ein beachtliches Potential an Arbeitsplätzen. Die Ausgangsposition zur Ansiedlung weiterer Betriebe ist hervorragend. Mit neuen Baugebieten setze man gleichzeitig in den vergangenen Jahren alle Hebel in Bewegung, um aus der Stadt auch einen attraktiven Wohnstandort zu machen. Bereits 1998 wurde die 10.000er Grenze überschritten. Aus Maxhütte-Haidhof ist eine moderne, funktionstüchtige und lebenswerte Stadt geworden. Die künftige Stadtentwicklung ist vorgegeben durch die inzwischen weit fortgeschrittene Erarbeitung eines städtebaulichen Gesamtkonzeptes, durch die schon erfolgte Erstellung eines detaillierten Landschaftsplanes und die gegenwärtige Erarbeitung eines raumordnerischen Entwicklungskonzeptes für das gesamte Städtedreieck, das eine gute gemeinsame Zukunft vor sich hat. Für die Zukunft bestehen klare Vorstellungen und Visionen, die gemeinsam mit den Bürgern entwickelt und verwirklicht werden sollen.

Maxhütte-Haidhof

Maxhütte-Haidhof nepatří k městům, které se mohou pochlubit staletou historickou tradicí. Tradice spočívá v průmyslovém světě práce, je ovlivněna uhlím, železem a zásobami cihlářské hlíny. Kultura města Maxhütte-Haidhof se opírá o průmyslovou a dělnickou kulturu. Pořád se ještě mluví o "naší fabrice" - železárnách Maximiliánově huti, která musela v roce 1990 zastavit výrobu - o podniku, který dal městu Maxhütte-Haidhof jméno. Po zavření podniku se sem vrátil život usídlením firmy Läpple a vytvořením centra pro zakládání nových firem v areálu dřívější fabriky. Město samotné se mezičasem stalo opět místem s budoucností. Tento příznivý vývoj byl zvýhodněn polohou na rozvojové ose Regensburg-Weiden-Hof. K tomu ještě přistupuje výhodná poloha před branami Regensburgu. Tyto faktory významně zhodnotily stanoviště oblastí bydlení, služeb a průmyslu. Město disponuje pozoruhodným potenciálem pracovních míst. Výchozí pozice k osídlení dalšími podniky je vynikající. S novými oblastmi výstavby se v minulých letech současně uvedly do pohybu všechny páky, aby se z města vytvořila také atraktivní obytná zóna. Již v roce 1998 byla překročena hranice 10.000 obyvatel. Z Maxhütte-Haidhofu se stalo moderní, funkční a životaschopné město. Budoucí rozvoj města je dán mezičasem značně pokročilým zpracováním celkové koncepce městské zástavby, již provedeným sestavením detailního územního plánu a současným zpracováním rozvojové koncepce regionu pro celý městský trojúhelník, který má před sebou dobrou společnou budoucnost. Pro budoucnost existují jasné představy a vize, které mají být rozvíjeny a uskutečňovány společně s občany.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Maxhütte-Haidhof

Am 04.Juli 1953 wurde die Gemeinde Maxhütte zur Stadt erhoben. 1956 entstand durch die freiwillige Zusammenlegung der Stadt Maxhütte und der Gemeinde Meßnerskreith die Stadt Maxhütte-Haidhof. 1972 kamen die Gemeinden Leonberg und Pirkensee, 1978 Ponholz hinzu. Zu unserer noch jungen Stadt gehören heute 38 Weiler und Ortschaften mit über 10.000 Einwohnern. Die Stadt umfaßt eine Fläche von 34,7 qkm. Die Höhenmeter reichen von 347 (Pirkensee-Ziegelhütte) bis mit 451 Metern über dem Meeresspiegel bei Meßnerskreith. „Alles spricht für Maxhütte-Haidhof“ heißt unser neuer Gütesiegel.

Maxhütte-Haidhof

Dne 4. července 1953 byla obec Maxhütte povýšena na město. V roce 1956 vzniklo dobrovolným sloučením města Maxhütte a obce Meßnerskreith město Maxhütte-Haidhof. V roce 1972 s k nim připojily obce Leonberg a Pirkensee, v roce 1978 Ponholz. K našemu ještě mladému městu patří dnes 38 samostatných malých osad a míst celkem s více než 10.000 obyvateli. Město zahrnuje plochu 34,7 čtverečních km. Výškoměry dosahují od 347 (Pirkensee-Ziegelhütte) až do 451 metrů nad hladinou moře u Meßnerskreithu. "Vše mluví pro Maxhütte-Haidhof" je jméno naší nové pečeti kvality.

Wirtschaft • Hospodářství

Maxhütte-Haidhof

Mit direkter Lage an der Bundesautobahn A 93 und der Bahnstrecke Regensburg-Hof besitzt Maxhütte-Haidhof ideale Standortvoraussetzungen für Handwerker, Dienstleistung, Gewerbe und Industrie. Industriestandort und Wohnstadt bilden in Maxhütte-Haidhof keinen Gegensatz, sondern eine sinnvolle Ergänzung. Nachdem 1987 die Eisenwerksgesellschaft Maximilianshütte in Konkurs ging, war es für die Bevölkerung schwer, wieder Arbeit in der Umgebung zu finden. Bürgermeister und Stadtrat setzten alles daran, Maxhütte-Haidhof als attraktiven Standort für Gewerbe- und Industriegebiet zu entwickeln. Folgende Industrie- und Gewwerbeflächen stehen zur Verfügung: Industriepark Ponholz: 10,0 ha Gewerbe- und Industriegebiet Birkenzell: 21,5 ha Gewerbegebiet Deglhof: 4,0 ha Maxhütte-Süd: 1,5 ha Gewerbegebiet Verau: 4,5 ha Läpple Blechverarbeitung GmbH & Co. Bayern: 20,0 ha

Maxhütte-Haidhof

S přímou polohou na spolkové dálnici A 93 a železniční trati Regensburg-Hof má Maxhütte-Haidhof ideální stanovištní předpoklady pro řemesla, služby, živnosti a průmysl. Průmyslová zóna a obytná část města netvoří v Maxhütte-Haidhofu protiklad, nýbrž se smysluplně doplňují. Poté, co železářská společnost Maximniliánova huť šla do konkurzu, bylo pro obyvatelstvo těžké, najít opět práci v okolí. Starosta a městská rada vsadili vše na to, aby z Maxhütte-Haidhofu vytvořili atraktivní stanoviště pro oblast služeb a průmyslu. K dispozici jsou tyto plochy pro průmysl a podnikání: Průmyslový park Ponholz: 10,0 ha Podnikatelská a průmyslová oblast Birkemzell: 21,5 ha Podnikatelská oblast Deglhof: 4,0 ha Maxhütte-Jih 1,5 ha Podnikatelská oblast Verau 4,5 ha Läpple-zpracování plechu, s.r.o. & Co Bavorsko, 20,0 ha

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Maxhütte-Haidhof 
 •  
 • Regensburger Straße 18 
 • 93142  
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Öffnungszeiten:
 • Rathaus:
  Mo-Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
  Mo, Mi: 14:00 - 16:00 Uhr
  Di, Do: 14:00 - 16:30 Uhr
 • Otevírací doba:
 • Radnice:
  Po-Pá: 8:00 - 12:00 hod.
  Po, St: 14:00 - 16:00 hod.
  Út, Čt: 14:00 - 16:30 hod.
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,26 MB / 4,79 MB