Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Roding 
 •  
 • Schulstraße 15 
 • 93426 Roding 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Landkreis / Kraj: Cham
 • Ansprechpartner / Kontaktní osoba
 • Reinhard Schreiner
 •  
 • Tel. +49(0)9461-9418-15 Mobil: +49(0)177-7367145
 • Fax +49(0)9461-9418-60715
 • eMail tourist@roding.de
 • Internet http://www.roding.de

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 113,80 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 11.400 (26.08.2002)

Roding

Die Stadt Roding ist im Jahr 1952 zur Stadt erhoben worden. Roding war bis zur Gebietsreform Kreisstadt des Altlandkreises Roding. Die Stadt Roding hat nach dem Krieg einen respektablen Aufschwung genommen. Im Jahre 1994 konnte die Stadt ihr 1150-jähriges Jubiläum feiern und gehört zu den ältesten Siedlungen der Oberpfalz. Bei der Gebietsreform sind insgesamt 14 Gemeinden zur Stadt gekommen. Diese unterschiedliche Struktur zwischen städtisch und ländlich ist eine tägliche Herausforderung und macht die Kommunalpolitik interessant. Die Historie der Stadt zeigt sich im alten Rathaus, der Stadtpfarrkirche mit barockem Turm, romanischem Taufstein und frühgotischer Madonna, der Josephikapelle sowie der Annkapelle, deren Errichtung auf das Jahr 1580 angegeben wird. An ihren Mauern befindet sich das berühmte Rodinger Totentanzfresko. Berühmt ist auch die Rokokowallfahrtskirche Heilbrünnl. Die ehemalige Gemeinde Fronau beherbergt ein Schulmuseum mit dem ältesten Schulhaus der Oberpfalz. Auch Burgen gehören zum Stadtbereich (Burg Regenpeilstein, die Wasserburg in Wetterfeld und die Burgruine Schwärzenberg). An sakralen und historisch wertvollen Bauwerken beheimatet Roding die romanische Kirch in Kalsing, das Dominikanerinnenkloster Strahlfeld, die Sebastianikapelle in Roding mit Peststein, die Kirche Fronau mit romanischem Unterbau und die romanische Wehrkriche in Obertrübenbach. Roding liegt im Naturpark Vorderer Bayerischer Wald und hat ein sehr interessantes Feuerwehrmuseum. Zahlreiche Freizeiteinrichtungen machen das Stadtgebiet auch für Gäste und Urlauber attraktiv.

Roding

Město Roding bylo povýšeno na město v roce 1952. Roding byl až do reformy oblastní správy okresním městem starého zemského okresu Roding. Město Roding dosáhlo po válce značného rozmachu. V roce 1994 mohlo město oslavit své 1150. výročí a patří k nejstarším osídleným místům Horního Falcka. Při oblastní reformě přešlo celkem 14 obcí pod město. Tato rozdílná struktura mezi městem a venkovem je každodenní výzvou a díky ní je komunální politika zajímavá. Historie města se odráží ve staré radnici, městském farním kostele s barokní věží, v románské křtitelnici a raněgotické madoně, v kapli Sv. Josefa i v kapli Sv. Anny, jejichž postavení spadá do roku 1580. Na jejich zdech nalezneme proslulou rodingskou fresku s tancem mrtvých. Proslulý je rovněž rokokový poutní kostel Heilbrünnl. V bývalé obci Fronau stojí školní muzeum s nejstarší školní budovou v Horním Falcku. Také hrady patří k městu (hrad Regenpeilstein, vodní hrad ve Wetterfeldu a zřícenina hradu Schwärzenberg). Ze sakrálních a historicky cenných stavebních děl se nachází v Rodingu románský kostel v Kalsingu, klášter dominikánek ve Strahlfeldu, kaple Sv. Šebestiána v Rodingu s morovým kamenem, kostel Fronau s románskými základy a románský kostel v Horním Trübenbachu. Roding leží v národním parku Přední Šumava a nalézá se v něm zajímavé hasičské muzeum. Četná zařízení pro trávení volného času přispívají k tomu, že oblast města je atraktivní také pro návštěvníky a turisty.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Roding

844: Erste urkundliche Erwähnung als "Rotachin". 1329: Das bisher zu Bayern gehörende Roding wird pfälzisch. um 1364: Verleihung der Marktrechte 1432-1634: Zerstörung Rodings und Rückgang der Bevölkerung durch Hussitenkriege 1618-48: Dreißigjähriger Krieg, Zerstörung durch Hochwasser, 1628: Roding wird mit der Oberpfalz wieder bayerisch. 1732: Zerstörung durch Hochwasser. 1745 und 1755: Zwei große Stadtbrände 1815: Landgericht kommt nach Roding 1860-61: Bau der Eisenbahn. 1896: Neubau der Regenbrücke (Holzbrücke wird durch eine Eiserne ersetzt. 1862-1972: Roding ist Kreisstadt. 1945: Amerikanische Panzertruppen rücken in Roding ein. 1952: Verleihung der Stadtrechte durch den Freistaat Bayern. 1957: Roding wird Bundeswehrstandort 1960-65: Ansiedlung mehrerer Industriebetriebe 1971: Eingemeindung von 10 kleinen Gemeinden rund um Roding. 1972: Eingliederung in den Landkreis Cham. 1994: 1150-Jahr-Feier der Stadt. 2002: 50 Jahre Stadterhebung

Roding

844: první zmínka v listinách jako "Rotachin" 1329: Roding dosud patřící Bavorsku se stává falckým. kolem roku 1364: propůjčení tržních práv 1432-1634: zničení Rodingu a úbytek obyvatelstva v důsledku husitských válek 1618-48: Třicetiletá válka, zničení velkou vodou 1628: Roding se s Horním Falckem stává znovu součástí Bavorska 1732: zničení velkou vodou 1745 a 1755: dva velké městské požáry 1815: v Rodingu se usidluje zemský soud 1860-61: stavba železnice 1896: stavba nového mostu přes řeku Řeznou (dřevěný most je nahrazen železným) 1862-1972: Roding je okresním městem 1945: americké obrněné jednotky přicházejí do Rodingu 1952: propůjčení městským práv Svobodným státem Bavosko 1957: Roding se stává místem posádky spolkové armády 1960-65: Usídlení více průmyslových podniků 1971: Včlenění 10 okolních malých obcí k Rodingu 1972: Začlenění do zemského okresu Cham 1994: 1150. výročí města 2002: 50. jubileum povýšení na město

Wirtschaft • Hospodářství

Roding

Die Stadt Roding ist in der Region eine Stadt, die sehr viele Arbeitsplätze bietet. Allein in Roding sind über 5.500 sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer beschäftigt. Es pendeln nach Roding rund 3.000 Arbeitnehmer ein, zur Arbeitsstelle nach auswärts fahren dagegen nur 1.500. Der Stand der Arbeitslosenzahlen ist in Roding nach wie vor unter dem bayerischen Landesdurchschnitt und unter dem noch mal besser liegenden Landkreisdurchschnitt. Trotz dieser günstigen Zahlen betreibt die Stadt Roding eine aktive Baulandpolitik, sowohl für den Wohnhausbau, als auch für die gewerbliche Ansiedlung. Die verkehrstechnische Anbindung zu Tschechien über die B 85 und die neue B 16 sind hervorzuheben.

Roding

Město Roding je v rámci regionu městem, které nabízí mnoho pracovních příležitostí. V samotném Rodingu je zaměstnáno více než 5.500 osob s placeným sociálním pojištěním. Do Rodingu dojíždí okolo 3.000 pracujících, pracovat mimo naopak jezdí jen 1.500 zaměstnanců. Stav počtu nezaměstnaných je v Rodingu stále pod bavorským zemským průměrem a i pod ještě lepším průměrem zemského okresu. Navzdory těmto příznivým počtům provozuje město Roding aktivní pozemkovou politiku, jak pro bytovou výstavbu tak i pro průmyslová sídla. Je třeba vyzdvihnout dopravní spojení s Českou republikou přes silnici B 85 a novou B 16.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Roding 
 •  
 • Schulstraße 15 
 • 93426  
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Öffnungszeiten:
 • Montag bis Freitag: 07.30 - 12.00 Uhr
  Montag bis Mittwoch: 13.00 - 16.00 Uhr
  Donnerstag: 13.00 - 18.00 Uhr
 • Otevírací doba:
 • Pondělí až pátek: 07.30 - 12.00 hodin
  Pondělí až středa: 13.00 - 16.00 hodin
  Čtvrtek: 13.00 - 18.00 hodin
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,26 MB / 4,67 MB