Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Sulzbach-Rosenberg 
 •  
 • Luitpoldplatz 25 
 • 92237 Amberg-Sulzbach 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Landkreis / Kraj: Amberg-Sulzbach

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 53,00 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 22.000 (26.08.2002)

Sulzbach-Rosenberg

Keine Stadt vereint soviel Gegensätzliches und letztlich Anziehendes. Schon vor mehr als 300 Jahren, als sie noch Wittelsbacher Herzogstadt war, hatten beide Konfessionen nur eine Kirche. Dieses Beispiel zeichnet eine auch heute erlebbare Polarisierung: Der wunderschöne, ausgelassene dörfliche Charme Rosenbergs wechselt mit den anmutenden Gebäuden der gotischen Bergstadt, die das vorbildlich restaurierte Schloss einrahmen. Auch das Leben selbst pulsiert wechselseitig. Sei es beim Altstadtfest, das die Stadt wieder im mittelalterlichen Glanz neu erstrahlen lässt, oder sei es beim Annabergfest, wo sich Pilger und Freunde bei herrlicher Fernsicht an der Schönheit der Natur ergötzen. Dies alles findet seinen Gegenpol im vielfältigen Kulturprogramm der Stadt. Hier wird national bekanntes Kabarett genauso geboten wie Musikveranstaltungen im Zeichen unserer Tage. Qualitative internationale Literatur findet seinen Platz genauso, wie die Einblicke in die 1200-jährige Vergangenheit des Lebens und Schaffens der Vorväter in seinen Museen. "Die Stadt der zwei Herzen" mit all seinen fröhlichen Menschen am Ostrand der Oberpfälzer Alb, 433 m ü. NN inmitten des Städtedreiecks Nürnberg, Regensburg, Bayreuth, liegt an der Bahnlinie Nürnberg Furth i. Wald. Die Bundesstrassen B 14 und B 85 führen durch das Gemeindegebiet und binden die malerisch in waldreicher Gegend gelegene Stadt an das Fernstraßennetz.

Sulzbach-Rosenberg

Žádné město neslučuje tolik protikladného a konec konců přitažlivého. Už před více než 300 lety, kdy byl Sulzbach-Rosenberg ještě vévodským městem Wittelsbachů, měla obě náboženská vyznání jeden kostel. Tento příklad poukazuje na ještě dnes viditelnou protikladnost: Překrásný, rozpustilý vesnický šarm Rosenbergu se střídá s působivými budovami gotického hornického města, které obklopují vzorně restaurovaný zámek. Také sám život ve městě pulzuje proměnlivě. Ať už při Staroměstské slavnosti, která nechává město zazářit znovu ve svém středověkém lesku, nebo při Annabergské slavnosti pořádané na kopci Annaberg, kde se poutníci a přátelé obveselují při velkolepém rozhledu na krásu okolní přírody. Toto všechno nachází svůj protipól v rozmanitém kulturním programu města. Je zde také nabízen celým národem známý kabaret a hudební akce ve znamení našich dnů. V muzeích města má své místo vybraná mezinárodní literatura stejně jako nahlédnutí do 1200 let staré minulosti života a tvorby našich předků. „Město dvou srdcí“ se všemi svými veselými obyvateli na okraji Hornofalckého pohoří, 433 m.n.m., uprostřed trojúhelníku měst Norimberk, Řezno a Bayreuth, leží na železniční trase Norimberk-Furth im Wald. Státní silnice B 14 a B 15 vedou skrz obec a připojují v lesnaté krajině malebně položené město na síť dálkových silnic.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Sulzbach-Rosenberg

Die Entstehung von Sulzbach geht zurück auf das Geschlecht der Grafen von Sulzbach, die seit Anfang des 11. Jahrhunderts belegbar sind. Als Glücksfall für die Stadt erwies sich 1353 ihre Verpfändung durch Pfalzgraf Rudolf II. an Kaiser Karl IV., König von Böhmen. Mit „Neuböhmen“ schuf er den Ansatz eines ersten modernen Staates im mittelalterlichen Reich und machte Sulzbach zu dessen Hauptstadt. In den 20 Jahren seiner Herrschaft förderte er die Stadt und ihre Bürger mit zahlreichen Privilegien. Er befreite die Sulzbacher Kaufleute vom Zoll in allen Reichsstädten und gestattete den Bürgern, im ganzen Sulzbacher Land Eisenerz zu fördern. Kaiser Karl IV. weilte, wenn mal alle Tage seiner Besuche in Sulzbach zusammenzählt, fast ein halbes Jahr in dieser Stadt. An ihn erinnert das Standbild am Ostchor der Stadtpfarrkirche, das den böhmischen Nationalheiligen Wenzel bzw. nach anderer Meinung den Kaiser selbst darstellt. Ebenfalls im 14. Jahrhundert begann der Aufschwung des Erzbergbaus. Die Erzvorkommen bei Auerbach, Sulzbach und Amberg waren für die Wirtschaft so bedeutend, dass man vom „Ruhrgebiet“ des Mittelalters spricht. Die große Hammereinung von 1387 verdeutlicht die monopolartige Stellung der Bergstädte Sulzbach und Amberg. Seit dem Ende des 16. Jahrhunderts kam der Bergbau praktisch zum Erliegen. Bei Wanderungen auf den Spuren des Eisenerzbergbaus, im Stadtmuseum und im Schau-Stollen der "Villa Max", oder durch einen außergewöhnlichen Rundumblick vom Kriegerdenkmal in Rosenberg lässt sich die Entwicklung der Region vom „Ruhrgebiet des Mittelalters“ bis zur modernen Stahlerzeugung der Neuen Maxhütte hautnah erleben. Im Zuge der bayerischen Zentralisierung kam 1791 das Herzogtum Sulzbach zur Oberpfalz, die Regierung in Sulzbach wurde aufgelöst. Wirtschaft im Landkreis Amberg-Sulzbach war lange Zeit gleichbedeutend mit der Maxhütte. Die Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH (NMH) und das Rohrwerk Neue Maxhütte GmbH in Sulzbach-Rosenberg erzeugen und verarbeiten mit zu-letzt ca. 1500 Beschäftigten Stahlprodukte von technologisch hochwertigsten Ei-senbahnschienen bis zu nahtlosen Stahlrohren in Höchstqualität. In Spitzenzeiten in den 70er-Jahren waren bei der Maxhütte fast 10 000 Arbeitnehmer beschäf-tigt. Dies verdeutlicht die in der Vergangenheit dominierende Stellung der eisen-erzeugenden und verarbeitenden Industrie im Landkreis Amberg-Sulzbach. Im Juni 2002 hat sich die Situation der seit 1999 in Konkurs befindlichen NMH derart zugespitzt, dass die Schließung des Unternehmens zum 24. September 2002 bekannt gegeben wurde und die Feuer der Hochöfen erloschen.

Sulzbach-Rosenberg

Vznik Sulzbachu se datuje do období vlády rodu hrabat ze Sulzbachu, který je doložitelný od začátku 11. Století. Jako šťastná náhoda se pro město v roce 1353 ukázalo zastavení falckým hrabětem Rudolfem II. císaři Karlu IV., králi českému. „Novými Čechami“ vytvořil zárodek prvního moderního města ve středověké říši a učinil Sulzbach jejím hlavním městem. Po 20 let své vlády podporoval město a jeho občany velkým množstvím privilegií. Obyvatele Sulzbachu osvobodil od cla ve všech říšských městech a povolil občanům těžit železnou rudu po celé sulzbachské oblasti. Císař Karel IV. pobýval v tomto městě, když se sečtou všechny návštěvy v Sulzbachu, téměř půl roku. Na Karla IV. zde upomíná socha na kruchtě městského farního kostela, která představuje svatého Václava, nebo podle jiných názorů samotného císaře. Rovněž ve 14. století začal rozmach dobývání železné rudy. Naleziště rudy u Auerbachu, Sulzbachu a Ambergu byly pro hospodářství tak významné, že se mluví o „Porúří středověku“. Velké sjednocování železáren od roku 1387 učinilo ještě zřetelnějším monopolní postavení hornických měst Sulzbach a Amberg. Od konce 16. století bylo dobývání železné rudy prakticky zastaveno. Při putování po stopách dobývání železné rudy v Městském muzeu a v ukázkových hornických štolách „Maxovy vily“ nebo díky neobyčejnému rozhledu z vojenského památníku v Rosenbergu můžeme téměř na vlastní kůži pocítit vývoj regionu od „Porúří středověku“ k moderní výrobě oceli v Nových Maxových hutích. V době bavorské centralizace přešlo vévodství v roce 1791 Sulzbach pod Horní Falc, vláda v Sulzbachu byla rozpuštěna. V okresu Amberg-Sulzbach si lidé dlouhá léta pod pojmemhospodářství představovali Maxovu huť. Nová ocelárna Maxova huť s.r.o. (Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH) a výrobna trubek Nová Maxova huť s.r.o. (Rohrwerk neue Maxhütte GmbH) s cca. 1500 zaměstnanci vyrábí a zpracovávají v Sulzbach-Rosenbergu ocelové výrobky od technologiscky nejhodnotnějších železničních kolejnic po bezešvé ocelové trubky nejvyšší kvality. V době největšího rozkvětu v 70. letech bylo v Maxově huti zaměstnáno téměř 10.000 pracovníků. Tím je objasněno v minulosti dominantní postavení průmyslu výroby a zpracování železa v okresu Amberg-Sulzbach. V červnu roku 2002 se situace ocelárny, která byla od roku 1999 v konkurzu, vyostřila natolik, že bylo oznámeno uzavření podniku k 24. září 2002. Tak vyhasl oheň ve vysokých pecích.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Sulzbach-Rosenberg 
 •  
 • Luitpoldplatz 25 
 • 92237  
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Öffnungszeiten:
 • Tourist-Information:
  Montag bis Freitag: 08.00-12.00 Uhr,
  Montag, Dienstag, Donnerstag: 14.00-16.00 Uhr,
  Mittwoch: 14.00-15.00 Uhr.
 • Otevírací doba:
 • Turistické informace:
  Pondělí do Pátek: 08.00-12.00 hodin,
  Pondělí, Úterý, Čtvrtek: 14.00-16.00 hodin,
  Středa: 14.00-15.00 hodin.
Rendert Time: 0,989 Sek. | Speicherverbrauch: 4,28 MB / 4,81 MB