Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Oberviechtach 
 •  
 • Nabburger Straße 2 
 • 92526 Oberviechtach 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Landkreis / Kraj: Schwandorf

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 62,41 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 5.069 (22.08.2002)

Oberviechtach

Die Festspielstadt Oberviechtach, in der Mitte zwischen Weiden und Cham gelegen, erhielt 1952 die Stadtrechte und konnte somit im Jahr 2002 auf eine 50-jährige Geschichte als Stadt zurück blicken. Die Wurzeln dagegen reichen bis ins 10. Jahrhundert. Seinen Aufschwung verdankt Oberviechtach vor allem der Bundeswehr, die seit 1961 in der Grenzlandkaserne beheimatet ist. Eisenbarthstadt, Garnisonsstadt, mögliches Mittelzentrum, anerkannter Erholungsort und "Goldstück" Bayerns - Oberviechtach verfügt über eine breite Palette facettenreicher Gesichter und ist mit seinem Doktor-Eisenbarth- und Heimatmuseum, den landschaftlichen Reizen und den preiswerten Unterkunftsmöglichkeiten für Gäste aus nah und fern attraktiv. Oberviechtachs wichtigstes kulturelles Ereignis ist ohne Zweifel das Doktor-Eisenbarth-Festspiel, das im Juni 2002 zum ersten Mal zur Aufführung gelangte. Werner Müller schuf in enger Zusammenarbeit mit dem Doktor-Eisenbarth-Arbeitskreis ein barockes Volksstück in 16 Szenen. Unter dem Regisseur Uwe Niederdräing werden Eisenbarths Leistungen als überaus erfolgreicher Chi-rurg und Pharmazeut dargestellt und seine Person ob des herausragenden Könnens rehabilitiert. Die Stadt Oberviechtach unterhält Paten- und Partnerschaften mit der Nachbarstadt Nabburg, mit der Hannoverisch-Münden (zum Andenken an den "gemeinsamen Sohn" Doktor Johann Andreas Eisenbarth), mit dem Panzergrenadierbataillon 122, mit Raschau im Erzgebirge und mit Rivne in der Ukraine.

Oberviechtach

Město Oberviechtach, v které se pořádá mnoho slavností, leží uprostřed mezi Weidenem a Chamem. Roku 1952 obdrželo práva města a mohlo se tedy v roce 2002 ohlédnout za svou 50-ti letou existencí. Kořeny tohoto místa však sahají až do 10. stol. Svému vzestupu vděčí město Oberviechtach především armádě, která se usadila v těchto místech kolem roku 1961. Oberviechtach je městem armády, městem Eisenbarthovým, uznávané místo k zotavení "zlatý kousek" Bavorska. Město disponuje velkým množstvím fazetových obličejů a je atraktivní díky svému muzeu Doktor-Eisenbarth- vlastivědné muzeu, půvabné krajině a možnostem ubytování pro hosty z daleka i blízka. Důležitá kulturní událost v Oberviechtachu jsou bez pochyby slavnosti Doktora-Eisenbartha, které byly zahájeny poprvé v červnu roku 2002. Werner Müller stvořil společně s Pracovním spolkem Doktora-Eisenbartha barokní lidovou hru v 16 scénách. Pod režijním vedením Uwe Niederdraeinga jsou prezentovány výkony a nadprůměrné dovednosti doktora Eisenbartha, zejm. byla představena jeho práce na poli chirurgickém a farmaceutickém. Město Oberviechtach udržuje partnerské vztahy s sousedním městem Nabburg, s hanoverským Münden (jako vzpomínka na "společného syna" doktora Johanna Andrease Eisebartha), s granátnickým praporem 122, s Raschau v Krušných horách a s Rivne na Ukrajině.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Oberviechtach

Bis in das 19. Jahrhundert war die Geschichte Oberviechtachs eng mit der Burg "Haus Murach" verbunden. Diese war nachweislich seit dem 12. Jahrhundert militärisch, administratives und richterliches Zentrum dieses Gebietes, während sich die benachbarte romanische Ägidiuskirche in Hof als religiöser Mittelpunkt herauskristallisiert hatte. Der Ort Oberviechtach wurde 1130 das erste Mal urkundlich erwähnt. Bürgerliche Freiheiten, wie das Recht der Selbstverwaltung und der Ortsbefestigung, erlangten die Oberviechtacher am 05. Mai 1337 bei der Verleihung des Marktrechtes durch die Pfalzgrafen Rudolf II. und Ruprecht. Bereits das erste Siegel aus dem 14. Jahrhundert zeigt die Fichte, auf die der Name des Ortes zurückgeht. Trotz seiner Befestigung wurde Oberviechtach 1432 von den böhmischen Hussiten erobert, während das Haus Murach standhielt. Auch der Dreißigjährige Krieg (1618 - 1648) mit seinen Besetzungen und Plünderungen brachte Not und Elend. Den Spanischen Erbfolgekrieg (1701 - 1714) erlebte Oberviechtach unter drückender österreichischer Besatzung, die der streitbare Pfarrer von Miller abzuschütteln versuchte. Die Auflösung des Amts- und Pflegegerichts auf Haus Murach im Jahr 1803 stellte einen ebenso gravierenden Einschnitt in der Verwaltung der Region dar, wie die Errichtung eines eigenen Bezirksamtes Oberviechtach im Jahr 1900. 1972 verlor die Stadt Oberviechtach im Zuge der Gebietsreform den Sitz des Landkreises. Der bis dahin existierende Landkreis Oberviechtach (einer der kleinsten Landkreise in Bayern) wurde aufgelöst und in den Landkreis Schwandorf eingegliedert.

Oberviechtach

Do 19.stol. byly dějiny města úzce spojeny s hradem "Haus Murach". Hrad byl prokazatelně od 12. stol, vojenským, administrativním a soudním centrem této oblasti, zatímco sousední románský Egidiův kostel se stal církevním centrem. První zmíňku o místě Oberviechtach najdeme v roce 1130. Falcký hrabě Rudolf II. a Ruprech udělili 5. května 1337 Oberviechtašským práva městysu, jednalo se o měšťanské svobody jako právo na samosprávu a opevnění místa. Právě na prvním pečetidle ze 14. stol. je zobrazen smrk, který odkazuje na jméno místa. I přes opevnění byl Oberviechtach roku 1432 dobyt husity, zatímco Haus Murach odolal náporu. Také 30ti letá válka přinesla svým obsazováním a drancováním nouzi a bídu. Španělskou následnickou válku (1701-1714)prožil Oberviechtach pod drtivým rakouským obsazením, které se pokoušel prolomit bojovný farář z Millerova. Zrušení obvodního a poručenského soudu v roce 1803 představovalo rovněž závažný mezník při správě regionu, jakož i zřízení vlastního okresního úřadu Oberviechtachu v roce 1900. V roce 1972 ztratilo město Oberviechtach vinou územní reformy sídlo okresu. Ten, do té doby existující okres Oberviechtach (jeden z nejmenších okresů Bavorska), byl rozpuštěn a začleněn do okresu Schwandorff.

Wirtschaft • Hospodářství

Oberviechtach

Industriegebiet an der Ostmarkstraße (B22): - Größe des Gebiets: 15,7 ha - Anzahl der Parzellen: 19 - Große der Parzellen: variabel von 3.500 bis über 10.000 qm - Kosten ab 7,50 € je qm (zzgl. Erschließung) - Wirtschaftsförderung möglich - Gewerbesteuer-Hebesatz: 320 von Hundert - Verkehrsanbindung: A 93, B 22 - Erschließung: fertig gestellt Nachdem durch die Öffnung der Grenzen nach Osten die Bundesstraße 22, die Ostmarkstraße, enorm an Bedeutung gewonnen hat, haben wir dieser Entwicklung Rechnung getragen und die neuen Industrie- und Gewerbeflächen an dieser Verkehrsader mit überregionaler Bedeutung angeordnet. Vom Erfolg beim "Gewerbegebiet an der Ostmarkstraße" ermutigt, in dieser Weise weiterzuarbeiten, wurde ebenfalls an der Ostmarkstraße das gleichnamige Industriegebiet ausgewiesen. Die Stadt Oberviechtach ist mit dem "Industriegebiet an der Ostmarkstraße" in der Lage jedem Unternehmen optimale Bedingungen zu bieten. Auskünfte über die Baugrundstücke, die Grundstücks- und Erschließungskosten, aber auch über die Festsetzungen der Bebauungspläne und damit über alle Möglichkeiten der Bebauung erteilt gerne 1. Bürgermeister Wilfried Neuber, Rufnummer +49(0)9671-307-20 und der Leiter des Bauamtes der Stadt Oberviechtach, Herr Peter Spichtinger, Rufnummer +49(0)9671-307-32. Sie können auch gerne persönlich im Rathaus vorsprechen.

Oberviechtach

Průmyslová oblast při silnici na Východ (B22): - velikost území: 15,7 ha - počet parcel: 19 - velikost parcel: variabilní od 3.500 až do 10.00m2 - náklady od 7,50 eur za m2 - možná hospodářská podpora - živnostenská daň: 320 ze 100 - dopravní spojení: A 93, B 22 - zpřístupnění: dokončeno Po otevření hranic na Východ získala silnice B 22 enormě na významu. Vzali jsme tento vývoj v úvahu a upravili jsme nové průmyslové a obchodní plochy a připojili je na velké dopravní tepny. Povzbuzeni úspěchem "obchodní oblasti při silnici na Východ", bychom pokračovali rádi dále tímto způsobem. Dále bylo rovněž při silnici na Východ vybudováno průmyslové centrum. Město Oberviechtach je připraveno nabídnout každému podnikateli optimální podmínky v "průmyslové oblasti při silnici na Východ". Informace o stavebních parcelách, o nákladech, ale také o stanovení stavebních plánů a s tím o všech možnostech stavění Vám rád sdělí první starosta Wilfried Neuber, telefonní číslo +49(0)9671-307-20 a vedoucí stavebního úřadu města Oberviechtach, pan Peter Spichtinger, telefonní číslo +49(0)9671-307-32. Můžete také vykonat návštěvu na radnici.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Oberviechtach 
 •  
 • Nabburger Straße 2 
 • 92526  
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Öffnungszeiten:
 • vormittags Montag - Freitag: 08.00-12.00 Uhr nachmittags Montag - Mittwoch: 13.30-15.00 Uhr Donnerstag: 13.30-18.00 Uhr
 • Otevírací doba:
 • dopoledne pondělí - pátek: 08.00-12.00 hod. odpoledne pondělí - středa: 13.00-15.00 hod. čtvrtek: 13.30-18.00 hod.
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,28 MB / 4,81 MB