Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Cantunera 
  • Cantunera 
  •  
  •  
  • 10696 Berlin 
  •  
  • Sonstige / ostatní

Info • Info

Cantunera

Cantunera ist eine Musikgruppe, dessen Repertoire in der volkstümlichen Tradition verwurzelt ist und sich sowohl aus den Liedern der kalabresischen Weide- und Ackerbaukultur, als auch aus den unterschiedlichen Tänzen Süditaliens - Tarantella, Pizzica und Tammurriata – zusammensetzt.

Der Gründer, Pierluigi Virelli, hat vor Ort, im engen Kontakt mit den Ansässigen recherchiert und sich das musikalische Repertoire und die Herstellung der Instrumente angeeignet. Dafür spielt nicht nur ein funktionales Wissen eine Rolle, sondern ein tiefgehendes Verständnis für die soziale Rolle der Musik, die etwa auch die heilende Funktion der Instrumente beinhaltet.

Der Erwerb dieser bestimmten musikalischen Sprache erfolgt durch die Anteilnahme am alltäglichen Leben und an der Arbeit der Schäfer und Bauern sowie durch den Austausch mit den älteren Leuten, welche gleichsam Bewahrer des gemeinschaftlichen Kulturschatzes sind.

In diesen Gemeinschaften hat die Musik vor allem in den Ritualen deren naturgebundener Religion eine zentrale Rolle beibehalten. Auch im Alltag bringen diese Lieder zentrale Momente des Lebens zum Ausdruck: Geburt und Tod, Liebe oder Ernte.

Cantunera

Cantunera je hudební skupina, jejíž repertoár má kořeny v lidové tradici a zahrnuje jak písně kalábrijských pastevců a rolníků, tak i různé tance Jižní Itálie, jako jsou Tarantella, Pizzica a Tammuriata.

Zakladatel, Pierluigi Virelli, pátral po těchto tradicích na místě, v úzkém kontaktu s usedlíky a osvojil si hudební repertoár a výrobu nástrojů. V tom hrají roli nejen funkční znalosti, nýbrž i hluboké pochopení sociální role hudby, která zahrnuje snad i léčivou funkci nástrojů.

Osvojení si tohoto určitého hudebního jazyka probíhá díky podílení se na každodenním životě a práci ovčáků a sedláků, jakož i díky komunikaci se staršími lidmi, kteří jsou zároveň strážci kulturního pokladu tohoto společenství.

V těchto společenstvích si hudba zachovala centrální roli především v rituálech náboženství provázaného s přírodou. Též ve všední dny vyjadřují tyto písně ústřední momenty života: narození a smrt, lásku, nebo sběr úrody.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
Cantunera |
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB