Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Aktionskreis Künisches Gebirge 
  • Akční sdružení Královský hvozd 
  •  
  • Waldschmidtplatz 2 
  • 934 58 Eschlkam 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Aktionskreis Künisches Gebirge

Im Aktionsbündnis Künisches Gebirge haben sich 5 bayerische und 7 tschechische Gemeinden rund um den böhmischen Grenzkamm mit dem markanten Grenzberg Osser zusammengeschlossen. Auf bayerischer Seite sind dies die Märkte Eschlkam, Lam und Neukirchen b. Hl. Blut sowie die Gemeinden Arrach und Lohberg, alle dem Landkreis Cham zugehörig; auf tschechischer Seite die Gemeinden Chudenín, Hamry, die Märkte Dešenice und Všeruby, die Städte Nýrsko, Strážov und Janovice nad Úhlavou, welche dem Bezirk Pilsen zugehören. Auf tschechischer Seite sind die Gemeinden in einem Bündnis DSO "Úhlava" vereinigt. 

Unser Leitbild: 
"Das Aktionsbündnis Künisches Gebirge bietet die Voraussetzungen, seinen Raum bei Bewahrung der eigenen Identität zukunftsfähig grenzüberschreitend weiter zu entwickeln. Wir erkennen die Herausforderungen welche in den auch künftig unterschiedlichen Entwicklungen beiderseits der Grenze liegen und möchten sie im Sinne eines Zusammenwachsens im Herzen Europas nutzen, so wie dies auch unser Leitbild ausdrückt: Zwei Welten - eine Region ..." ... unsere vorrangigen Handlungsfelder Als Zusammenschluss von 11 relativ kleinen Gemeinden müssen wir unsere grenzüberschreitenden Entwicklungsanstrengungen auf bestimmte Bereiche konzentrieren. Wir sehen den Schwerpunkt unserer gemeinsamen Entwicklung in den fünf vorrangigen Handlungsfeldern: 

- Freizeit und Erholung / Tourismus 
- Ländliche Entwicklung / nachhaltige Land- und Forstwirtschaft 
- Umwelt- und Naturschutz 
- Humanressourcen – Soziales / Bildung, Kunst, Kultur - Information und Kommunikation ... 

Unser Entwicklungsleitbild "Zwei Welten - eine Region"

Für unsere Handlungsfelder haben wir gemeinsame Ziele bayerisch-tschechischer Zusammenarbeit definiert. Als regionales Entwicklungsleitbild stecken sie den Rahmen für die langfristige Zukunftsentwicklung des Aktionsbündnisses ab. Die unterschiedlichen Ausgangsbedingen, wie z. B. die Struktur unserer Landschaft oder unserer Siedlungen beiderseits der Grenze, sind uns dabei bewusst. Wir wollen diese Gegensätze kreativ gemeinsam weiterentwickeln unter dem Motto "Zwei Welten - eine Region ..." Künisches Gebirge bis 2006: 


Bei der Unterstützung von der Regierung der Oberpfalz sowie dem Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen rufen wir auf bayerischer Seite das Regionalmanagement der Arbeitsgemeinschaft Künisches Gebirge mit der Ökoregion Arrach-Lam-Lohberg ins Leben. Regionalmanager des Aktionsbündnises war Katrin Wachter, das Aktionsbündnis hatte ein Büro in Lam. Katrin Wachter arbeitete eng mit der Regionalmanagement-Stelle auf tschechischer Seite in Nýrsko zusammen. 

Aufgaben dieses Regionalmanagements ear u. a. Geschäftsführung, koordination/Vernetzung der regionalen Akteure, Unterstützung der Projektträger/Projektgruppen bei der Projektentwicklung, Projektumsetzung, Vermittlung von Dolmetscher- und Übersetzungsleistungen sowie Marketing und Öffentlichkeitsarbeit für das Künische Gebirge. Dabei wurden die in der Ökoregion Arrach-Lam-Lohberg bereits vorhanden Kompetenzen genutzt. Künisches Gebirge ab Jahr 2008: Künisches Gebirge steigt in eine nächste Periode der Aktivitäten für die Entwicklung der Region, der Interdisziplinären Zusammenarbeit und der Entwicklung von grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. 

Als Koordinator wirkt hier Monika Monika Ženíšková aus Zentrum für kommunale Arbeit in Pilsen (Centrum pro komunitní práci, CpKP ZČ), auf bayerischen Seite ist Manager Dr.Markus Lemberger aus Landratsamt Cham tätig. Auch im weiteren wird die langjährige Zusammenarbeit der Gemeinden in Künischen Gebirge vertieft, die Aufmerksamkeit wird auch der grenzüberschereitenden Zusammenarbeit zwischen den Verbänden und Einzelpersonen auch in der Nachbarumgebung des Künischen Gebirges gewidmet. 

Akční sdružení Královský hvozd

Do Akčního sdružení Královský hvozd se sdružilo pět bavorských a sedm českých obcí okolo českého hraničního hřebenu s markantní hraniční horou Ostrým. Na bavorské straně to jsou obce Eschlkam, Lam, Neukirchen b.Hl.Blut, Arrach a Lohberg, které všechny spadají do okresu Cham; na české straně obce Chudenín, Hamry, městys Děšenice a Všeruby, města Nýrsko, Strážov a Janovice nad Úhlavou, náležící k Plzeňskému kraji. Na české straně jsou obce sdružené v Dobrovolném svazku obcí "Úhlava". 

Vize: 
Akční sdružení Královský hvozd nabízí předpoklady pro další přeshraniční rozvoj svého území při zachování vlastní identity. "Známe výzvy,které vyplývají z také v budoucnosti rozílného vývoje na obou stranách hranice,a chceme je ve smyslu srůstání v srdci Evropy využívat tak,jak to vyjadřuje naše vize: Dva světy – jeden region ..." ... naše nejdůležitější priority Jako sdružení 11ti relativně malých obcí musíme naše úsilí o přeshraniční rozvoj koncentrovat na určité oblasti.Těžiště našeho společného rozvoje vidíme v pěti nejdůležitějších oblastech:

- volný čas a rekreace / turistika 
- venkovský rozvoj / trvalé zemědělské a lesní hospodářství 
- ochrana životního prostředí a přírody 
- lidské zdroje 
– sociální služby / vzdělávání,umění,kultura 
- informace a komunikace ...

Naše rozvojová vize: 

"Dva světy – jeden region" Pro naše priority jsme definovali společné cíle česko-bavorské spolupráce.Jako vize regionálního rozvoje vyznačují rámec pro dlouhodobý rozvoj Akčního sdružení. Rozdílných výchozích podmínek,jako např.struktury naší krajiny nebo našich sídlišt na obou stranách hranice,jsme si plně vědomi.Tyto protiklady chceme společně kreativně rozvíjet pod heslem "Dva světy – jeden region ..." Královský hvozd do roku 2006: 

Za podpory Vlády Horní Falce a Státního ministerstva pro zemský rozvoj a otázky životního prostředí jsme na bavorské straně založili regionální management Pracovního sdružení Královský hvozd a Ekoregionu Arrach-Lam-Lohberg. Manažerem sdružení byla Katrin Wachter, sdružení mělo svou kancelář v obci Lam. Regionální manažerka úzce spolupracovala s pracovištěm regionálního managementu na české straně v Nýrsku. 

Úkoly oboujazyčné manažerky bylo kromě jiného vedení, koordinace/vytváření sítí regionálních aktérů, podpora nositelů projektů/projektových skupin při vývoji a realizaci projektů, zprostředkování tlumočnických a překladatelských služeb, marketing a práce s veřejností pro Královský hvozd. Byly při tom využívány již existující kompetence Ekoregionu Arrach-Lam-Lohberg. Královský hvozd od roku 2008: Královský hvozd vstupuje do dalšího období aktivit pro rozvoj regionu, mezioborové spolupráce a rozvíjení přeshraniční spolupráce. 

Jako koordinátor zde působí Monika Ženíšková z Centra pro komunitní práci v Plzni (CpKP ZČ), manažerem na bavorské straně je Markus Lemberger z Okresního úřadu v Chamu. I nadále bude prohlubována dlouholetá spolupráce obcí v Královském hvozdu, pozornost bude věnována také přeshraniční spolupráci mezi sdruženími a jednotlivci i v sousedním okolí Královského hvozdu. 

Fotogalerie • Fotogalerie

Logo Künisches Gebirge | Logo Královského hvozdu
Gemeinden des Künisches Gebirge | Obce Královského hvozdu
Rendert Time: 0,172 Sek. | Speicherverbrauch: 4,11 MB / 4,32 MB