Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Kulturwerkstatt Kalmreuth 
  • Kulturní dílna Kalmreuth 
  •  
  • Kalmreuth 3 
  • 92685 Floß 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Kulturwerkstatt Kalmreuth

Kulturwerkstatt Kalmreuth:
Die Kulturwerkstatt Kalmreuth ist eine Kinder-und Jugendkunstschule in der Nähe der Marktgemeinde Floss. Die Kulturwerkstatt beteiligt sich bei öffentlichen Aktionen in Stadt und Landkreis.

Kooperationspartnerschaften bestehen  mit dem Kunstverein Weiden und dem Internationalen Keramik-Museum Weiden. Regelmäßig finden gemeinsame Projekte statt.
Durch Raum für spielerische Experimente, Mut zur Phantasie und einem ABC der kulturellen und künstlerischen Kompetenz trägt die Kulturwerkstatt zu einem modernen, offenen Heimatbild bei.

Bemerkenswert ist die Architektur der Gebäude. Der moderne Anbau mit den großen Atelierfenstern ist gleichzeitig Schutzraum und Tor zur Welt.

Die Angebote richten sich an Kinder und Jugendliche im Alter von 4 bis 16 Jahren. Auch für Erwachsene gibt es Werkstatt- und Atelierangebote. Regelmäßig finden Familienworkshops statt. Es wird in Kleingruppen bis maximal 15 Kindern gearbeitet. Für Kindergärten und Schulklassen existiert ein eigenes Programm.

Die Kulturwerkstatt ist Mitglied der Arbeitsgemeinschaft bayerischer Kinder-und Jugendkunstschulen und stellt die Geschäftsstelle Nord des Landesverbandes Jugendkunstschulen und Kulturpädagogische Einrichtungen LJKE Bayern e.V: www.ljke-bayern.de
Die Kulturwerkstatt vergibt den Bildungspass "Kompetenznachweis Kultur".
 
Das Angebot: 
- Kurse für Kinder
- Workshops für Jugendliche und Erwachsene
- Angebote für Schulklassen und Kindergruppen
- Kindergeburtstag im Atelier
- Malen an den Staffeleien, Bauen mit Tetrapaks, Zeichnen,
  Kleben, Verdrahten.

Offene Ateliers und Werkstätten bieten kreativen Freiraum für alle Altersgruppen.
 
Kulturbetrieb:
Lesungen, Musik im Kleinen Format, Ausstellungen, Zauberei und Puppenbühne:
Mehrmals im Halbjahr lädt die Kulturwerkstatt Kalmreuth zu Veranstaltungen auch außerhalb der Workshop- und Kursreihen ein. Der Kunstraum zeigt sich dabei als wandelbarer Ort zwischen Atelier und Konzertsaal, Theaterraum und Showbühne.
 
Kinder im Museum:
7000 Jahre Kulturgeschichte der Keramik aus verschiedenen Teilen der Welt beherbergt das Internationale Keramik-Museum in Weiden. In Zusammenarbeit mit der Kulturwerkstatt Kalmreuth findet dort seit 1997 das Projekt "Kinder im Museum" statt.
Mit dem Schwerpunkt auf der praktischen Tätigkeit in der Museumswerkstatt wird eine Brücke zwischen dem Museumsobjekt und der Lebenswelt des Kindes gebaut.

Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage!


Deutsch-Tschechischer Begegnungsort

Kulturwerkstatt Kunstparcours - Erlebnisse auf der Kulturwiese
Ein Zirkeltraining für alle Sinne, ein Trimm-Dich-Pfad für das Spielen mit Kunst. Die Kulturwerkstatt Kalmreuth ist eine Kinder- und Jugendkunstschule im ländlichen Raum. Raum und Zeit für die eigenen Ideen und das Entdecken der bildnerischen Möglichkeiten stehen im Mittelpunkt. Naturraum, Klangwerkstatt, Müllbastelei, Steinzeitatelier, Kornmühle am Felsentisch, Brotbacken am Lagerfeuer: Der Kunstparcours bietet Stoff für alle Sinne.

Dauer: 3 h
Für Kinder ab 6 Jahren, 1. bis 6. Jahrgangstufe (maximal 45 Teilnehmer).

Kulturní dílna Kalmreuth

Kulturní dílna Kalmreuth:
Kulturní dílna Kalmreuth je umělecká škola pro děti a mládež v blízkosti tržní obce Floss. Kulturní dílna se podílí na veřejných akcích ve městě a v okrese.

Kooperační partnerství existují s Uměleckým spolkem Weiden a s Mezinárodním muzeem keramiky Weiden. Pravidelně se konají akce v rámci společných projektů.
Díky prostoru pro hravé experimenty, odvahu k fantazii a díky abecedě kulturní a umělecké kompetence přispívá kulturní dílna k modernímu, otevřenému obrazu domoviny.

Pozoruhodná je architektura budovy. Moderní přístavba s velkými, ateliérovými okny je současně ochranným prostorem a bránou do světa.

Nabídky se zaměřují na děti a mládež ve věku od 4 do 16 let. Také pro dospělé existují dílenské a ateliérové nabídky. Pravidelně se konají rodinné workshopy. Pracuje se v malých skupinách maximálně do 15 dětí. Pro Mateřské školky a školní třídy existuje vlastní program.

Kulturní dílna je členem pracovního sdružení bavorských dětských a mládežnických uměleckých škol a Pobočkou Sever Zemského svazu mládežnických uměleckých škol a kulturně-pedagogických zařízení LJKE Bayern e.V: www.ljke-bayern.de
Kulturní dílna uděluje vzdělávací pas "Průkaz kompetence v kultuře".

Nabídka :
- kurzy pro děti,
- workshopy pro mládežníky a dospělé,
- Nabídky pro školní třídy a skupiny dětí,
- Dětské narozeniny v ateliéru,
- Malování na malířském stojanu, stavění z tetrapaků, kreslení,
  lepení, drátování.
 
Otevřené ateliéry a dílny nabízí kreativní volný prostor pro všechny věkové skupiny.

Kulturní provoz: 
Čtení, hudba v malém formátu, výstavy, kouzlení a loutková scéna:
Několikrát  za pololetí zve Kulturní dílna Kalmreuth na akce také mimo série workshopů a kurzů. Umělecký prostor se přitom ukazuje jako proměnné místo mezi ateliérem a koncertním sálem, divadelním prostorem a jevištěm.

Děti v muzeu: 
7000 let kulturní historie keramiky z různých částí světa uchovává Mezinárodní muzeum keramiky ve Weidenu. Ve spolupráci s kulturní dílnou Kalmreuth se tam realizuje od roku 1997 projekt "Dítě v muzeu".
S důrazem na  pracovní činnost v muzejní dílně se buduje most mezi muzeálním objektem a životním světem dítěte.

Další informace najdete na domovské stránce!


Česko-německé místo setkávání

Umělecký parcours – zážitky na kulturní louce
Nabízíme tréninky pro všechny smysly a hru s uměním. Kulturní dílna Kamlreuth je umělecká škola pro děti a mládež na venkově. Prostor a čas pro Vaše nápady a pro zkoumání uměleckých možností mají prioritu. Přírodní prostor, díla akustiky, výrobky z odpadků, ateliér doby kamenné, mlýn na obilí, pečení chleba na ohni: to vše je umělecký parcours.

Doba: 3 hodiny  
Pro děti od 6 let 1. až 6. třída (maximálně 45 účastníků).
  • Eintrittspreis in €: 6,00
  • Vstupné v Kč: cca 150,-

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
 |
 |
Deutsch-Tschechischer Begegnungsort | Česko-německé místo setkávání
Rendert Time: 0,172 Sek. | Speicherverbrauch: 4,11 MB / 4,32 MB