Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Kloster Mallersdorf - ehemalige Benediktinerabtei - "Kulturschatz" 
  • Klášter Mallersdorf – někdejší benediktinské opatství - "Kulturní poklad" 
  •  
  • Klosterberg 1 
  • 84066 Mallersdorf 
  •  
  • Niederbayern / Dolní Bavorsko

Info • Info

Kloster Mallersdorf - ehemalige Benediktinerabtei - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Die ersten fünf Benediktinermönche kamen 1109 aus der Abtei Michelsberg in Bamberg nach Mallersdorf. Die Neugründung blühte rasch auf. Während der Reformation nahm die Zahl der Mönche allerdings drastisch ab.

Neues Leben kehrte erst 1596 zurück, als sieben Benediktinermönche der Abtei Ebersberg in die Abtei Mallersdorf übersiedelten. Eine neue Blütezeit erlebte die Abtei im 18. Jh. Es entwickelte sich eine rege Bautätigkeit. Die Kirche erhielt eine glanzvolle Ausstattung. Mönche waren als Lehrer und Professoren an Gymnasien und Universitäten tätig. Die Abtei erhielt den Titel: »Sedes sapientiae« (Sitz der Weisheit).

1803 erfolgte im Zuge der Säkularisation die Aufhebung der Abtei. Die wertvollsten Schätze des Klosters, darunter 6.000 kostbare Bücher und Handschriften, wurden in den staatlichen Sammlungen untergebracht, der Rest versteigert. 1805 nahm der Staat einen Teil der veräußerten Gebäude zurück und richtete Amtsgericht, Rentamt und Gefängnis ein.

Klášter Mallersdorf – někdejší benediktinské opatství - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

V roce 1109 přišlo prvních devět mnichů-benediktinů z opatství v Bamberku do Mallersdorfu. Nově založený klášter rychle vzkvétal. V době reformace se však počet mnichů drasticky snížil.

Nový život se do kláštera vrátil až v roce 1596, kdy sedm mnichů-benediktinů z opatství Ebersberg přesídlilo do opatství Mallersdorf. V 18. stol. se opatství dočkalo dalšího rozkvětu. Byly zahájeny rozsáhlé stavební práce. Kostel získal nádhernou výzdobu. Mniši pracovali jako učitelé na gymnáziích i univerzitách a opatství se začalo ríkat »Sedes sapientiae« (Sídlo moudrosti).

V průběhu sekularizace v roce 1803 bylo opatství zrušeno. Nejcennější poklady kláštera (mezi jiným .6.000 vzácných knih a rukopisů) byly převedeny do státních sbírek a zbytek byl prodán v aukcích. V roce 1805 převzal stát část prodaných budov zpět do svého vlastnictví a zřídil v nich okresní soud, důchodový úřad a věznici.
Rendert Time: 0,190 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB