Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • St. Emmeram, Regensburg - "Kulturschatz" 
  • Klášter sv. Jimrama, Řezno - "Kulturní poklad" 
  •  
  • Emmeramsplatz 5 
  • 93047 Regensburg 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

St. Emmeram, Regensburg - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Dieses älteste und bedeutendste Kloster der Stadt Regensburg bestand bereits 740. Der Wanderbischof und Märtyrer St. Emmeram wurde hier bestattet.

Bis 975 bekleideten die Emmeramer Äbte auch das Bischofsamt in Regensburg. Die Klosterkirche diente als Herrscher- und Bischofsgrablege. Sie erlebte im 11. Jh. eine Blüte als Zentrum der Buchmalerei.

St. Emmeram blieb über Jahrhunderte einer der bedeutendsten Orte klösterlicher Kultur im süddeutschen Raum. Dank der Bibliothek entwickelte sich Emmeram im frühen 16. Jh. zu einem Zentrum des Humanismus. Ende des 17. bis ins 18. Jh. war das Kloster überregionales Zentrum der Forschung und Wissenschaft. Höhepunkt des Repräsentationsbedürfnisses der Äbte war die barocke Neugestaltung von Kirche und Bibliothek um 1730 durch die Brüder Asam.

Nach der Säkularisation wurden die Stiftsgebäude 1812 den Fürsten von Thurn und Taxis als Entschädigung für das verlorene Postmonopol übereignet.

Klášter sv. Jimrama, Řezno - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Tento nejstarší a nejvýznamnější klášter města Řezno byl založen již v roce 740. Je zde pochován misijní biskup a mučedník sv. Jimram.

Do roku 975 zastávali opati z kláštera sv. Jimrama také biskupský úřad v Řezně. Klášterní kostel sloužil jako místo pro pohřbívání panovníků a biskupů. V 11. stol. klášter prožil dobu svého rozkvětu jako centrum knižní malby.

Klášter sv. Jimrama zůstal po staletí jedním z nejvýznamnějších míst klášterní kultury v jižním Německu. Díky knihovně se klášter sv. Jimrama rozvinul na počátku 16. stol. v centrum humanismu. Od konce 17. až do 18. stol. byl klášter nadregionálním centrem vědy a výzkumu. Vrcholem reprezentačních potřeb opatů byla barokní přestavba kostela a knihovny kolem roku 1730 pod vedením bratrů Asamů.

Po sekularizaci byly klášterní budovy v roce 1812 převedeny do vlastnictví knížat z rodu Thurn und Taxis jako odškodnění za ztracený poštovní monopol.
Rendert Time: 0,168 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB