Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Kultur-Schloss Theuern mit Bergbau- und Industriemuseum Ostbayern - "Kulturschatz" 
 • Kulturní zámek Theuern s Hornickým a průmyslovým muzeem východního Bavorska - "Kulturní poklad" 
 •  
 • Portnerstraße 1 
 • 92245 Kümmersbruck 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Kultur-Schloss Theuern mit Bergbau- und Industriemuseum Ostbayern - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Das spätbarocke Hammerherrenschloss wurde 1781 erbaut. Es gehört zu den imposantesten seiner Art in der gesamten Oberpfalz.

Im Schloss ist das 1978 eröffnete und überregional bedeutende Bergbau- und Industriemuseum untergebracht. Seine wichtigste Aufgabe besteht darin, den Bergbau und die Industrie des gesamten ostbayerischen Raumes zu erforschen, zu dokumentieren und darzustellen.

Zusätzlich wurden regionaltypische Industriedenkmäler nach Theuern übertragen: ein Eisenhammerwerk, ein Glasschleif- und Polierwerk, das seit 1996 auch das Strommuseum Ostbayern beherbergt, sowie eine Schachtanlage.

Das Schloss ist ein beliebter Ort für Konzerte, Theatervorstellungen, Feste und Tagungen.


Deutsch-Tschechischer Begegnungsort

Strom damals - Die Stromgeschichte Ostbayerns - Das Strommuseum der E.ON Bayern

Anlässlich ihres 75-jährigen Firmenjubiläums im Jahre 1983 hatte die OBAG, heute E.ON Bayern, damit begonnen, alte Elektrogeräte und deren handgetriebene Vorgänger aus verschiedenen Epochen zu sammeln. Entstanden ist eine Dauerausstellung, die etwas von der Faszination vermittelt, die die Technik zu Zeiten der Strompioniere ausstrahlte. Seit 1996 ist die Sammlung im Dachgeschoss des Polierwerks des Bergbau- und Industriemuseums der Öffentlichkeit zugänglich.

Zwei Themenbereiche werden im Museum vorgestellt:

 1. Thema: Wie es damals war... Wie war es damals, vor über hundert Jahren, als Strom noch ein kostbares Gut war, das nur Wenigen vorbehalten blieb?
 2. Thema: Strom heute: Die Welt der Energie In Ergänzung zur historischen Ausstellung werden in einem modernen Teil die Zusammenhänge der Stromversorgung in anschaulicher Weise erklärt. Modelle zum Schalten und Kurbeln laden dazu ein, die Welt der Energie im wahrsten Sinne des Wortes zu begreifen und den Weg des Stroms vom Kraftwerk bis zur Steckdose zu verfolgen.

Wie es heute ist...
Heute ist für uns der elektrische Strom so selbstverständlich wie das tägliche Brot. Strom wird immer gebraucht. Deshalb müssen die Kraftwerke rund um die Uhr laufen. In Bayern werden rund 75 % des Stroms aus Kernenergie und Wasserkraft erzeugt. Auch Kohle, Öl und Gas tragen zur Stromerzeugung bei.

Wie sieht die Zukunft aus? Neue Ideen und viel Forschungsarbeit werden notwendig sein, um den Beitrag erneuerbarer Energieträger - Sonne, Wind, Wasser oder Biomasse - kontinuierlich zu erhöhen. Einen Beitrag leisten sie jedoch heute schon.

Die E.ON Bayern AG
ist einer der größten regionalen Netzbetreiber in Deutschland. Kerngeschäft sind Planung, Bau und Betrieb von Energieversorgungsnetzen, die sich im Netzgebiet von E.ON Bayern bei Strom und Gas auf rund 150.000 Kilometer erstrecken. Zudem bietet das Unternehmen unterschiedliche Dienstleistungen für private Haushalte, Wohnungswirtschaft, Industrie oder Städte, Märkte und Gemeinden an; überall dort, wo Energie erzeugt oder verbraucht wird. Und E.ON Bayern ist führender Anbieter und Investor im Bereich der regenerativen Energien im Freistaat. Weitere Informationen hier.

Gesamtanlage - Schloss Theuern
Das Museumsareal umfasst neben dem Schloss drei weitere regionaltypische Industriedenkmäler, die nach Theuern übertragen wurden. So erfolgte der Aufbau eines Eisenhammerwerkes, einer Schachtanlage sowie eines Glasschleif- und Polierwerkes.

Kulturní zámek Theuern s Hornickým a průmyslovým muzeem východního Bavorska - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Pozdně barokní hamernický zámek byl postaven v roce 1781. Patří k nejimpozantnějším stavbám svého druhu v celé Horní Falci.

V zámku je umístěno nadregionálně významné Hornické a průmyslové muzeum východního Bavorska, které bylo založeno v roce 1978. Jeho nejdůležitější úloha spočívá v průzkumu hornictví a průmyslu celého východobavorského regionu, jeho dokumentaci a prezentaci.

Později byly do Theuernu převezeny regionálně typické průmyslové památky: hamr, brusírna a leštírna skla, které jsou od roku 1996 k vidění také v Muzeu elektřiny východního Bavorska, a také těžební zařízení.

Zámek je oblíbeným místem pro pořádání koncertů, divadelních představení, slavností a zasedání.


Česko-německé místo setkávání


Elektřina kdysi – Historie elektřiny Východního Bavorska - Muzeum elektřiny EON Bayern

U příležitosti 75. jubilea firmy v roce 1983 začala OBAG, dnešní E.ON Bayern, sbírat všechny elektrické spotřebiče a jejich ručně poháněné předchůdce z různých období. Vznikla trvalá výstava, která zprostředkuje aspoň něco z té fascinace, kterou vyzařovala technika v dobách průkopníků elektřiny. Od roku 1996 je sbírka přístupná veřejnosti v podkroví leštírny muzea hornictví a průmyslu.

V muzeu jsou prezentovány dva tematické okruhy:

 1. téma: Jak tomu bylo kdysi... Jak tomu bylo kdysi, před více než sto lety, kdy byla elektřina ještě cenným statkem vyhrazeným jen několika málo vyvoleným?
 2. téma: Elektřina dnes: Svět energie Na doplnění historické výstavy jsou v moderní části názorně vysvětleny souvislosti zásobování elektrickým proudem. Modely zapínání a natáčení vybízejí k uchopení světa energie v nejvlastnějším slova smyslu a ke sledování cesty elektrického proudu z elektrárny až do zásuvky.

Jak je tomu dnes...
Dnes je pro nás elektrický proud stejně samozřejmý jako denní chléb. Proud potřebujeme neustále. Proto musí elektrárny běžet ve dne v noci. V Bavorsku je 75% elektřiny vyráběno z jaderné a vodní energie. K výrobě elektřiny přispívá i uhlí, olej a plyn.

Jak vypadá budoucnost?
Budou zapotřebí nové nápady a velká výzkumná práce k tomu, aby se neustále zvyšoval příspěvek obnovitelných nosičů energie – slunce, větru, vody nebo biomasy. Svůj příspěvek však přinášejí již dnes.

Společnost E.ON Bayern AG
je největším regionálním provozovatelem sítí v Německu. Jejími hlavními obory jsou plánování, budování a provozování sítí pro zásobování energiemi, které v oblasti E.ON Bayern u elektřiny a plynu představují celých 150.000 kilometrů. Navíc podnik nabízí různé služby pro soukromé domácnosti, bytové hospodářství, průmysl nebo města, okresy a obce. Všude tam, kde se vyrábí nebo spotřebovává energie. A E.ON Bayern je předním poskytovatelem a investorem v oblasti regenerativních energií v Bavorsku. Další informace najdete zde.

Celý areál – zámek Theuern

Součástí areálu muzea jsou kromě zámku další tři typické regionální průmyslové památky, které byly přemístěny do Theuernu. Tak došlo k výstavbě kovárny, šachty a brusírny a leštírny skla.

Fotogalerie • Fotogalerie

Kultur-Schloss Theuern mit Bergbau- und Industriemuseum Ostbayern | Kulturní zámek Theuern s Hornickým a průmyslovým muzeem východního Bavorska
Deutsch-Tschechischer Begegnungsort | Česko-německé místo setkávání
Rendert Time: 0,190 Sek. | Speicherverbrauch: 4,11 MB / 4,32 MB