Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Historische Teichanlage der Rosenberger, Třeboň / Wittingau - "Kulturschatz" 
  • Rožmberská rybniční soustava, Třeboň - "Kulturní poklad" 
  •  
  •  
  • Třeboňsko 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Historische Teichanlage der Rosenberger, Třeboň / Wittingau - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Die Teichanlage der Rosenberger besteht aus dem Goldenen Kanal, dem Alten Fluss, dem Neuen Fluss, dem Rosenberg-Weiher, der Bastei der Rosenberger und dem Weiher Svet. Die systematischen wasserwirtschaftlichen Regulierungen in Trebon gehen auf Štepánek Netolický Anfang des 16. Jh. zurück. Er ließ den Goldenen Kanal erbauen – ein Grundbestandteil der Weiheranlage mit einer Reihe von Funktionen.

Der Goldene Kanal versorgte die Teiche mit Wasser aus dem Fluss Lužnice / Lainsitz, trieb Mühlen an, versorgte Städte und diente zur Holzflößung, zur Bewässerung, Entwässerung und Fischerei. Sein Verlauf änderte sich während der Herrschaft des Regenten Jakob Krcín von Jelcany, der großzügige Wasserbauten in Auftrag gab.

Die Wasserfläche formt im Becken von Trebon ein einzigartiges Landschaftsbild. Die größte erhaltene Teichanlagein Tschechien ist ein Beweis für das Spitzenniveau der böhmischen Teichwirtschaft.

Rožmberská rybniční soustava, Třeboň - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Rožmberskou rybniční soustavu tvoří Zlatá stoka, Stará řeka, Nová řeka, rybník Rožmberk, Rožmberská bašta a rybník Svět. U počátku systematických vodohospodářských úprav byl na Třeboňsku počátkem 16. stol. Štěpánek Netolický,
který zbudoval Zlatou stoku – základní součást rybniční soustavy s celou řadou funkcí.

Ta především zásobovala rybniční soustavu vodou z řeky Lužnice, poháněla mlýny, zásobovala města, sloužila k plavení palivového dřeva, k závlahám i odvodnění a k rybolovu. Trasa Zlaté stoky doznala změn za rožmberského regenta Jakuba Krčína z Jelčan s jeho velkolepými vodními stavbami.

Rožmberská rybniční soustava vytváří v Třeboňské pánvi ojedinělý obraz krajiny. Toto vodní dílo je dokladem špičkové úrovně českého rybníkářství.
Rendert Time: 0,188 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB