Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Schloss Blatná - "Kulturschatz" 
  • Zámek Blatná - "Kulturní poklad" 
  •  
  • Na Příkopech 320 
  • 388 01 Blatná 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Schloss Blatná - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Der Herrschaftssitz Blatná wurde bereits Mitte des 13. Jh. erwähnt. Das ursprünglich romanische Objekt baute Johann von Rosental in eine gotische Festung mit einem befestigten Eingangsturm um. Ab Mitte des 15. Jh. wurden spätgotische Umbauten realisiert, später entstand der prunkvolle dreistöckige gotische Renaissancepalast Rejt. Der Ständeaufstand in den Jahren 1618-1620 und der nachfolgende Dreißigjährige Krieg bedeuteten das Ende der baulichen Entwicklung für viele Jahre.

1798 kaufte Wenzel Karl Hildprandt von und zu Ottenhausen und seine Familie das Schloss Blatná und ließen es zu einem repräsentativen Sitz umbauen. In den Jahren 1850-1856 wurden neogotische Umbauten im romantischen Stil durchgeführt, die bis heute erhalten sind.

Zámek Blatná - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Sídlo v Blatné je zmiňováno již v polovině 13. stol. Původně románské sídlo rázně přestavěl Jan z Rožmitálu na gotickou pevnost s fortifikovanou vstupní věží. Od poloviny 15. stol. probíhaly pozdně gotické přestavby a během pozdějších
přestaveb vznikl honosný třípatrový goticko-renesanční tzv. Rejtův palác. Stavovské povstání v letech 1618-1620 a následná třicetiletá válka znamenaly na dlouhou dobu konec stavitelského rozvoje.

Roku 1798 koupil Blatnou Václav Karel Hildprandt z Ottenhausenu a jeho rod nechal přestavět zámek na reprezentativní sídlo. V letech 1850-1856 byly provedeny novogotické úpravy v romantickém duchu, které se dochovaly do současnosti.
Rendert Time: 0,182 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB