Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Schloss Bor - "Kulturschatz" 
  • Zámek Bor - "Kulturní poklad" 
  •  
  • Plzeňská ulice 259 
  • 348 02 Bor 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Schloss Bor - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Die ursprünglich frühgotische Burg wurde wahrscheinlich Mitte des 13. Jh. als Wasserfestung mit einem massiven Turm erbaut. Der Turm ist als bedeutendster Überrest der alten Burg bis heute erhalten geblieben.

Später wurde die Burg einige Male umgebaut, bis sie im 19. Jh. die heute bekannte Gestalt eines pseudogotischen Schlosses erhielt. Das Schloss in Bor ist ein bauliches Unikat, denn es sind wesentliche Teile von mittelalterlichen Elementen in einem fast unberührten Zustand erhalten geblieben.

Das Areal des Schlosses ist eine bedeutender Ansammlung verschiedener architektonischer Elemente, die alle Stilepochen abbilden, die auf dem Gebiet Tschechiens seit dem frühen Mittelalter bis ins 19. Jh. vertreten waren. Das Schloss Bor ist somit ein bedeutendes Beispiel für die Entwicklung der Burgarchitektur in Böhmen und die Umwandlung in ein komfortables, bewohnbares Schloss.

Zámek Bor - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Původne raně gotický hrad byl založen patrně kolem poloviny 13. stol. jako vodní pevnost s mohutnou veží. Věž se dochovala dodnes a je nejvýznamnějším zbytkem starého hradu.

Později byl hrad několikrát přestavován, až získal v 19. stol. dnes dobře známou podobu pseudogotického zámku. Borský zámek je stavebním unikátem svého druhu, neboť se u něj zachovala podstatná část středověkých prvků v téměř nedotčeném stavu.

Zámecký areál je cenným komplexem architektonických částí, který tvoří prakticky všechna slohová období, působící na českém území od raného středověku až do 19. stol. Borský zámek je tak významným dokladem vývoje hradní
architektury v Čechách a její přeměny v pohodlný zámek.
Rendert Time: 0,161 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB