Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Loket - "Kulturschatz" 
  • Loket - "Kulturní poklad" 
  •  
  •  
  • Loket 
  •  
  • Karlsbad / Karlovarský kraj

Info • Info

Loket - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Die Stadt Loket entstand um das Jahr 1240 aus einer Vorburg der königlichen Burg und entwickelte sich zum Verwaltungszentrum des Gebietes zwischen Böhmen und dem Egerland. Für die Stadt stellte der Dreißigjährige Krieg, nach dem ein schrittweiser Niedergang einsetzte, eine Katastrophe dar.

Eine Reihe von Häusern auf dem Marktplatz hat bis heute ihren gotischen Kern und mittelalterlichen Charakter bewahrt, obwohl die Mehrheit nach einem Brand im Jahr 1725 an den Barockstil angepasst wurde. Ein Teil der Stadtbefestigung stammt aus dem 14. Jh. Die einzelnen, erhaltenen Abschnitte des Mauerrings mit Zwinger und verschiedenen Arten von Schießscharten wurden restauriert und sind der Öffentlichkeit zugänglich. Vom hochgotischen Befestigungssystem mit Prismentürmen sind der Turm Robic und der Schwarze Turm am ehemaligen Haupttor erhalten.

1950 wurde die Stadt zur städtischen Denkmalzone erklärt.

Loket - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Město Loket vzniklo kolem r. 1240 z podhradí královského hradu a stalo se správním střediskem a pevností, zajištující pohraniční území mezi Čechami a Chebskem. Pohromou pro město byla třicetiletá válka, po níž nastal pozvolný
úpadek.

Řada domů na náměstí si dosud uchovala gotické jádro a středověký ráz, ačkoli většina byla po požáru r.1725 barokně upravena. Část městského opevnění pochází ze 14. stol. Jednotlivé zachované úseky hradebního okruhu s parkánem a několika typy střílen byly opraveny a jsou zpřístupněny. Ze systému vrcholně gotického opevnění s hranolovými věžemi se dochovaly Robicská věž a Černá věž u bývalé hlavní brány.

V roce 1950 bylo město prohlášeno za městskou památkovou rezervaci.
Rendert Time: 0,205 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB