Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Galerie Bohemiana - Internetgalerie der Assosiation der südböhmischen bildenden Künstler 
  • Galerie Bohemiana - internetová galerie Asociace jihočeských výtvarníků 
  •  
  • Topolová 8 
  • 370 08 České Budějovice 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Galerie Bohemiana - Internetgalerie der Assosiation der südböhmischen bildenden Künstler

Die Galerie Bohemiana - die Internetgalerie der böhmischen bildenden Kunst wurde im Jahre 1999 durch die Vereinigung der südböhmischen bildenden Künstler als spontane Reaktion auf moderne Trends im Bereich Kommunikation gegründet. Die Errichtung der Internetgalerie knüpfte an die ersten Schritte der Assoziation im Bereich der Nutzung interaktiver Medien an, deren Resultat die Webpräsentation der Assoziation war (http://www.ajv.cz.). Die Assoziation der südböhmischen bildenden Künstler hat sich für die Internetgalerie entschieden, um für ihre Mitglieder und auch für weitere bildende Künstler gute Bedingungen zu schaffen. Die Galerie Bohemiana ist eine offene Internetgalerie. Für die ausstellenden Künstler entstehen keinerlei Verpflichtungen, wie es in vielen Verkaufsgalerien der Fall ist. Die Internetseiten der Galerie sind auf "www.bohemiana.cz" zu finden. Wer sich für die Präsentation in der Galerie Bohemiana interessiert, kontaktiert zunächst die Assoziation der südböhmischen bildenden Künstler, die diese Galerie betreibt. Register der ausstellenden Künstler: 1. Miloslav Cicvárek - Malerei, 2. Helena Drdová - Bildkunst, 3. Igor Müller - Malerei, 4. Radomír Postl - graphisches Design, 5. Luděk Stukbauer - Malerei, 6. Josef Synek - Malerei, Assembling, 7. Karel Valter - Malerei, 8. Matouš Vondrák - Malerei. Erforderliche Unterlagen für eine Präsentation: 1. Informationen über den Autor (Lebenslauf, Bild - Porträt, Ausstellungen, Preise, Kontakte, Links auf weitere Webseiten). 2. Bildungsinformationen + beliebiges Foto des Autors, bzw. seine Signatur. 3. Demonstration der Schaffung mit Beschreibung (Bezeichnung, Technik, Abmessungen, Jahr der Entstehung, detaillierte Beschreibung, etwaige Bemerkungen). 4. Sämtliche Unterlagen werden in digitaler Form erbeten (Texte - als RTF-, MS Word, oder als TXT Dateien, Bilder - als JPEG, TIFF Dateien). Die nicht digitale Zusendung von Unterlagen ist kein Hindernis. Der Präsentationspreis wird aber um die Digitalisierungskosten erhöht. 5. Sämtliche Texte sind inklusive der Übersetzungen in die englische und deutsche Sprache zu übermitteln. Nicht übersetzte Texte sind kein Hindernis. Der Preis für die Präsentation wird sich jedoch in diesem Fall um die Übersetzungskosten erhöhen.

Galerie Bohemiana - internetová galerie Asociace jihočeských výtvarníků

Galerie Bohemiana - internetová galerie českého výtvarného umění byla založena v roce 1999 Asociací jihočeských výtvarníků jako spontánní reakce na moderní trendy v oblasti lidské komunikace. Zřízení internetové galerie navazovalo na úvodní kroky Asociace v oblasti využití interaktivních médií, jejichž výsledkem bylo vytvoření webové prezentace Asociace (http://www.ajv.cz). Internetovou galerii se rozhodla Asociace jihočeských výtvarníků zřídit proto, aby vytvořila vhodné podmínky pro využití širokých možností internetu také pro své členy, popřípadě i pro další výtvarníky. Galerie Bohemiana je prezentační internetovou galerií a neukládá tak vystavujícím autorům žádné závazky a povinnosti jako je tomu v galeriích prodejních. Internetové stránky galerie najdete na adrese "www.bohemiana.cz". Máte-li zájem o vytvoření prezentace v Galerii Bohemiana, obraťte se nejprve s touto žádostí na Asociaci jihočeských výtvarníků, která je provozovatelem Galerie. Seznam vystavujících umělců: 1. Miloslav Cicvárek - malba, 2. Helena Drdová - sochařství, 3. Igor Müller - malba, 4. Radomír Postl - grafický design, 5. Luděk Stukbauer - malba, 6. Josef Synek - malba, asambláž, 7. Karel Valter - malba, 8. Matouš Vondrák - malba. Podklady potřebné pro vytvoření prezentace: 1. Informace o autorovi (životopis, fotografie - portrét, výstavy, ocenění, kontakty, odkazy na další internetové stránky). 2. Informace o tvorbě + libovolná fotografie autora, popř. autorova značka. 3. Ukázky tvorby s popisem (název ukázky, technika, rozměry, rok vzniku, podrobný popis ukázky, případná poznámka). 4. Veškeré podklady zasílejte nejlépe v digitální podobě (texty - RTF, MS Word, TXT; obrázky - JPEG, TIFF). Zaslání podkladů, které nebudou v digitální podobě není překážkou. Cena prezentace však bude navýšena o jejich digitalizaci. 5. Veškeré texty zasílejte prosím včetně jejich překladů do anglického a německého jazyka. Zaslání textů, které nebudou přeloženy není překážkou. Cena prezentace však bude navýšena o jejich překlad.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,171 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB