Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Kvinterna - Ensemble für Mittelalterliche, Renaissance- und Alternativmusik 
  • Kvinterna - soubor středověké, renesanční a alternativní hudby 
  •  
  • Dlouhá 92 
  • 381 01 Český Krumlov 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Kvinterna - Ensemble für Mittelalterliche, Renaissance- und Alternativmusik

Das Ensemble nahm 1994 in veränderter Form die Konzerttätigkeit auf mit Engagements im In- sowie Ausland und bei europäischen Musikfestivals. Zusammenarbeit mit dem Rundfunk und Fernsehen. Bisher veröffentlichte die Gruppe drei CDs: "Dvorská hudba doby Karla IV."(Höfische Musik der Zeit Karls IV.), die zur Präsentation-CD des 6. Jahrgangs des Festivals der alten Musik in Český Krumlov im Jahre 1997 wurde, und die auch für den Film "Magister Theodoricus" benutzt wurde. Dieser Film wurde für die gleichnamige Ausstellung der Nationalgalerie in Prag hergestellt. Die zweite CD mit dem Titel "Rituály středověku" (Rituale des Mittelalters), die die Prophezeiungen Sibylas und marianische Lieder zur Verehrung der schwarzen Madonna von Montserrat beinhaltet, entstand im Jahre 1998 im Zusammenhang mit der Realisierung des Zyklus von szenischen Konzerten, die der Feier des Jubiläums Karls IV. gewidmet wurden - "MYSTICA 98". Der Inhalt der dritten CD, nun vor der Herausgabe, sind wieder Lieder mittelalterlichen Spaniens des 13. und 14. Jahrhunderts. Der musikalische Schwerpunkt des Ensembles liegt in der christlichen und jüdischen Musik Europas des 13. und 14. Jahrhunderts, hauptsächlich marianische Lieder Spaniens, die unter dem Namen "Cantigas de Santa Maria" bekannt sind. In diesem Zusammenhang beschäftigt sich das Ensemble auch mit der Präsentation der orientalischen Einflüsse in der Musik des europäischen Mittelalters und es benutzt authentische Musikinstrumente, Ornamentik sowie rhythmische Modelle (in den Jahren 1997 und 1998 besuchte es die Türkei, gab hier Konzerte und leitete die Zusammenarbeit mit den Musikern ein). Weiter rekonstruiert es christliche rituale und liturgische Musik, auch durch christliche mittelalterliche Alchimie inspirierte Musik und betreibt auch eigene Kompositionen alternativer Musik, die durch spirituelle Quellen einschließlich der Improvisation inspiriert sind. Die Musiker des Ensembles benutzen Repliken oder Meisterkopien der zeitgenössischen Musikinstrumente. Vor kurzem beteiligte sich das Ensemble an der Filmmusik zu einem amerikanischen Film über mittelalterliche Alchimie. Besetzung: Hana Blochová - Gesang (Mezzosopran), Oregelportativ, Flöte, Petr Vyoral - Fidelen, Kvinterna, mittelalterliche Laute, Pavel Polášek - Schalmei, Santur, Blockflöten, Gesang, Milan Bílek - Schlaginstrumente.

Kvinterna - soubor středověké, renesanční a alternativní hudby

Soubor obnovil svou činnost v roce 1994, koncertuje pravidelně doma i v zahraničí, účastní se evropských hudebních festivalů, spolupracuje s rozhlasem i televizí a dosud natočil tři CD: "Dvorská hudba doby Karla IV.", které se stalo prezentačním CD 6. ročníku Festivalu staré hudby v Českém Krumlově roku 1997 , a bylo též použito pro film "Magister Theodoricus", vyrobeném pro stejnojmennou výstavu Národní galerie v Praze. Druhé CD s názvem "Rituály středověku", obsahující Věštby Sibyliny a mariánské oslavné písně černé Madony montserratské, vzniklo v roce 1998 v souvislosti s realizací cyklu scénických koncertů věnovaných oslavám výročí Karla IV. - "MYSTICA 98". Obsahem třetího CD, nyní před vydáním, jsou opět písně středověkého Španělska 13. a 14. století. K hlavní orientaci souboru patří křesťanská a židovská hudba Evropy 13. a 14. století, hlavně mariánské písně Španělska známé pod názvem "Cantigas de Santa Maria". V této souvislosti se soubor zabývá také prezentací orientálních vlivů v hudbě evropského středověku a využívá autentické hudební nástroje, ornamentiku i rytmické modely (v letech 1997 a 1998 pracovně navštívil Turecko, koncertoval zde a zahájil spolupráci s hudebníky). Dále rekonstruuje křesťanskou rituální a liturgickou hudbu, také hudbu inspirovanou křesťanskou středověkou alchymií a provozuje též vlastní skladby alternativní hudby inspirované těmito spirituálními zdroji včetně improvizace. Hráči souboru používají repliky nebo mistrovské kopie dobových hudebních nástrojů. V nedávné době se soubor podílel na vzniku hudby k celovečernímu americkému filmu o středověké alchymii. Obsazení: Hana Blochová - zpěv (mezzosoprán), varhanní portativ, flétna, Petr Vyoral - fiduly, kvinterna, středověká loutna, Pavel Polášek - šalmaj, santur, zobcové flétny, zpěv, Milan Bílek - bicí nástroje.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,155 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB