Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Höhere Fachschule und Industriefachschule Volyně (Holz) 
  • Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Volyně 
  •  
  • Resslova 440 
  • 387 01 Volyně 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Höhere Fachschule und Industriefachschule Volyně (Holz)

Industriefachschule Volyně: Die Industriefachschule in Volyně ist eine staatliche Schule mit Rechtscharakter. Seit 1864 stellt sie die fachliche Vorbereitung und Erziehung von Schülern der technischen Fachrichtung sicher und gehört zu den größten und bekanntesten Fach-Mittelschulen in der Tschechischen Republik. Im Schuljahr 2006/2007 studieren an Schule 529 Schüler. Das Schulgebäude wurde in den Jahren 1931-1933 im funktionalistischen Stil gebaut und befindet sich in einem vier Hektar großen Naturareal am Rande der Stadt. Am 1. September 2005 wurde an der Schule eine Niederlassung der Technischen Universität in Zvolen errichtet. Dank dieser Tatsache hat unsere Schule sofortigen Zugang zu den neuesten Erkenntnissen und Technologien in Bereichen Holzverarbeitung und Holzbauten. Studienfächer: 1. Holznutzung: - Innenausstattung, - Entwürfe von Möbeln und Holzkonstruktionen, 2. Holzbau: - Hochbau, - Technische Gebäudeeinrichtungen. Höhere Fachschule: Das höhere Studium der Fachrichtung Möbelproduktion und Holzkonstruktionen hat eine dreijährige Ausbildungszeit. Der Unterricht wird in Vorlesungen, Seminare und Übungen gegliedert und hat einen ähnlichen Ablauf wie ein Hochschulstudium. Die Klassifizierung ist vierstufig. Das erste Studienjahr ist gemeinsam und ab zweitem Studienjahr wird den Studenten das Studium einer der folgenden Spezialisierungen angeboten: - Entwürfe von Möbeln und Interieurs, - Holzkonstruktionen und -Bauten. Ein Bachelor-Studium an der Holzindustriefakultät der Technischen Universität in Zvolen wird angeboten Studienprogramm: - Konstruktion von Holzbauten und Möbeln.

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Volyně

Střední průmyslová škola Volyně: Střední průmyslová škola ve Volyni je státní škola s právní subjektivitou. Od roku 1864 zajišťuje odbornou přípravu a výchovu žáků technických oborů a patří mezi největší a nejznámější střední odborné školy v České republice. Ve školním roce 2006/2007 studuje na naší střední škole 529 žáků. Budova školy byla postavena v letech 1931 až 1933 ve funkcionalistickém stylu a je umístěna v přírodním čtyřhektarovém areálu na okraji města. Od 1.září 2005 je na škole zřízeno Detašované pracoviště Technické univerzity ve Zvolenu, prostřednictvím něhož škola získává okamžitý přístup k nejnovějším poznatkům a technologiím v oborech zpracování dřeva a dřevostaveb. Studijní obory: 1. Obor využití dřeva: - Interiérová tvorba, navrhování nábytku a dřevěné konstrukce, 2. Obory stavební: - Pozemní stavitelství, - Technická zařízení budov. Vyšší odborná škola: Vyšší studium oboru tvorba nábytku a dřevěné konstrukce je tříleté. Výuka je členěna na přednášky, semináře a cvičení a probíhá podobnou formou jako studium vysokoškolské. Klasifikace je čtyřstupňová. První ročník je společný a od druhého ročníku je studentům nabídnuto studium jedné z těchto dvou specializací: - Tvorba nábytku a navrhování interiérů, - Dřevěné konstrukce a dřevostavby. Bakalářské studium Dřevařské fakulty Technické univerzity ve Zvolenu - studijní program: - Konstrukce dřevěných staveb a nábytku.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,172 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB