Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Hochschule der europäischen und regionalen Studien, gG e.V. 
  • Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. 
  •  
  • Žižkova 6 
  • 370 01 České Budějovice 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Hochschule der europäischen und regionalen Studien, gG e.V.

Die Hochschule der europäischen und regionalen Studien, gG e.V. wurde 2003 als erste private Hochschule der neúen Art von Universitäten in Böhmisch Budweis gegründet. Das Bakkalaureatsprogramm ist wie ein Studium der angewandten Fach- oder Allgemeinfächer konzipiert. Das Profil der Absolventen ist so ausgerichtet, dass die Absolventen, die den akademischen Titel Bakkalaureat (Bc.) erhalten, auf die Ausübung der gewählten Funktionen wie Fachmitarbeiter und Referenten im Bereich der Öffentlichen Verwaltung vorbereitet sind. Neben der Professionsvorbereitung werden die Absolventen auch für anschließende Magisterstudien an Hochschulen vorbereitet. Die Schule nutzt und erweitert laufend eine eigene Bibliothek. In der Bibliothek stehen den Studenten 7193 Bücher, 13 Arten von Fachzeitschriften und 2 Tageszeitungen zur Verfügung. Bei der Bücherei wurde ein eigenes Editierzentrum errichtet. Die Schule gibt die rezensierte Fachzeitschrift „Auspicia“ und einen informative Quartalsschrift „Öffentliche Angelegenheit“ für die akademische Gemeinde und Institutionen der Öffentlischen Verwaltung heraus. VŠERS beteiligt sich an der Auslandszusammenarbeit und Zusammenarbeit mit bedeutenden Institutionen in der Tschechischen Republik. Studienprogramme: 01. Internationale territoriale Studien (Code 67-02-R), Studienfachrichtung: Regionale Studien, 02. Sicherheitsrechtliche Tätigkeit (Code 68-42-R), Studienfachrichtung: Sicherheitsrechtliche Tätigkeiten in der Öffentlichen Verwaltung.

Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s.

Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. byla založena v r. 2003 jako první soukromá vysoká škola neuniverzitního typu v Českých Budějovicích. Bakalářský studijní program je koncipován jako aplikované studium odborných a všeobecných předmětů. Profil absolventa je zaměřený k tomu, aby absolventi, kteří získají akademický titul „Bakalář" (Bc.), byli připraveni pro výkon volených funkcí, pro činnost odborných pracovníků a referentů v oblasti veřejné správy. Vedle profesní přípravy budou absolventi připraveni ke studiu navazujících magisterských typů studia na vysokých školách. Škola využívá a průběžně buduje vlastní knihovnu. V knihovně je studentům k dispozici 7 193 knih a 13 druhů odborných časopisů a 2 denní periodika. Při knihovně je vybudováno vlastní ediční středisko. Škola vydává odborný recenzovaný časopis "Auspicia" a informační odborný čtvrtletník "Věc veřejná" pro akademickou obec a instituce veřejné správy. VŠERS se zapojuje do zahraniční spolupráce i spolupráce s významnými institucemi v ČR. Studijní programy: 01. Mezinárodní teritoriální studia (kód 67-02-R), studijní obor: Regionální studia, 02. Bezpečnostně právní činnost (kód 68-42-R), studijní obor: Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,204 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB