Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

Info • Info

Fotoclub Vývojka

Der Fotoclub Vývojka entstand 2001 in der Südböhmischen Universität in Böhmisch Budweis. Bei dessen Gründung stand eine Gruppe von begeisterten Amateurfotografen aus den Reihen der Studenten und Universitätsangestellten Pate. Die zwölf Gründungsmitglieder tauften den Fotoclub auf den Namen Vývojka (Entwickler). Mit Vývojka ist aber nicht nur die gut bekannte Chemikalie gemeint, sondern auch die symbolische Entwicklung, durch die ein jeder Mitglied des Fotoclubs auf seinem Wege zu besseren Fotografien durchläuft. Seit seiner Gründung durchlief der Club eine relativ schnelle Entwicklung.

Zurzeit zählt der Club 25 aktive Mitglieder. Die regelmäßigen Treffen finden jeden Dienstag im Internetcafé Babylon auf dem Budweiser Rathausplatz statt. In den Räumlichkeiten dieses Cafés haben die Mitglieder die Möglichkeit, ihre Arbeiten in kleinen Ausstellungen auszustellen. Das Spektrum der fotografischen Arbeit ist dank des individuellen Ansatzes sehr breit. Ohne übertreiben zu müssen lässt sich sagen, dass alles fotografiert wird –von Anhäufungen von Zellen bis hin zu Flugbildern von Städten.

Gerade mit der Microfotografie und digitaler Darstellung in der Biologie beschäftigen sich gleich zwei Clubmitglieder - RNDr. František Weyda CSc. und RNDr. Petr Znachor, PhD. In ihren Fotografien lässt sich die enge Verbundenheit mit der Südböhmischen Universität beobachten. Andere Clubmitglieder widmen sich meist klassischen Themen: Landschaften, Reportagen und der Aktfotografie.

Fotoklub Vývojka

Fotoklub Vývojka vznikl v roce 2001 na půdě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. U jeho zrodu stála skupina nadšených amatérských fotografů z řad studentů a zaměstnanců školy. Dvanáct zakládajících členů fotoklub výstižně pokřtilo Vývojka. Vývojkou není myšlena pouze všem dobře známá chemikálie, ale též symbolicky vývoj, kterým bude procházet každý člen fotoklubu na cestě za lepší fotografií. Za dobu své existence prodělal klub poměrně rychlý vývoj.

V současnosti má klub 25 aktivních členů. Pravidelné schůzky se konají každé úterý v internetové kavárně Babylon na Českobudějovickém náměstí. V prostorách této kavárny mají členové klubu možnost vystavovat své práce na malých autorských výstavách. Spektrum naší fotografické tvorby je díky individuálnímu přístupu velmi široké, dá se bez nadsázky říci, že fotografujeme vše - od shluků buněk až po letecké snímky měst.

Právě mikrofotografii a digitální zobrazováním v biologii se zabývají hned dva členové klubu - RNDr. František Weyda CSc. a RNDr. Petr Znachor, PhD. V jejich fotografické práci lze sledovat úzkou spojitost s jihočeskou univerzitou. Ostatní členové klubu se věnují většinou klasickým tématům: krajina, reportáž případně akt.
Rendert Time: 0,152 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB