Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Historischer Klub des Südböhmischen Museums 
  • Historický klub při Jihočeském muzeu 
  •  
  • Dukelská 1 
  • 370 51 České Budějovice 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Historischer Klub des Südböhmischen Museums

Der Historische Club, der 1959 in České Budějovice / Budweis im Südböhmischen Museum gegründet wurde, ist eine Vereinigung von Interessierten für Geschichte und Heimatkunde. Seit seiner Gründung organisiert und unterstützt die Vereinigung die Arbeit der Interessierten für Geschichte, vorwiegend der regionalen Geschichte. Für seine Mitglieder veranstaltet er jeden zweiten Montag im Monat, ausgenommen in den Ferien, ab 16.45 Uhr Vorträge. Von April bis Oktober werden Ausflüge veranstaltet. Die Reiserouten werden von der Reisekommission des Clubs organisiert und vorbereitet. Die Mitglieder können auf diese Weise interessante Orte in Tschechien und der Region besichtigen. Der Club fährt auch über die Grenzen (Österreich, Deutschland). Ein Ausschuss des Clubs organisiert ganzjährig Exkursionen und Ausflüge im Rahmen der Stadt und außerhalb. Daneben treffen sich die Mitglieder des Clubs auch bei weiteren Aktionen – Treffen in der Südböhmischen Wissenschaftlichen Bibliothek und Aktionen des Südböhmischen Museums. Die Mitglieder des Clubs zahlen einen Jahresbeitrag. Größtes Organ des Historischen Clubs ist die Mitgliederversammlung, bei der alle Mitglieder gleichberechtigtes Stimmrecht haben.

Historický klub při Jihočeském muzeu

Historický klub, založený v roce 1959 v Českých Budějovicích při Jihočeském muzeu, je sdružením dobrovolných zájemců o historii a vlastivědu. Za celou dobu své existence organizuje a podporuje činnost zájemců o historii, zejména historii regionální. Pro své členy pořádá každé druhé pondělí v měsíci, s výjimkou prázdnin, od 16.45 hodin přednášky. Od dubna do října probíhá zájezdová činnost. Trasy zájezdů připravuje a organizuje zájezdová komise Klubu. Naši členové tak mohou zhlédnout zajímavá místa naší republiky a našeho regionu. Vyjíždíme rovněž i za hranice (Rakousko, SRN). Celoročně organizuje Výbor klubu exkurze a vycházky v rámci našeho města, ale i mimo něj. Vedle toho se členové Klubu scházejí i na dalších akcích – Setkávání v Jihočeské vědecké knihovně, akce pořádané Jihočeským muzeem. Členové klubu platí roční příspěvek. Nejvyšším orgánem Historického klubu je členská schůze s rovností hlasů všech členů.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,158 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB