Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Handelsakademie Třeboň 
  • Obchodní akademie Třeboň 
  •  
  • Táboritská 688 
  • 379 27 Třeboň 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Handelsakademie Třeboň

Die Handelsakademie Třeboň entstand im Jahre 1967 unter dem Namen Mittlere ökonomische Schule für Dienstleistungen. Die Schule mit dieser Orientierung war einzige in der südböhmischen Region. Die Lehrzimmer wurden in Räumen des ehemaligen Gerichtsgebäudes errichtet. Seit 1990 kam es zur Namensänderung der Schule auf die Handelsakademie. Zur Zeit bietet die Schule mittlere ökonomische Fachausbildung, abgeschlossen mit der Abitur, an. Unterrichtskonzeption: Die Grundlage der neuen Konzeption ist die Ersetzung der traditionellen Unterrichtsformen in Berufsfächern d.h. Erklärung des Lehrstoffs mit Schreiben von Notizen durch moderne, auf der Übung von praktischen Tätigkeiten basierte Methode. Das Ziel ist die Erreichung von hohem Niveau an praktischen Fertigkeiten bei jeder kaufmännischen Tätigkeit, besonders in der Buchhaltung, vollkommene Orientierung in Vorschriften und Gesetzen unter PC Anwendung. Studienfachrichtung: - Handelsakademie - vierjähriges Studium, abgeschlossen mit der Abitur.

Obchodní akademie Třeboň

Obchodní akademie Třeboň vznikla v roce 1967 pod názvem Střední ekonomická škola ekonomiky služeb. Škola s tímto zaměřením byla jediná v oblasti jižních Čech. Učebny byly vybudovány v prostorách bývalé budovy okresního soudu. Od roku 1990 došlo ke změně zaměření a názvu školy na Obchodní akademii. V současné době nabízí škola střední odborné ekonomické vzdělání zakončené maturitou. Koncepce výuky: Obsahem koncepce je nahrazení tradičních forem výuky v odborných předmětech - výkladu látky spojeného se zápisem poznámek - moderní metodou založenou na procvičování praktických činností. Cílem je dosažení vysoké úrovně praktických dovedností při jakékoliv činnosti v ekonomické agendě, především v účetnictví, dokonalá orientace v předpisech, zákonech a vyhláškách při profesionálním využívání výpočetní techniky. Studijní obor: - Obchodní akademie - čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškou.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,158 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB