Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Bürgerforum "Mitreden über Europa" 
  • Občanské fórum "Zapojujeme se do diskuze o Evropě 2008" 
  •  
  • Postfach 10 01 09 
  • 93014 Regensburg 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Bürgerforum "Mitreden über Europa"

Mitreden über Europa 2008 Die Reform der Europäischen Union vor den Europawahlen 2009 Bei den Bürgerforen 2008 steht die Reform der Europäischen Union durch den Vertrag von Lissabon, mit einem besonderem Blick auf die gestärkten Kompetenzen des Europäischen Parlaments, weit oben auf der Agenda. Dies gilt ebenso für die Themen Energie- und Klimawandel, die Europawahlen 2009 und die lokalen und regionalen Auswirkungen europäischer Politik. Es erfolgt jedoch keine enge thematische Vorfestlegung, um sich an den Wünschen und Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger orientieren zu können. Der konkrete inhaltliche Verlauf der Diskussion ergibt sich maßgeblich aus den Anliegen und Fragen der anwesenden Bürgerinnen und Bürger. Bürgerforum - Geschichte und Hintergrund Die Veranstaltungsreihe "Mitreden über Europa" wurde bereits 1996 vom Informationsbüro des Europäischen Parlaments und der Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland ins Leben gerufen. Ihr Ziel ist es, ein Forum für den Europadialog vor Ort zu schaffen. Die Bürgerinnen und Bürgern werden eingeladen, in ihrer Heimatstadt mit gewählten Vertretern und Experten zu diskutieren und so die Europapolitik mitzugestalten. Besondere Bedeutung hat dabei die regionale bzw. lokale Dimension europäischer Politik. "Mitreden über Europa" zeigt, dass die Politik der EU nicht nur in Brüssel, sondern auch vor Ort gemacht und beeinflusst wird. Aufgrund des Erfolgs der Bürgerforen ist die Veranstaltungsreihe immer wieder neu aufgelegt worden. Das Grundkonzept wurde über die Jahre beibehalten. Üblicherweise nehmen 200 bis 300 Gäste an den Diskussionen teil. Zielgruppe sind alle interessierten Bürgerinnen und Bürger und insbesondere Erst- und Zweitwähler. Als Diskussionspartner stehen Mitglieder des Europäischen Parlaments der jeweiligen Stadt bzw. Region, ein Experte der Europäischen Kommission und ein Vertreter der Kommunal-, Landes- oder Bundespolitik zur Verfügung. Die Moderation übernimmt in der Regel ein prominenter Medienvertreter aus der Region. Im Jahr 2006 begann eine neue Staffel der Bürgerforen, die voraussichtlich über vier Jahre laufen wird. "Mitreden über Europa" kommt vielleicht auch in Ihre Stadt. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage!

Občanské fórum "Zapojujeme se do diskuze o Evropě 2008"

Zapojujeme se do diskuze o Evropě 2008 Reforma Evropské unie před evropskými volbami 2009 Při občanských fórech 2008 stojí téma reformy Evropské unie na základě smlouvy z Lisabonu, se zvláštním zřetelem na posílené kompetence Evropského parlamentu, na nejvyšším místě agendy. Totot platí stejně i pro témata Energie a klimatické změny, Evropské volby 2009 a Lokální a regionální účinky evropské politiky. Témata však nebudou předem úzce ohraničena. Konkrétní obsahový průběh diskuzí vyplyne podstatně z přání a dotazů přítomných občanek a občanů. Občanské fórum - Historie a její pozadí Série akcí "Zapojujeme se do diskuze o Evropě" byla uvedena do života již v roce 1996 Informační kanceláří Evropského parlamentu a zastoupením Evropské komise v Německu. Jejím cílem je vytvoření fóra pro evropský dialog přímo na místě. Občanky a občane jsou zváni, aby ve svém městě diskutovali s volenými zástupci a experty a takto spoluvytvářeli evropskou politiku. Zvláštní význam má přitom regionální resp. lokální dimenze evropské politiky. Akce "Zapojujeme se do diskuze o Evropě 2008" ukazuje, že politika EU se nedělá a neovlivňuje jen v Brusselu, nýbrž také na místě. Na základě úspěchu občanských fór byla tato série akcí vždy znovu prodloužena. Základní koncepce byla po celá léta zachována. Diskuzí se obvykle zúčastnilo 200 až 300 hostů. Cílovou skupinou jsou všichni zainteresovaní občané a občanky a zejména prvo- a druhovoliči. Jako diskuzní partneři jsou k dispozici členové Evropského parlamentu příslušného města resp. regionu, expert Evropské komise a zástupce komunální, regionální, nebo spolkové politiky. Moderování se zpravidla ujme prominentní zástupce médií z regionu. V roce 2006 začala nová série občanských fór, která pravděpodobně bude probíhat po dobu čtyř let. Akce "Zapojujeme se do diskuze o Evropě 2008" snad bude také ve Vašem městě. Další informace najdete na internetové stránce!
Rendert Time: 0,166 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB