Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Handelsakademie und Fremdsprachenschule in Písek 
  • Obchodní akademie a Jazyková škola v Písku 
  •  
  • Karlova 111 
  • 397 01 Písek 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Handelsakademie und Fremdsprachenschule in Písek

Die Handelsakademie in Pisek entstand im Jahre 1906 ursprünglich als zweijährige Mädchenschule und zweijährige Handelsschule. Erster Direktor der Schule war Karel Kalal. Die Schule ist seit ihrer Gründung im Gebäude der ehemaligen Kaserne von Maria Theresia untergebracht. Fachrichtung: - vierjähriges Studienfach "Handelsakademie" abgeschlossen mit der Abitur. Lerninhalte: Studenten erwerben ihre Kenntnisse in den allgemeinbildenden Fächern. Sie studieren zwei Weltsprachen - Englisch und Deutsch. Die Fächer haben typisch kaufmännischen Inhalt. Man unterrichtet z.B. Betriebswirtschaft, Steuern, Buchhaltung, Software für Buchhaltung, Handelskorrespondenz und Tastaturschreiben, Informatik, Warenkunde. Im dritten und im vierten Studienjahr ist ein Fachpraktikum zugeordnet. Bestandteil des Studiums sind zwei Sportkurse. Chancen der Absolventen auf dem Arbeitsmarkt: Ein Absolvent der Handelsakademie wird anerkannt als Mitarbeiter mit allgemeiner Fachbildung, die für die Arbeitsausübung an kaufmännischen Posten in Produktionsbetrieben, im Inn- und Außenhandel, Geldwesen, Fremdenverkehr und weiteren Dienstleistungen, sowie in staatlicher und öffentlicher Verwaltung notwendig ist. Staatliche Sprachschule Pisek: Sprachschule in Pisek wurde im Jahre 1985 gegründet. Von Anfang an wurde hier überwiegend Englisch und Deutsch unterrichtet. In letzten Jahren sind auch Französisch, Spanisch, Russisch und Tschechisch für Ausländer hinzugekommen. Wir organisieren Abend- und Postabiturkurse, für Betriebe bieten wir Kurse nach Maß an. In allen Kursen unterrichten Lehrer mit voller Approbation für Fremdsprachen.

Obchodní akademie a Jazyková škola v Písku

Obchodní akademie v Písku vznikla v roce 1906 původně jako dvoutřídní dívčí škola a dvoutřídní obchodní škola. Prvním ředitelem školy byl Karel Kálal. Škola od samého počátku sídlí v budově bývalých kasáren Marie Terezie. Studijní obor: - čtyřletý studijní obor "obchodní akademie" zakončený maturitní zkouškou. Náplň studia: Studenti získávají vědomosti a dovednosti ve všeobecně vzdělávacích předmětech. Studují dva světové jazyky – angličtinu a němčinu. Odborné předměty mají charakter ekonomicko-administrativní. Vyučuje se v nich například ekonomika, daně, účetnictví, účetní software, psaní na klávesnici a obchodní korespondence, informatika, zbožíznalství. Ve třetím a čtvrtém ročníku je zařazena odborná praxe. Součástí studia jsou dva sportovní kurzy. Uplatnění absolventů: Absolvent obchodní akademie je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným odborným vzděláním nutným pro výkon obchodně-podnikatelských funkcí ve výrobních podnicích, v tuzemském i mezinárodním obchodě, v peněžnictví, cestovním ruchu a dalších službách, ve státní a veřejné správě. Státní jazyková škola Písek: Jazyková škola v Písku byla založena v roce 1985. Od počátku se zde vyučovala převážně angličtina a němčina. V posledních letech přibyla i francouzština, španělština, ruština a čeština pro cizince. Pořádáme kurzy večerní a pomaturitní, pro organizace nabízíme kurzy "na míru". Ve všech kurzech vyučují plně aprobovaní učitelé cizích jazyků.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,182 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB