Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Jakobus - Stiftung in Stříbro 
  • Nadace Jakoubka ze Stříbra 
  •  
  • Masarykovo nám. 1 
  • 349 01 Stříbro 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Jakobus - Stiftung in Stříbro

Die Jakobus - Stiftung in Stříbro wurde von der Stadt Stříbro 1992 gegründet. Die Begründer haben Auftrag und Ziele der Stiftung in der Gründungsurkunde wie folgt festgelegt: - die Erneuerung des historischen Stadtkerns der Stadt Stříbro als anziehendes Zentrum für den Tourismus und als kulturelles Zentrum der Region, - die Bildung von Stiftungseinrichtungen, - Publikationstätigkeiten, Zusammentragung von Kultursammlungen, - Garant von Kulturaktionen – Seminare, Ausstellungen, Konzerte. Seit ihrer Gründung unterstützte die Stiftung eine ganze Reihe von Kultur- und Gesellschaftsaktionen, gab einige Publikationen heraus und finanzierte die Erneuerung einiger Denkmäler in Stříbro. Bemerkenswert ist die Reparatur und Rekonstruktion der Statue des hl. Johannes Nepomuk, des Gottesgrabes auf dem Trauerhügel und vor allem des Kreuzganges im Minoritenkloster. 2004 gab die Stiftung Regeln für Fördergelder heraus, nach denen den Bewerbern Fördermittel zur Unterstützung ihrer Aktivitäten ausgezahlt werden und die Erneuerung von mobilen und immobilen Kulturdenkmälern teilweise finanziert wird.

Nadace Jakoubka ze Stříbra

Nadace Jakoubka ze Stříbra byla zřízena Městem Stříbrem v roce 1992. Zřizovatel stanovil poslání a cíle nadace ve zřizovací listině takto: - obnova historického jádra města Stříbra jako přitažlivého střediska turistického ruchu a kulturního centra regionu, - obnova nemovitých památek, kulturního mobiliáře a sbírkových fondů, - tvorba nadačních zařízení, - publikační činnost, shromažďování, kulturních sbírek, - garance kulturních akcí - semináře, výstavy, koncerty. Za dobu svého působení podporovala nadace celou řadu kulturních a společenských akcí, vydala několik publikací a financovala obnovu několika památek ve Stříbře. Za zmínku stojí opravy a rekonstrukce sochy sv. Jana Nepomuckého, Božího hrobu na Smutečním vrchu a především křížové chodby minoritského kláštera. V roce 2004 vydala nadace grantová pravidla, podle kterých žadatelům poskytuje nadační příspěvky na jejich aktivity a na částečné financování obnovy nemovitých i movitých kulturních památek.
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB