Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Mädchenschule – Dr. Bohuslav Horák, Museum in Rokycany / Rokitzan 
  • Dívčí škola – Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech  
  •  
  • Nám. J. Urbana 141/I 
  • 337 01 Rokycany 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Mädchenschule – Dr. Bohuslav Horák, Museum in Rokycany / Rokitzan

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Das Dr. Bohuslav Horák Museum in Rokycany ist eine Fachstelle für die Museums- und heimatkundliche Arbeit und für die Dokumentation der Entwicklung von Natur und Gesellschaft der Region.

1904 beschloss die kommunale Vertretung der königlichen Stadt Rokycany auf Veranlassung von Dr. Bohuslav Horák, Professor und späterer Leiter des Gymnasiums in Rokycany, die Errichtung des Museums. Die Sammlungen wurden 1931 in das Gebäude der ehemaligen Mädchenschule verlagert, das die Stadt zu Museumszwecken zur Verfügung stellte – es ist ein Kulturdenkmal und dient bis heute als Hauptgebäude für Ausstellungen. Nach dem Stadtbrand von 1784 wurde es auf den Fundamenten von kirchlichen Bauten und wahrscheinlich auch Verteidigungsanlagen errichtet. Die zweite Etage des Gebäudes wurde 1844 erbaut.

Dívčí škola – Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech je odborným pracovištěm pro muzejní a vlastivědnou práci a dokumentaci vývoje přírody a společnosti regionu.

Obecní zastupitelstvo královského města Rokycany rozhodlo o zřízení muzea v r. 1904 na podnět Dr. Bohuslava Horáka, profesora a pozdějšího ředitele gymnázia v Rokycanech. Sbírky byly v r. 1931 přeneseny do budovy bývalé dívcí školy, kterou město věnovalo pro muzejní účely – budova je nemovitou kulturní památkou a dodnes slouží jako hlavní expoziční budova. Byla postavena na základech zaniklých církevních a pravděpodobně i obranných objektů po požáru města v r. 1784. Druhé patro budovy bylo postaveno
v r. 1844.
  • Öffnungszeiten:
  • .
Rendert Time: 0,207 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB