Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Karl Klostermann Verein, Sektion Grafenau 
 • Spolek Karla Klostermanna, Sekce Grafenau 
 •  
 • Bonhoeffer Str. 24 
 • 94513 Schönberg 
 •  
 • Niederbayern / Dolní Bavorsko

Info • Info

Karl Klostermann Verein, Sektion Grafenau

„Mir stehen politische Tendenzen fern, meine Leser werden mich aber überall dort finden, wo es gilt, in diesen bewegten Zeiten, wo unselige Verhältnisse getrennt haben, was lange vereinigt war, ein Wort des Friedens zu sprechen." (Aus dem Vorwort zu „Böhmerwaldskizzen", 1890)

Der Karl-Klostermann-Verein will einen Beitrag zur Völkerverbindung zwischen der Bevölkerung der tschechischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland leisten.

Oberste Ziele des Vereins sind:
 • Die völkerverbindende und kulturelle Zusammenarbeit zwischen Bayern und der Tschechischen Republik in der Grenzregion des Böhmerwaldes,
 • Beschäftigung mit dem Werk des Dichters Karel Klostermann und die Förderung der Übersetzung seiner Werke,
 • die Aufstellung und Erhaltung eines Gedenksteines sowie die Errichtung und der Betrieb eines Karel Klostermann-Museums in Rehberg / Srní.

Neben der Pflege von Klostermanns literarischer Hinterlassenschaft gilt als Motto der Vereinsarbeit auch die Wiedererweckung des ideellen Vermächtnisses von Karl Klostermann, nämlich sein unbeirrtes Eintreten für ein friedlichgedeihliches Zusammenleben von Deutschen und Tschechen.

Ausblick: Die Vergangenheit können wir nicht mehr ändernd, schrecklich Erlebtes müssen wir bewältigen, wenn wir es auch nicht vergessen können. Aber für uns heißt es, die Zukunft ohne Hass und Feindschaft zu gestalten, eine Zukunft für unsere Kinder und Enkelkinder! Dass dies möglich ist, zeigt uns das Europa nach dem 2. Weltkrieg: 60 Jahre Europa ohne Krieg, das heißt 60 Jahre Europa in Frieden, das hat es noch nie in unserer Geschichte gegeben. Frieden, gute Nachbarschaft, Freundschaft zwischen den Völkern sind möglich und müssen zu einer Selbstverständlichkeit werden, aber nicht nur in Europa!

Wir dürfen uns nicht mehr von falschen Führern und Politikern fehlleiten lassen, dies führte in der Vergangenheit zu ständigen Kriegen, zu Vernichtung und Vertreibung von Menschen. Leid und Schmerz erleben alle Menschen gleich, ohne Unterschied zwischen Hautfarbe und Abstammung. Unser Ziel muss es sein, aufeinander zugehen, den Anderen achten und respektieren und wenn wir die Sprache des Anderen nicht verstehen, dann hilft uns sicher ein Lächeln. Wenn wir unser Herz sprechen lassen, verbindet das, wenn wir dem Herz Hände geben, dann müssen wir uns um die gemeinsame Zukunft über die Grenzen hinaus keine Sorgen mehr machen.

Grenzen bestehen, sie haben immer etwas Geheimnisvolles. Wenn es uns aber gelingt, alle Wege und Steige über die Grenzen zu öffnen, werden wir Freundschaften und Partnerschaften erleben. Dass nur etwas guter Wille vonnöten ist, zeigt uns die Wiederherstellung der Gedenkstätte an der Hauswaldkappelle in der Nähe von Srní / Rehberg – dem „Lourdes des Böhmerwaldes“.

Durch die Initiative des 1. Vorsitzenden des Karel Klostermannvereins Srni, Václav Sklenář, und das Verständnis und die Mitarbeit der Nationalparkverwaltung Šumava wurden die Reste der gesprengten Hauswaldkapelle konserviert, die Heilquelle neu gefasst und so eine Begegnungsstätte Tschechen und Deutsche geschaffen.

Das sagenumwobene, auch von Karl Klostermann beschriebene „Rote Herz“ der Hauswaldkapelle ist wieder erstanden und soll wieder zu einem Bindeglied zwischen unseren Nationen werden.    

Spolek Karla Klostermanna, Sekce Grafenau

"Mně jsou politické tendence vzdálené, moji čtenáři mne ale najdou všude tam, kde je třeba v těchto pohnutých časech, kdy osudové poměry rozdělily to, co bylo dávno spojeno, mluvit o míru." (z předmluvy v knize "Šumavské črty", 1890)

Spolek Karla Klostermanna chce přispět ke spojení národů mezi obyvatelstvem České republiky a Spolkové republiky Německo.

Nejvyšší cíle spolku jsou:
 • Spolupráce spojující národy a spolupráce kulturní mezi Bavorskem a Českou republikou v pohraničním regionu Šumavy,
 • zaobírání se dílem básníka Karla Klostermanna a podporování překladu jeho děl,
 • postavení a udržování pomníku jakož i zřízení a provozování Muzea Karla Klostermanna v Srní.

Vedle péče o literární dědictví Klostermanna platí jako motto spolkové práce též opětovné oživení ideového odkazu Karla Klostermanna, totiž jeho odhodlaného zasazování se o snášenlivé a prospěšné soužití Němců a Čechů.

Zamyšlení: Minulost již nemůžeme změnit, strašlivě prožité musíme zvládnout, i když to nemůžeme zapomenout. Ale pro nás to znamená utvářet budoucnost bez nenávisti a nepřátelství, budoucnost pro naše děti a vnuky! Že je to možné, nám dokazuje Evropa po 2. světové válce:
60 let Evropy bez války, to znamená 60 let Evropy v míru, to v našich dějinách ještě nikdy nebylo. Mír, dobré sousedství, přátelství mezi národy jsou možná a musí se stát samozřejmostí, ale nejen v Evropě!

Již se nesmíme nechat chybně vést špatnými vůdci a politiky, toto vedlo v minulosti k neustálým válkám, ničení a vyhánění lidí. Utrpení a bolest prožívají všichni lidé stejně, bez rozdílu barvy pleti a původu. Náš cíl musí být sbližovat se, ctít a respektovat toho druhého a když nebudeme rozumět řeči toho druhého, pak nám jistě pomůže úsměv. Když necháme promlouvat naše srdce, pak si již nemusíme dělat starosti o společnou přeshraniční budoucnost.

Hranice zůstávají, mají v sobě něco tajuplného. Když se nám ale podaří otevřít všechny cesty a stezky, zažijeme přátelství a partnerství. Že je zapotřebí jen troška dobré vůle, nám ukazuje obnovení památníku u Hauswaldské kaple nedaleko Srní  - v "Lourdách Šumavy".

Díky iniciativě 1. předsedy Spolku Karla Klostermanna Srní, Václava Sklenáře a pochopení a spolupráci Národního parku Šumava byly zakonzervovány zbytky stržené Hauswaldské kaple, léčivý pramen nově zachycen a takto vytvořeno místo pro setkávání Čechů a Němců.

Pověstmi opředené "Červené srdce" popisované také Karlem Klostermannem bylo opět obnoveno a má se opět stát spojovacím článkem mezi našimi národy.
Rendert Time: 0,202 Sek. | Speicherverbrauch: 4,10 MB / 4,32 MB