Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Steinerne Brücke, Regensburg 
  • Kamenný most, Řezno 
  •  
  • Altes Rathaus, Rathausplatz 3 
  • 93047 Regensburg 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Steinerne Brücke, Regensburg

Der Bau der berühmten "Steinernen Brücke" wurde 1135 begonnen und 1146 vollendet. Diese ist somit älter als die mittelalterliche Brücke von Avignon und überwindet auf 16 Bögen mit insgesamt 330 m Länge die beiden Donauarme, eine beachtliche Leistung der Baukunst, wenn man bedenkt, dass Regensburg damals lediglich 20.000 Einwohner hatte. Überdies trug sie in der damaligen Zeit noch drei befestigte Türme. Gleichzeitig wurde links und rechts der Brücke der Hafen von Regensburg angelegt. Und auch für die Weltgeschichte bedeutsame Ereignisse hat diese Brücke gesehen: 1147 versammelte sich an ihrem Fuße das Heer Friedrich Barbarossas zum dritten Kreuzzug. Die damalige Bedeutung der "Steinernen Brücke" zeigt sich unter anderem auch daran, dass ein eigenes Brückenmeisteramt errichtet wurde, war sie doch zwischen Ulm und Wien der einzige befestigte Donauübergang, und auch heute ist noch nicht vollständig geklärt, mit welchen technischen Hilfsmitteln es gelang, die Fundamente der Brückenpfeiler inmitten der Donau zu errichten. Eine bewundernswerte Leistung auch deswegen, da die Verengung des Durchflusses durch die Brückenpfeiler bewirkt, daß das Wasser der Donau sich an diesen aufstaut und wasserfallartig auf die andere Seite ergießt, was für die Schiffahrt ein nicht unbedeutendes Risiko darstellte. Der Brückenerbauer sitzt übrigens heute noch als sogenanntes Brückenmännchen auf seinem Bauwerk und blickt in Richtung des Regensburger Doms, als Strafe, weil er sich mit dem Teufel verbündete, um seine Brücke schneller zu vollenden als der Dombaumeister den Dom, zumindest weiß es so die Legende. Die Steinerne Brücke wurde inzwischen für den Verkehr gesperrt. Es laufen intensive Bauwerksuntersuchungen als Vorbereitung für Sanierungsarbeiten. Die Stadt Regensburg setzt alles daran, die Steinerne Brücke, neben dem Dom das bedeutendste Wahrzeichen der Stadt, zu erhalten.

Kamenný most, Řezno

Stavba slavného "Kamenného mostu" byla zahájena v roce 1135 a ukončena 1146. Je tedy starší než středověký most v Avignonu a překlenuje na 16 obloucích s celkovou délkou 330 m obě ramena řeky Dunaje - pozoruhodný výkon stavebního umění, když uvážíme, že měl tehdy Regensburg pouhých 20.000 obyvatel. Navíc nesl v tehdejší době ještě tři opevněné věže. Současně byl nalevo a napravo od mostu založen regensburgský přístav. Kamenný most byl svědkem významných událostí také pro světové dějiny: roku 1147 se u něj shromáždilo vojsko Friedricha Barbarossy ke třetímu křižáckému tažení. Tehdejší význam "Kamenného mostu" je zřejmý mimo jiné také z toho, že byl zřízen vlastní mostní úřad, protože byl mezi Ulmem a Vídní jediným přechodem přes Dunaj. Dodnes není zcela vyjasněno, jakými technickými pomůckami se podařilo postavit základy pilířů uprostřed Dunaje. O obdivuhodný výkon se jedná také proto, že zúžení průtoku, způsobené mostními pilíři, vzdouvá vodu Dunaje, která se pak přelévá na druhou stranu jako vodopád, což pro plavbu lodí znamenalo nemalé riziko. Stavitel mostu sedí ostatně dodnes jako tzv. Mostní mužík na svém stavebním díle a dívá se směrem k regensburgskému dómu, jako trest, protože se spolčil s ďáblem, aby dokončil stavbu svého mostu rychleji než stavitel dokončí dóm – alespoň to tak vypráví legenda. Kamenný most byl pro dopravu uzavřen. Probíhají intenzivní průzkumy stavby jako příprava sanačních prací. Město Regensburg sází vše na to, aby zachovalo Kamenný most, vedle dómu nejvýznamnější charakteristický znak města.
Rendert Time: 0,146 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB