Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • K.E.R.N. GmbH - Kompetenzzentrum für Existenzgründungen und Regionale Netzwerke 
  • K.E.R.N. GmbH - Kompetenční centrum pro zakládání živností a regionální sítě 
  •  
  • Passauer Str. 7 
  • 94104 Tittling 
  •  
  • Niederbayern / Dolní Bavorsko

Info • Info

K.E.R.N. GmbH - Kompetenzzentrum für Existenzgründungen und Regionale Netzwerke

Infos für Mädchen: Der Girls’ Day wurde als jährlicher bundesweiter Aktionstag ins Leben gerufen, um Dir die Chance zu geben, technische und techniknahe Berufe "live" zu erleben. Hier geht es um Deine Berufswahl. Mach mit und such Dir von den zahlreichen Angeboten in Stadt und Landkreis Passau sowie dem Landkreis Freyung-Grafenau das aus, was Dich am meisten interessiert. Nutze die Möglichkeit, in den Arbeitstag der Erwachsenen zu schnuppern! Ausführlichere Informationen findest Du unter www.girls-day.de. Infos für Betriebe: An diesem Tag sollen die Schülerinnen bei Betriebserkundungen mehr über die Arbeitswelt erfahren, bei Mitmachaktionen ihre Fähigkeiten erproben, sich über Ausbildungswege informieren und/oder erste wertvolle Kontakte knüpfen. Seit 2003 koordinieren wir diesen bundesweiten Aktionstag in der Region (Stadt Passau, Landkreise Passau und Freyung-Grafenau). Vor allem technische und techniknahe Berufe sollen den Mädchen an diesem Tag nahe gebracht werden. Machen Sie mit und ermöglichen Sie den Mädchen Einblicke in die verschiedensten Berufe! Infos für Schulen: Als Lehrerin oder Lehrer haben Sie einen besonderen Bildungsauftrag zur Berufs- orientierung Ihrer Schülerinnen und Schüler. Berufsorientierung ist eine wichtige Aufgabe der Schule. Besonders effektiv ist Berufsorientierung dann, wenn sie als kooperative Aufgabe von Schulen, Betrieben, anderen bildungspolitischen Akteuren und Eltern verstanden wird. Vor dem Hintergrund des schnellen Wandels der Arbeitswelt gewinnt eine frühzeitige, systematische sowie eng an der Berufspraxis orientierte Unterstützung bei der Berufs- und Lebensplanung an Bedeutung. Mädchen haben im Schnitt die besseren Schulabschlüsse und Noten. Trotzdem entscheiden sie sich noch immer überproportional häufig für "typisch weibliche" Berufsfelder oder Studienfächer und schöpfen damit ihre Berufsmöglichkeiten nicht voll aus. Mehr als die Hälfte der Mädchen wählt aus nur zehn verschiedenen Ausbildungsberufen im dualen System - kein einziger naturwissenschaftlich-technischer ist darunter.

K.E.R.N. GmbH - Kompetenční centrum pro zakládání živností a regionální sítě

Informace pro děvčata: Girls’ Day byl uveden do života jako každoroční celostátní akční den, abychom ti dali šanci, vyzkoušet si "na živo" technická technicky blízká povolání. Zde jde o tvou volbu povolání. Zapoj se a najdi si mezi četnými nabídkami ve městě a okrese Pasov, jakož i v okrese Freyung-Grafenau to, co tě nejvíce zajímá. Využij možnost, očichat si pracovní den dospělých! Podrobnější informace najdeš na www.girls-day.de. Informace pro podniky: V tento den by se měly školačky při exkurzi v podniku dozvědět více o světě práce, vyzkoušet si své schopnosti při akcích, do kterých se mohou zapojit, informovat se o možnostech vzdělávání a/anebo navázat první cenné kontakty. Od roku 2003 koordinujeme tento celostátní akční den v regionu (město Pasov, okresy Pasov a Freyung-Grafenau). Především technická a technice blízká povolání by v tento den měla být děvčatům přiblížena. Zapojte se do akce i Vy a a umožněte děvčatům nahlédnout do nejrůznějších povolání! Informace pro školy: Jako učitelka nebo učitel máte zvláštní vzdělávací úkol a to orientování Vašich žaček a žáků pro budoucí povolání. Orintace na povolání je důležitým úkolem školy. Orientace na povolání je zvlášť efektivní tehdy, když je chápána jako kooperativní úkol škol, podniků, jiných politicko-vzdělávacích aktérů a rodičů. Na pozadí rychlých proměn světa práce získává včasná, systematická jakož i úzce na praxi orientovaná podpora při plánování budoucího povolání a plánování života na významu. Děvčata mají v průměru lepší ukončení školního vzdělání a známky. Přesto se rozhodují ještě stále nadměrně často pro "typicky ženské" oblasti zaměstnání, nebo studijní obory a tím nevyužívají zcela své možnosti zaměstnání. Více než polovina děvčat si volí jen mezi deseti různými učebními obory v duálním systému - mezi nimi není ani jeden přírodovědní či technické povahy.
Rendert Time: 0,209 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB