Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Sudetendeutsches Musikinstitut SMI (Träger: Bezirk Oberpfalz) 
  • Sudetoněmecký hudební institut SMI (provozovatel: kraj Horní Falcko) 
  •  
  • Ludwig-Thoma-Str. 14 
  • 93051 Regensburg 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Sudetendeutsches Musikinstitut SMI (Träger: Bezirk Oberpfalz)

Das 1991 eröffnete Sudetendeutsche Musikinstitut (SMI) erforscht, dokumentiert und fördert die sudetendeutsche Musikkultur (Musikkultur der Deutschen aus Böhmen, Mähren und Sudetenschlesien) vom Mittelalter bis zur Gegenwart in all ihren Zusammenhängen, insbesondere auch zur tschechischen Musikkultur.

Es unterhält eine Präsenzbibliothek mit mehreren Tausend Büchern, Noten, Zeitschriften, Ton- und Tonbildträgern, sowie ein Archiv, in dem Autographen, Manuskripte, Plakate, Bilder, Mikrofilme, Briefe und sonstige Dokumente aufbewahrt werden und eine biographische Sammlung. Katalogisierung mittels EDV-Anlage (SINIX MX 300 INTEL).

Vier Arbeitsplätze für Besucher sowie Fotokopiergerät und Mikrofilmlesegerät sind vorhanden. Das SMI führt Forschungsprojekte und musikwissenschaftliche Veranstaltungen durch, u. a. bereits vier sudetendeutsche-tschechische Musik-Symposien, - gibt Bücher, Noten und CDs heraus und arbeitet zur Zeit an einem sudetendeutschen Musiklexikon ("Lexikon Deutsche Musikkultur Böhmen Mähren Sudetenschlesien" Langen Müller Verlag München 2000).

Es veranstaltet Konzerte und Musiktage z. B. die alljährlichen Sudetendeutschen Musiktage und die Elbogener Orgelfeste. Das Sudetendeutsche Musikinstitut hat seit 1995 eine Partnerschaft mit dem Musikwissenschaftlichen Institut der Masaryk-Universität in Brünn. 1994 wurde in Regensburg der Verein der Freunde und Förderer des Sudetendeutschen Musikinstituts gegründet.

Sudetoněmecký hudební institut SMI (provozovatel: kraj Horní Falcko)

Sudetoněmecký hudební institut (SMI), založený roku 1991, zkoumá, dokumentuje a podporuje sudetoněmeckou hudební kulturu (hudební kultura Němců z Čech, Moravy a Sudetského Slezska) od středověku až po současnost ve všech jejích souvislostech, zvláště pak ve vztahu k české hudební kultuře.

Provozuje prezenční knihovnu s mnoha tisíci knihami, notovými záznamy, časopisy, audio a videonahrávkami, a také archiv, ve kterém jsou uloženy rukopisy, plakáty, obrázky, mikrofilmy, dopisy a jiné dokumenty a rovněž biografická sbírka. Katalogizace pomocí počítačového programu (SINIX MX 300 INTEL).

K dispozici jsou čtyři pracovní stoly pro návštěvníky, kopírka a čtečka mikrofilmů. SMI provádí výzkumné projekty a akce z oblasti hudební vědy, mimo jiné připravil již čtyři sudetoněmecko-česká hudební sympozia, vydává knihy, notové záznamy a CD a v současné době pracuje na sudetoněmeckém hudebním lexikonu ("Lexikon Německá hudební kultura z Čech, Moravy a Sudetského Slezska" - nakladatelství Langen Müller München 2000).

Pořádá koncerty a hudební dny, např. každoroční Sudetoněmecké hudební dny a Loketské varhanní slavnosti. Sudetoněmecký hudební institut udržuje od roku 1995 partnerské vztahy s Institutem pro hudební vědu Masarykovy univerzity v Brně. V roce 1994 byl v Řezně založen Spolek přátel a příznivců Sudetoněmeckého hudebního institutu.
Rendert Time: 0,167 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB