Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Hofer Symphoniker 
  • Hofští symfonici 
  •  
  • Klosterstr. 9 - 11 
  • 95028 Hof 
  •  
  • Oberfranken / Horní Franky

Info • Info

Hofer Symphoniker

Ein Orchester als musisches Zentrum einer Region Die Hofer Symphoniker bestehen seit 1945 und haben sich mit den Bereichen Orchester, musische Jugend- und Erwachsenenbildung sowie einem vielfältigen sozialen Engagement zu einem kulturellen Schwerpunkt in Nordbayern entwickelt. Als TVK "B"-Orchester sind die Hofer Symphoniker in der Spitzengruppe vergleichbarer Orchester in Deutschland anzusiedeln. Ihre orchestereigene Musikschule wurde 1978 von Intendant a. D. Wilfried Anton gegründet und ist in Deutschland nach wie vor einzigartig. Eine angegliederte Kunstschule, Konzertchor, Kinder- und Jugendchöre, zahlreiche Instrumentalensembles, Zentrum der Suzuki-Lehrmethode sowie zahlreiche Modellprojekte in Zusammenarbeit mit allgemeinbildenden Schulen machen das Kulturunternehmen Hofer Symphoniker zum musischen Zentrum der Region. Ehrendirigent der Hofer Symphoniker ist Enoch zu Guttenberg. Seit 01.01.2009 ist Ingrid Schrader die Intendantin der Hofer Symphoniker. Bundespräsident Johannes Rau honorierte 2004 die Jugendarbeit der Hofer Symphoniker und ihrer orchestereigenen Musikschule mit dem Preis "Inventio 2004". Im Jahr 2005 erhielten die Hofer Symphoniker eine Auszeichnung der nationalen Initiative "Deutschland - Land der Ideen". Im Jahr 2006 verlieh die Akademie der Schönen Künste München den "Friedrich-Baur-Preis 2006 für Musik" an die Hofer Symphoniker. Für "Amadeus rockt" wurden die Hofer Symphoniker 2008 mit dem Mittelstandslöwen in der Kategorie "Produkt-Innovation" ausgezeichnet. Die Bandbreite der musikalischen Veranstaltungen der Hofer Symphoniker ist bemerkenswert. Sie reicht von Symphoniekonzerten unter der Leitung namhafter Dirigenten mit international renommierten Solisten/innen über Specials mit besonderem Angebot, Kammerkonzerte, Konzerte mit Preisträgern der Wettbewerbe "Jugend musiziert", Kirchen- und Chorkonzerte in Zusammenarbeit mit musizierenden Laien, Kinder- und Schülerkonzerte bis hin zu Sozialkonzerten. Außerdem betreut das Orchester das gesamte Musiktheater mit Oper, Operette, Musical und Ballett an der Landesbühne Theater Hof. Auftritte in ganz Deutschland zu den vielfältigsten Anlässen ergänzen die verschiedenen Konzertreihen der Hofer Symphoniker und ihre Arbeit an der Landesbühne Theater Hof mit jährlich rund 65 Konzerten. Im Bereich der gehobenen Unterhaltungsmusik erobern die Hofer Symphoniker neue Ufer: In Projekten mit Joja Wendt, Quadro Nuevo und mit "amadeus rockt" zusammen mit der Rockband Radspitz zeigt sich das Orchester flexibel, offen und genau so kompetent wie im traditionellen klassischen Bereich. Werke aus Film, Rock, Classic-Pop und Jazz runden das Repertoire der Hofer Symphoniker ab. Kultur kostet Geld. Aber Effizienz und ein ideenreiches Management zahlt sich auch wirtschaftlich aus. So ist das Kulturunternehmen Hofer Symphoniker mit rund 47 % Eigeneinnahmen am Gesamtetat Spitzenreiter in Deutschland.

Hofští symfonici

Orchestr jako hudební centrum regionu Hofští symfonici s oficiálním německým názvem Hofer Symphoniker existují od roku 1945 a v oblasti orchestrů, hudebního vzdělávání mládeže a dospělých jakož i mnohotvárnou sociální angažovaností se stali těžištěm kultury severního Bavorska. Hofské symfoniky je třeba zařadit jako orchestr TVK "B" do přední skupiny porovnatelých orchestrů v Nemecku. Jejich hudební škola, patřící orchestru byla založena v roce 1978 intendantem mimo službu Wilfriedem Antonem a je v Německu stále ještě jedinečná. Přičleněná umělecká škola, koncertní sbor, dětské a mládežnické sbory, početné instrumentální soubory, centrum vyučovací metody Suzuki jakož i četné modelové projekty ve spolupráci se všeobecně vzdělávacími školami tak vytváří z kulturní instituce Hofští symfonici hudební centrum regionu. Čestný dirigent společnosti Hofer Symphoniker je Enoch zu Guttenberg. Od 01.01.2009 je intendantkou Hofských symfoniků Ingrid Schrader. Spolkový president Johannes Rau odměnil práci Hofských symfoniků s mládeží a jejich vlastní hudební školu cenou "Inventio 2004". V roce 2005 získali Hofští symfonici vyznamenání národní iniciativy "Německo - Země ideí". V roce 2006 propůjčila Akademie krásných umění Mnichov společnosti Hofer Symphoniker "Cenu 2006 Friedricha Baura za hudbu". Za pořad "Amadeus rockuje" byli Hofští symfonici vyznamenáni v roce 2008 Lvem středního stavu v kategorii "Produkt - Inovace". Šíře hudebního repertoáru symfoniků z Hofu je pozoruhodná. Sahá od symfonických koncertů pod vedením proslulých dirigentů s mezinárodně renomovanými solisty/sólistkami přes speciály s mimořádnou nabídkou, komorní koncerty, koncerty s nositely cen ze soutěží "Mládež hraje", církevní a sborové koncerty ve spolupráci s hudebními laiky, dětskými a školními koncerty až po sociální koncerty. Mimoto se orchestr stará o celé hudební divadlo s operou, operetou, musikály a baletem na zemské scéně divadla Hof. Vystoupení v celém Německu k nejrozmanitějším příležitostem doplňují různé řady koncertů symfoniků z Hofu a jejich práci na zemnské scéně divadla Hof ročně se 65 koncerty. V oblasti náročné zábavné hudby dobývají symfonici z Hofu nová teritoria: V projektech s Jojou Wendt, Quadro Nuevo a s pořadem "amadeus rockuje" společně s rockovou skupinou Radspitz se orchestr projevuje jako pružný, otevřený a stejně kompetentní jako v oblasti tradiční klasiky. Díla z filmů, rock, classic-pop a jazz tak dále doplňují repertoár Hofských symfoniků. Kultura stojí peníze. Ale efektivnost a nápaditý management, přicházející s novými myšlenkami se vyplatí i ekonomicky. Z tohoto pohledu má kulturní podnik Hofští symfonici s podílem zhruba 47 % vlastních příjmů na celkovém rozpočtu špičkové postavení v Německu.
Rendert Time: 0,168 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB