Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Blasmusikorchester ZUŠ Dačice 
  • Městský dechový orchestr ZUŠ Dačice 
  •  
  • Palackého nám. 4 
  • 380 01 Dačice 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Blasmusikorchester ZUŠ Dačice

Das Blasmusikorchester entstand an der Volks-Kunstschule in Dačice (heute Kunstgrundschule) im Schuljahr 1964-65. An ihrer Spitze stand der damalige Schuldirektor Bohumír Růžička. Seit 1996 wird das Orchester von Milan Kubek geleitet. Ursprünglich orientierte sich das Orchester auf Volkslieder, später wurde jedoch das Repertoire um Konzertkompositionen, Transkriptionen und um Tanzmusik erweitert. Das Ensemble absolviert alljährlich 3-10 Auftritte, es spielt in Dačice, aber auch außerhalb der Region. Es nimmt an Wettbewerben von Blasmusikorchestern der Musikschulen teil. In letzten Jahren wird das Orchester auch zu Auftritten im Ausland (Polen, Jugoslawien, Österreich, Deutschland, Schweiz) eingeladen. Das Ensemble zählt heute 47 Mitglieder im Alter zwischen 12-27 Jahren. Neben den Schülern arbeitet das Orchester auch mit ehemaligen Schülern zusammen, auf die es sich stützen kann. Es sind Menschen, für welche die Musik zum Bestandteil ihres Lebens wurde.

Městský dechový orchestr ZUŠ Dačice

Dechový orchestr vznikl při Lidové škole umění v Dačicích (dnes Základní umělecká škola) ve školním roce 1964–65. V jeho čele stál tehdejší ředitel školy Bohumír Růžička. Od roku 1996 vede orchestr Milan Kubek. Původně byl orchester zaměřen na "lidovky", později ale rozšířil repertoár i o skladby koncertní, transkripce a taneční hudbu. Soubor ročně absolvuje 3–10 vystoupení, hraje v Dačicích i mimo region. Účastní se řady soutěžních přehlídek dechových orchestrů ZUŠ. V posledních letech je orchestr zván i k vystupování v zahraničí (Polsko, Jugoslávie, Rakousko, Německo, Švýcarsko). V průběhu let se v kapele vystřídalo na 200 muzikantů. Dnes má soubor 47 členů ve věkovém rozpětí 12–27 let. Kromě současných žáků školy orchestr spolupracuje i s bývalými žáky, kteří jsou oporou souboru. Jsou to lidé, pro které se stala hudba součástí života.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,346 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB