Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Bild-Werk Frauenau e.V. 
  • Bild-Werk Frauenau e. V. 
  •  
  • Moosaustr. 18 a 
  • 94258 Frauenau 
  •  
  • Niederbayern / Dolní Bavorsko

Info • Info

Bild-Werk Frauenau e.V.

Bild-Werk Frauenau - ein Portrait Der Glasmacherort Frauenau im ostbayerischen Grenzgebiet liegt im Zentrum der bayerisch-böhmischen Glastradition. Zugleich gilt er als europäischer Treffpunkt der Internationalen Studioglasbewegung, die - ausgehend von den USA - ab den 60er Jahren weltweit das Glas als künstlerisches Medium etablierte. Mitbegründer dieser Bewegung ist der Glaskünstler und Maler Erwin Eisch, der auch den Anstoß zur Gründung einer freien Sommerschule in Frauenau gab.

1987 wurde das Bild-Werk Frauenau e.V. als gemeinnütziger Trägerverein gegründet. Ab 1988 konnten mit Unterstützung der Glashütte Eisch erste Werkstätten im ehemaligen Gaswerk sowie in der historischen Hafenstube der Kristallglasfabrik Gistl ("Tom’s Hall") in Frauenau eingerichtet werden. Als private Initiative, geleitet vom langjährigen Bild-Werk-Geschäftsführer Stan Dengler, fand im August 1988 die erste "Sommerakademie für Kopf-, Hand- und Kunstwerk" statt: 65 Teilnehmer in zwei Kursblöcken teilten die Aufbruchstimmung und die Begeisterung, die das Projekt in die Zukunft führten. Von Anfang an baute die Akademie auf ein interdisziplinäres Programm quer durch die Bildende Kunst mit Schwerpunkt Glas, und von Anfang an setzte sie auf Internationalität. 1991 wurde die Sommerakademie durch Frühjahrskurse ergänzt, das Programm in Richtung auf Theater, Körperarbeit, Gesang, Literatur etc. erweitert. Seit 2000 gibt es ein zusätzliches "Spätsommer Extra" in kleinerem Rahmen.

Ab 2006 wird das Programm durch Meisterklassen ergänzt. Die Akademie wird im Team organisiert, ohne staatliches oder institutionelles Sicherheitsnetz, getragen jedoch von einem weltweiten Netzwerk für Glas und Kunst, das im Bild-Werk Frauenau seinen Fokus sieht.Seit 1990 kooperiert der Verein Bild-Werk Frauenau mit dem Gasthaus Gistl als Kulturtreffpunkt, Kneipe und Veranstaltungsbühne in unmittelbarer Nachbarschaft der Akademie. Zum regelmäßigen Konzertangebot, Kleinkunst- und Filmveranstaltungen kamen 1996 die Reihe "Gespräche über die Grenze" sowie 2000 die monatlichen "Gespräche über Kunst" hinzu. In drei Quartalsblöcken finden jährlich über 50 Veranstaltungen mit regionalen und überregionalen Akteuren ihr Publikum, auf der gemeinsamen Plattform von Bild-Werk und Gasthaus Gistl steigen Feste und Feiern, finden Akademieteilnehmer und Einheimische, die regionale und überregionale Kunst- und Kulturszene zusammen. Bild - Werk Frauenau ist Partner von KoOpf, der Oberpfälzer Kulturkooperative.

Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage!

Bild-Werk Frauenau e. V.

Spolek Bild-Werk Frauenau - Portrét Sklářské město Frauenau ležící ve východobavorském pohraničí se nachází v centru česko-bavorské sklářské tradice. Zároveň je považován za evropské místo setkání Mezinárodního hnutí studiového skla, které – vycházejíc z USA – od 60 tých let etablovalo po celém světě sklo jako umělecké médium. Spoluzakladatelem tohoto hnutí je sklářský umělec a malíř Erwin Eisch, který dal také impuls k založení svobodné Letní školy ve Frauenau.

V roce 1987 byl založen všeobecně prospěšný spolek Bild-Werk Frauenau e. V. Od roku 1988 byly za podpory sklárny Eisch zakládány první dílny v bývalé plynárně a v historické pánvárně továrny na výrobu křišťálového skla Gistl ("Tom’s Hall") ve Frauenau. Jakožto soukromá iniciativa, vedená dlouholetým jednatelem spolku Bild-Werk Stanem Denglerem, se konala v srpnu roku 1988 první "Letní akademie pro tvorbu hlavy, rukou a umění": 65 účastníků ve dvou blocích kurzů sdílelo atmosféru začátku a nadšení, které vedly projekt do budoucna. Od úplného počátku se akademie zakládala na interdisciplinárním programu napříč výtvarným uměním se zaměřením na sklo, a od počátku sázela na mezinárodnost. V roce 1991 byla Letní akademie doplněna Jarními kurzy, program byl rozšířen směrem k divadlu, práci s tělem, zpěvu, literatuře atd. Od roku 2000 je navíc pořádáno "Pozdně letní Extra" v menším rámci.

Od roku 2006 byl program rozšířen o mistrovské třídy. Akademie je organizována v týmu, bez státní nebo institucionální záchranné sítě, je však podporováno celosvětovou sítí pro sklo a umění, která se zaměřuje na spolek Bild-Werk Frauenau. Od roku 1990 spolupracuje spolek Bild-Werk Frauenau s hostincem Gistl jakožto místem kulturních setkání, hospůdkou a jevištěm v bezprostředním sousedství Akademie. K pravidelné nabídce koncertů, akcím malého umění a filmovým akcím přibyly v roce 1996 série "Rozhovory přes hranice" a v roce 2000 měsíční "Rozhovory o umění". Ve třech čtvrtletních blocích se každoročně koná více než 50 akcí s regionálními a nadregionálními aktéry, na společné platformě spolku Bild-Werk a hostince Gistl se konají slavnosti a oslavy a setkávají se zde účastníci akademie a místní, regionální a nadregionální scéna. Spolek Bild-Werk Frauenau je partnerem KoOpf, Hornofalcké kulturní kooperativy.

Další informace naleznete na domovské stránce!

Fotogalerie • Fotogalerie

Bild-Werk Frauenau, Tom´s Hall |
Bild-Werk Kurs "Kiln Casting" |
Kurs Glasdruck / Monotypie |
Akademieleben |
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,10 MB / 4,32 MB