Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Kotyza, Vladivoj 
  • Kotyza, Vladivoj 
  •  
  • náměstí Republiky 14 
  • 301 00 Plzeň 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Kotyza, Vladivoj

Der akademische Maler Vladivoj Kotyza (geb. 1943) gehört unübersehbar zum bildenden Kunstspektrum der Stadt Plzen. Der Künstler vertritt eine der Enklaven des Modernismus, aus denen das Stilbild der gegenwärtigen Malerkunst besteht. In seiner Arbeit dominiert die Methode des klassischen Surrealismus der 30er Jahren, die in der Verwendung der Kostruktionen der Realitätbrüche besteht, wie es im Traum geschieht. Sie stützt sich auf imposante technische Fertikeit der beschreibenden, versistischen Malerei.

Die bildende Arbeit von Vladivoj Kotyza stellt ein eigenständiges und originelles Werk dar. Sein Werk bewegt sich zwischen der totalen Realität und des völligen Traums, wenn sich die Wirklichkeit in Phantastiche und umgekehrt umwandelt. Vladivoj Kotyza arbeitet als Fachassistent an der Pädagogischen Fakultät der Westböhmischen Universität in Pilsen, am dem Lehrstuhl für Bildende Kunst. Ausstellungen: 1974 Bilder - Zeichnungen - Galerie Dilo, Brno, 1989 Zeichnungen - Schloss Kozel, 1999 Lughnasadh - Auswahl, Ceske kulturni stredisko, Wien, 1999 Lughnasadh - Auswahl, Dublin, Irland, 2001 Retrospektive (1965-2001), Zapadoceska galerie Plzen.

Kotyza, Vladivoj

Akademický malíř Vladivoj Kotyza (* 1943) patří neodmyslitelně k uměleckému výtvarnému spektru města Plzně. Umělec zastupuje jednu z enkláv modernismu, z nichž je složen slohový obraz současného výtvarna. V Kotyzově práci dominuje metoda klasického surrealismu 30. let založená na používání konstrukcí ze zlomků reality tak, jak je tomu ve snu, opřená o ohromující technické dovednosti popisné, veristické malby.

Výtvarná práce Vladivoje Kotyzy představuje svébytnou a originální tvorbu, která se pohybuje na samém ostří totální reality a úplného snu, kdy skutečné se stává fantastickým a naopak. Pan Kotyza působí jako odborný asistent na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity na katedře výtvarné kultury. Výstavy: 1974 Obrazy - Kresby - Galerie Dílo, Brno, 1989 Kresby - Zámek Kozel, 1999 Lughnasadh - výběr, České kulturní středisko, Vídeň, 1999 Lughnasadh - výběr, Dublin, Irsko, 2001 Retrospektiva (1965-2001), Západočeská galerie Plzeň.
Rendert Time: 0,182 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB