Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Galerie Konstantin - Schmuck aus Knochen von Brigitte Berndt 
 • Galerie Konstantin - Ozdoby z kostí od Brigitty Berndt 
 •  
 • Stadtamhof 2 
 • 93059 Regensburg 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Ansprechpartner / Kontaktní osoba
 • Bernhard Löffler
 •  
 • Tel. +49(0)941-2067433
 • Mobil +49(0)179-3220064
 • eMail berndt.brigitte@t-online.de

Info • Info

Galerie Konstantin - Schmuck aus Knochen von Brigitte Berndt

Die Galerie Konstantin B zeigt Schmuck aus Knochen von Brigitte Berndt Der Begriff "Schmuck" bedeutet laut Lexikon: "Gegenstände, welche die Menschen der Verschönerung wegen tragen". Schmuck wird stets mit edlen Materialien assoziiert. Man denkt an Gold, Silber und Edelsteine. Wenn nun Brigitte Berndt Knochen und Plastik nimmt, dann verstößt sie gegen die "Grundregel" der tradionellen Schmuckproduktion. Denn der Knochen, kommt vom Metzger als Abfall. "Gefundenes Material", "gefundenes Objekt"- objet trouve. Der Begriff objet trouve bezieht sich auf ausgediente Abfallgegenstände und deren Teile und Material. Der Knochen tritt hier als gefundenes und aufbereitetes Abfallmaterial, das seine Bindung zum organischen - tierischen - Leben und somit auch zu den Geheimnissen der Geburt und des Todes nicht eingebüßt hat. Das Organische, das Lebensnahe und damit das Ursprüngliche steht bei dem Schmuckknochen im Vordergrund: Hier werden Mythen- und Ritualvorstellungen wach, die mit den "exotischen" Kulturen in Afrika oder Südamerika in Verbindung stehen. Der Knochen in Brigitte Berndt´s Arbeiten tritt in der Rolle eines Materials der arte povera auf - sie akzeptiert seine unregelmässige und zufällige Form und Farbigkeit und bindet geschickt in die Konzeption des Schmuckgegenstandes ein. Während das edle Material- Gold, Silber, Edelstein - die Aura des Klassischen vermittelt, steht der Knochen für das Vorklassische, das Archaische da. Dadurch, dass dieses "archaische" Material oft mit dem superaktuellen Plastik kombiniert wird, schlägt Brigitte Berndt in ihren Arbeiten die Brücke zwischen der Vorgeschichte - mit all ihren Myhten, Kulten und Ritualen - und der brandaktuellen Gegenwart mit all ihren Zweifeln und Hoffnungen ein. Durch die Technik, die den Knochen mit dem Kunststoff verbindet - das Nähen - wird noch die Suche der Künstlerin nach dem ursprünglich Menschlichen unterstrichen. Denn das grobe Nähen gehört zu den wichtigsten Handarbeiten des ersten homo sapiens, seine ersten Kleider, Waffen und Gehäuse wurden "genäht", d.h. mittels Faden - einer Schnur, eines Riemens - zusammenverbunden und befestigt. Die einzelnen Werke des Knochenschmucks von Brigitte Berndt erscheinen derart als kultische Objekte - oder Amulette, die nicht nur der Verschönerung wegen, sondern auch der ihnen innenwohnenden unsichtbaren Kraft wegen getragen werden.

Galerie Konstantin - Ozdoby z kostí od Brigitty Berndt

Galerie Konstantin B vystavuje ozdoby z kostí od Brigitty Berndt. Pojem "ozdoby" znamená podle lexikonu: "Předměty, které lidé nosí kvůli zkrášlení". Ozdoby jsou vždy spojovány s ušlechtilými materiály. Člověk u nich myslí na zlato, stříbro a drahé kameny. Když nyní Brigitte Berndt pracuje s kostmi a plasty, zpronevěřuje se "základnímu pravidlu" tradiční výroby šperků. Protože kosti pocházejí od řezníků jako odpad. "Nalezený materiál", "nalezený objekt" - objet trouve. Pojem "objet trouve" se vztahuje na vysloužilé odpadní předměty a jejich části i materiál. Kosti zde vystupují jako nalezený a upravený odpadní materiál, který nezapře svoji vazbu na organický - zvířecí - život a tím i na tajemství narození a smrti. U ozdob z kostí je v popředí organičnost, blízkost k životu a tím i původnost. Zde se probouzejí mýtické a rituální představy, které jsou propojeny s "exotickými" kulturami Afriky nebo Jižní Ameriky. Kosti v pracích Brigitty Berndt vystupují v roli materiálu "arte povera" - autorka akceptuje jejich nepravidelné a náhodné tvary a barevnost a zručně z nich utváří koncepci ozdobného předmětu. Zatímco ušlechtilé materiály - zlato, stříbro, drahé kameny - sdělují auru klasiky, představuje kost něco předklasického, archaického. Tím, že je tento "archaický" materiál často kombinován se superaktuálními plasty, staví Brigitte Berndt ve svých pracech most mezi prehistorií - s jejími mýty, kulty a rituály - a žhavě aktuální současností se všemi jejími pochybnostmi a nadějemi. Proces umělčina hledání všeho lidského je ještě zdůrazněn technikou, která spojuje kosti s plasty - šitím. Neboť toto "hrubé šití" patří k nějdůležitějším ručním pracem prvního homo samiens. Jeho první šaty, zbraně a obydlí byly "šity" , to znamená spojovány a zpevňovány pomocí vlákna, provázku nebo řemenu. Jednotlivá díla ozdobných předmětů z kostí od Brigitte Berndt se tedy objevují jako kultuvní předměty - nebo amulety, které se nosí nejen kvůli zkrášlení, ale také kvůli své neviditelné síle, která v nich dlí.
 • Öffnungszeiten:
 • Vernissage am Samstag, den 15. Mai 2004. Ausstellungsdauer: 15. Mai bis 27. Juni 2004 Öffnungszeiten: jeden Freitag von 16.00 bis 21.00 Uhr
 • Otevírací doba:
 • Vernisáž v sobotu, 15. května 2004 Doba trvání výstavy: 15. květen až 27. červen 2004 Otevírací doba: každý pátek od 16.00 - 21.00 hodin
Rendert Time: 0,185 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB