Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Tapisserie - Atelier GmbH - Gobelinwerke 
  • Ateliéry tapisérií, s.r.o. - gobelínové dílny 
  •  
  • Pod hradem 7 
  • 377 01 Jindřichův Hradec 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Tapisserie - Atelier GmbH - Gobelinwerke

Die berühmten Gobelinwerke befinden sich in Jindřichův Hradec in der Straße "Pod hradem" (Unter der Burg). Gegründet wurden sie 1910 von Maria Teinitzer als Webwerke und zur Restaurierung von Tapisserien. Die Besitzerin und gleichzeitig auch führende schöpferische Kraft im Bereich gewebter Textilien hatte einen großen Anteil an der Entwicklung der modernen Textilherstellung. 1954 wurden die Werke in ein neues Objekt in der Straße "Pod hradem" verlegt, in der die Werke bis heute untergebracht sind und wo eine Exkursion gebucht werden kann. Gobeline resp. Tapisserien sind Motiv-Wandteppiche.

Ihren Namen erhielten sie nach der Werkstatt des Herrn Gobelin, die 1450 ursprünglich als Textilfärberei gegründet wurde. Die Wandvorhänge wurden nach einem Papierkarton-Entwurf mit Stick-, Schlingen- oder Webtechniken hergestellt. Heutzutage werden Tapisserien auch anders produziert, z.B. aus Filz oder losen Fasern. Bei dieser Art von bildender Kunst kommen antike, romantische, landschaftliche, Jagd- und andere weltliche Motive.

Angebot: Handgewebte Gobelins, Teppiche und andere Textilien, Restaurierung von historischen Tapisserien, Teppichen und anderen Textilien, Ausstellungs- und Verkaufsgalerien.

Ateliéry tapisérií, s.r.o. - gobelínové dílny

Proslulé gobelínové dílny najdete v Jindřichově Hradci v ulici "Pod hradem". Založila je v roce 1910 Marie Teinitzerová jako dílny pro tkaní a restaurování tapisérií. Majitelka a současně i přední tvůrčí pracovnice v oboru tkaných textilií měla velký podíl na rozvoji moderní textilní tvorby. V roce 1954 byly dílny přemístěny do nově opraveného objektu v ulici Pod hradem, kde sídlí dosud a je zde možné si objednat exkurzi. Gobelíny čili tapiserie jsou nástěnné obrazové koberce.

Jméno získaly podle dílny pana Gobelina, založené původně v roce 1450 jako barvírna látek. Nástěnné závěsy byly podle výtvarného návrhu kresleného na papírovém kartonu zhotovovány technikou vyšívání, vázání nebo tkaní. Dnes se tapiserie dělají i jinak, např. z plsti nebo volných vláken. U tohoto druhu výtvarného umění se objevují antické, romantické, krajinářské, lovecké a jiné světské motivy.

Nabídka: ruční tkaní gobelínů, koberců a jiných textilií, restaurování historických tapisérií, koberců a jiných textilií, výstavní a prodejní galerie.
Rendert Time: 0,188 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB