Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Zentrum für kommunale Arbeit Westböhmen  
 • Centrum pro komunitní práci západní Čechy 
 •  
 • Americká 29 
 • 30138 Plzeň 
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Zentrum für kommunale Arbeit Westböhmen

Das Zentrum für kommunale Arbeit (CpKP) ist eine im Jahre 1996 gegründete gemeinnützige Organisation. Zur Zeit sind fünf regionale Vertretungen auf dem Gebiet der tschechischen Republik tätig. Das Zentrum für kommunale Arbeit bietet seine Dienste allen Interessenten aus der öffentlichen Verwaltung, Bürgerorganisationen und dem Privatsektor in folgenden Bereichen an:

 • Teilnahme der Öffentlichkeit und Bürgerorganisationen an der Entwicklung von Gemeinden, Städten und Regionen
 • Lokale nachhaltige Entwicklung
 • Regionale Politik der Europäischen Union und regionale Entwicklung der Tschechischen Republik
 • Bildung, Unterstützung und Stärkung nichtstaatlicher Non-Profit-Organisationen
CpKP verbreitet diese Prinzipien langfristig sowohl auf nationaler als auch auf regionaler Ebene.

Das Zentrum für kommunale Arbeit Westböhmen wirkt langfristig im Bereich der Entwicklungsmaßnahmen für ländliche Gebiete der Pilsner Region. Er arbeitet eng mit staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen gemeinnützigen  Charakters zusammen, und zwar auch in den auf dem Gebiet des ehemaligen Sudetenlandes gelegenen Regionen. Es handelt sich vor allem um das Gebiet rund um Tachau (Mies, Kuttenplan, Weseritz und Umgebung), Taus und das Böhmerwälder Vorgebirge – Neuem und Umgebung. Dieser Raum hat einen spezifischen kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Charakter, völlig unterschiedlich von den landesinneren Teilen der Region. Das Zentrum für kommunale Arbeit realisiert in diesen Orten Aktivitäten, deren Ziel die nachhaltige Entwicklung dieser Regionen ist. Das Projekt Geschichten aus dem Sudetenland versucht mit seinen Aktivitäten die letzten „Bilder“ der Vergangenheit aufzufangen, die zum Aufbau oder zur Ergänzung der Indentität der Bewohner dieser spezifischen Gebiete beitragen könnten.

Centrum pro komunitní práci západní Čechy

Centrum pro komunitní práci západní Čechy působí v Plzeňském kraji od roku 1998.

Na základě zkušeností, které CpKP má, nabízíme pro zájemce z veřejné správy a ostatní následující služby:
 • facilitace veřejných setkání a pracovních skupin
 • metodická i organizační pomoc v oblasti zapojení veřejnosti do rozhodování, dále v oblasti komunitního plánování a strategií komunikace
 • plánování veřejných prostranství se zapojením veřejnosti
 • strategické plánování měst, obcí i regionů se zapojením veřejnosti
 • pomoc při přípravě partnerských projektů a při budování místních partnerství
 • zpracování analýz a evaluací v oblastech komunikace s veřejností a občanské společnosti
 • akreditované školení veřejné správy v oblasti komunikace s veřejností a facilitace
 • vzdělávací semináře v oblasti komunitního plánování sociálních služeb

Naši práci dělíme do 3 programů:

Místní udržitelný rozvoj
Zapojení veřejnosti do rozvoje obcí a regionů považujeme za jeden ze základních pilířů demokratické společnosti. Z tohoto důvodu pomáháme obcím, mikroregionům, místním akčním skupinám i krajům při tvorbě jejich strategických dokumentů. Spolupráce s lokálními partnery (veřejnou správou, podnikateli, NNO, místními akčními skupinami) umožňuje naše projekty co nejvíce přizpůsobit místním potřebám. Zároveň se snažíme vytvářet co nejširší prostor pro diskuzi s veřejností o problémech a možnostech rozvoje obcí i regionů. Na projektech podporujících rozvoj příhraničních oblastí pak spolupracujeme s německými partnery. I zde je kladen důraz na zapojení místních aktérů. Rovněž asistujeme při přípravě konkrétních projektů obcí, podnikatelů i neziskových organizací. Naše zkušenosti sdílíme prostřednictvím publikační činnosti i realizací vzdělávacích aktivit.

Podpora sociální integrace
Pomáháme vytvářet prostředí, které není lhostejné k občanům v nepříznivých sociálních situacích a podporuje rozvoj a zefektivňování služeb pro tyto občany. Zaměřujeme se zejména na komunitní plánování sociálních služeb, které zavádíme a aktualizujeme pro obce a mikroregiony v Plzeňském kraji již od roku 2005. V rámci komunitního plánování zapojujeme místní odborníky na sociální a související služby, uživatele služeb, zástupce obcí a měst a zájemce z řad široké veřejnosti do diskuzí na téma, jaké sociální a související služby místním občanům chybí. Mapujeme potřeby občanů, kteří se ocitli v tíživých sociálních situacích, a zkoumáme další nedostatky v poskytování potřebných služeb, např. v předávání informací, ve spolupráci místních organizací apod. Na základě těchto zjištění pak společně diskutujeme o možnostech řešení, navrhujeme konkrétní kroky, jejichž realizace přispěje ke zlepšení služeb pro místní občany. Výstupy se pak objeví v dokumentu střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, který je poté projednán orgány města. V případě jeho schválení se stává závazným dokumentem určujícím sociální politiku daného regionu.

Výchova k občanství
Pokud usilujeme o to, aby lidé uznávali demokratické hodnoty, chovali se zodpovědně k životnímu prostředí a celkově přispívali k rozvoji občanské společnosti, není vhodnější příležitost než začlenění těchto témat do výuky na školách.

Proto nabízíme výchovně-vzdělávací aktivity, které rozvíjejí kritické myšlení žáků, jejich komunikační a prezentační dovednosti, učí je respektovat názory druhých a zároveň vhodně formulovat argumenty vlastní. Využíváme principy zážitkové pedagogiky – žáci se vzdělávají vlastním prožitkem. Ve svém okolí hledají konkrétní problémy, na které se snaží nalézt tvořivá řešení. Nejsou-li spokojeni s úpravou obecního parku či s nabídkou kulturních akcí, vyzkouší si, jak mohou sami přispět k odstranění těchto nedostatků. Tímto způsobem se učí aktivně jednat, komunikovat s dospělými (lidmi v obci, zastupiteli, odborníky) a více se spoléhat na vlastní schopnosti. Pedagogům poskytujeme poradenství a metodické materiály k obohacení průřezových témat Výchova demokratického občana a Environmentální výchova.
Rendert Time: 0,208 Sek. | Speicherverbrauch: 4,10 MB / 4,32 MB