Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Porta fontium - Bayerisch-tschechisches Netzwerk digitaler Geschichtsquellen 
  • Porta fontium - Bavorsko-česká síť digitálních historických pramenů 
  •  
  • Františkánské nám. 14 
  • 350 02 Cheb 
  •  
  • Karlsbad / Karlovarský kraj

Info • Info

Porta fontium - Bayerisch-tschechisches Netzwerk digitaler Geschichtsquellen

Das Zusammenleben der Deutschen und Tschechen war und ist immer noch durch eine Vielzahl von geschichtlichen Ereignissen und die daraus entstandenen Unstimmigkeiten geprägt. In Folge der gemeinsamen Geschichte kam es zu einer gewaltsamen Zerreißung von vielen wertvollen Archivbeständen, die heute in bayerischen und tschechischen Staatsarchiven deponiert sind.

Das Gebietsarchiv in Pilsen und die Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns in München realisieren mit Porta fontium ein gemeinsames grenzüberschreitendes Projekt, um die in der Vergangenheit auseinander gerissenen Archivbestände in einem virtuellen Ganzen wieder zusammenzufügen. Dies wird mithilfe einer umfassenden Digitalisierung und überhaupt mit digitalen Medien geschehen (gemeinsame Webpräsenz und virtuelle Rekonstruktion im Internet).

In den tschechischen Archiven wird eine große Menge von Archivbeständen aufbewahrt, die einen direkten Bezug zur Geschichte der Sudetendeutschen und des bayerischen Grenzraums haben. Auf der anderen Seite hat das Bayerische Hauptstaatsarchiv als Depositum die Bestände des Sudetendeutschen Archivs übernommen; in diesem befinden sich sehr viele Archivalien, die einen direkten Bezug zum heutigen Gebiet der Tschechischen Republik haben. Die Archivalien des Sudetendeutschen Archivs wurden zum Teil mit der Vertreibung der sudetendeutschen Bevölkerung nach dem 2. Weltkrieg über die Grenze getragen. Es handelt sich um Archivalien aus der Provenienz der Stadt- und Gemeindearchive, um Fotos, adlige und kirchliche Archive, um Gemeinde, Pfarr- und Schulchroniken und andere Archivalien von lokaler und regionaler Bedeutung.

Im Staatsarchiv Amberg wird mit dem Klosterarchiv von Waldsassen ein überregional herausragender und besonders für den tschechischen Grenzraum hochinteressanter Archivbestand mit seinen Urkunden in das Projekt eingebracht.

Mit der Realisierung des Projekts "Bayerisch-tschechisches Netzwerk digitaler Geschichtsquellen" werden 65 Jahre nach dem Ende des 2. Weltkriegs zusammengehörige Archivalien in ein virtuelles Ganzes zusammengeführt. Dabei werden digitale Reproduktionen entstehen, die dann mittels eines Webservers der breiten Öffentlichkeit sowie Wissenschaftlern und Heimatforschern präsentiert werden.

Durch die Zusammenarbeit von Archivaren, Historikern und anderern Fachkräften soll auch wesentlich intensiver als bisher an nicht veröffentlichten "unbekannten" Archivalien, sog. Bohemika und Sudetika, in den Archiven beider Seiten gearbeitet werden.

Die Realisierung dieses Projektes wird wesentlich zur Entwicklung der deutsch-tschechischen Beziehungen beitragen, bildet aber auch eine musterhafte Präsentationsplattform für die fachliche interarchivische Kommunikation und die Kommunikation zwischen den  historischen Arbeitsstellen, aber auch von weiteren fachlichen und wissenschaftlichen Einrichtungen.

Porta fontium - Bavorsko-česká síť digitálních historických pramenů

Vzájemné soužití Čechů a Němců bylo a dosud je poznamenáno mnohými dějinnými událostmi a z nich vyplývajících nejasností. Jedním z důvodů těchto skutečností je také to, že v minulosti došlo k násilnému roztrhání řady cenných archivních souborů, které jsou v současné době deponovány v českých a bavorských státních archivech.

Státní oblastní archiv v Plzni a Generální ředitelství státních bavorských archivů v Mnichově realizují společný přeshraniční projekt Porta fontium, který umožní v minulosti násilně roztržené archivní fondy znovu spojit do jednoho virtuálního celku. Dojde k tomu pomocí rozsáhlé digitalizace, resp. pomocí digitálních médií (společná webová prezentace a virtuální rekonstrukce na internetu).

V českých archivech je uloženo mnoho archivních fondů, jež se vztahují k sudetoněmeckým dějinám a dějinám bavorského příhraničí. Na druhé straně Bavorský státní ústřední archiv v Mnichově převzal do úschovy fondy Sudetoněmeckého archivu, které obsahují spoustu archiválií původem z dnešního území České republiky, jež se s odsunem německého obyvatelstva po 2. světové válce dostaly za hranice. Jedná se o archiválie městských a obecních archivů, fotografie, archivy šlechtické a církevní provenience, obecní, farní a školní kroniky a jiné archiválie místního a regionálního významu.

Ze Státního archivu v Amberku jsou do projektu zařazeny také listiny z archivu kláštera ve Waldsassenu, který má nadregionální charakter a je obzvlášť pro české příhraničí velmi zajímavým archivním souborem.

Realizací projektu "Bavorsko-česká síť digitálních historických pramenů" dojde po 65 letech od ukončení 2. světové války k opětovnému spojení k sobě patřících archiválií do jednoho alespoň virtuálního celku, jenž zároveň umožní vytvářet digitální reprodukce, z kterých se vyhotoví pracovní kopie archiválií, jež se následně zveřejní prostřednictvím tohoto webového serveru široké veřejnosti, vědeckému světu a regionálním badatelům.

Společnou prací archivářů, historiků a dalších odborníků budou v archivech na obou stranách také intenzivněji než dosud zpracovávány dosud nezveřejněné, „neznámé“ archiválie, tzv. bohemika a sudetika.

Realizace tohoto projektu významně přispěje k rozvoji česko-německých vztahů, vytvoří však také vzorovou prezentační základnu pro odbornou meziarchivní komunikaci, komunikaci historických pracovišť a také dalších odborných a vědeckých zařízení.
Rendert Time: 0,156 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB