Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Förderverein "Maria Loreto", Stationsweg 42, 95652 Waldsassen 
 • Nadační sdružení "Maria Loreto", Stationsweg 42, 95652 Waldsassen 
 •  
 • Karlsbader Str. 4 
 • 95666 Mitterteich 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Förderverein "Maria Loreto", Stationsweg 42, 95652 Waldsassen

Wiederaufgebaute Wallfahrtsanlage in Altkinsberg/Egerland. Die Wallfahrtskirche "Maria Loreto" lag bis 1989 im Sperrgebiet der Grenze und war der Zerstörung und der Schändung preisgegeben. Meterhohes Gestrüpp umhüllte die von Kunstschätzen entleerte, dem Verfall überlassene Ruine des frühbarocken Bauwerkes. Dessen kunsthistorischen Wert bezeugt eine Dokumentation, die 1990 das Prager Staatsinstitut für Rekonstruktionen denkwürdiger Städte und Objekte, unter Leitung von Herrn Architekt Vystyd, u.a. für Maria Loreto erarbeitete. In der Studie wurden die Kosten für Sanierungsmaßnahmen bzw. des Abbruchs berechnet und festgestellt, dass weder für die eine noch für die andere Lösung Geldmittel vorhanden seien, also nichts geschehen könne. Maria Loreto wäre weiter verfallen und untergegangen. Die Initiative zum Wiederaufbau kam von diesseits der Grenze und entsprang der Liebe zur alten Heimat. Sie bewog den Ziegeleiunternehmer Anton Hart zur Gründung eines Vereins zur Erhaltung und Förderung der Wallfahrtsstätte Maria Loreto. Die Gründungsversammlung fand am 11.02.1992 in Waldsassen statt. Der Förderverein stellte die Ausgangsposition für eine gedeihliche Zusammenarbeit mit den tschechischen Behörden, voran Otakar Mika, Oberbürgermeister von Eger/Cheb und der dortigen Kirche auf der Basis eines soliden Vertrauensverhältnisses. Das brückenschlagende gemeinsame Tun hat den bisherigen Wiederaufbau ermöglicht. Das Mitwirken von Anton Hart geschah aus Liebe zur Heimatkirche - er ist in Neukinsberg geboren - und aus Dankbarkeit gegen Gott, der ihn aus dem 2. Weltkrieg wieder glücklich zurückkehren ließ. Nach zweijähriger Bauzeit konnte 1994 das 330-jährige Jubiläum im gemeinsamen Festgottesdienst von Deutschen und Tschechen gefeiert werden. Ergriffen und beglückt vom Erlebnis schrieb ein Festteilnehmer: "Möge der Klang der neuen Glocken nie mehr verstummen und von Frieden, Freiheit, Verständigung und Freundschaft künden". Die Worte sprechen die Zukunftsaufgabe der neuen Gebetsstätte an. Gebe Gott die Erfüllung! Gottesdienste 2005: http://www.maria-loreto.de

Nadační sdružení "Maria Loreto", Stationsweg 42, 95652 Waldsassen

Zrenovované poutní místo v Altkinsberg /Egerland. Poutní kostel "Maria Loreto" se v roce 1989 nacházel v uzavřené oblasti hranice a byl vystaven ničení a hanobení. Metr vysoké křoví zakrývalo zříceninu stavby z období raného baroka, zbavenou uměleckých pokladů a zanechanou rozpadu. O jeho umělecko-historické hodnotě svědčí dokumentace, kterou v roce 1990 vypracoval Pražský státní ústav pro rekonstrukce památkových míst a objektů pod vedením pana architekta Vystyda, mj. také pro Maria Loreto. Ve studii byly kalkulovány náklady na sanační opatření resp. demolici a bylo zjištěno, že ani pro jedno ani pro druhé řešení nejsou k dispozici peněžní prostředky, tedy že se v této věci nic nemůže udělat. Maria Loreto by se dále rozpadal a zanikl. Iniciativa k obnovení stavby přišla z této strany hranice a vyvěrala z lásky ke staré vlasti. Přiměla cihlářského podnikatele Antona Harta k založení spolku pro zachování a podporu poutního kostela Maria Loreto. Zakládající shromáždění se konalo dne 11.2.1992 ve Waldsassenu. Podpůrný spolek vytvořil výchozí pozici pro úspěšnou spolupráci s českými úřady, v čele s Otakarem Míkou, starostou Chebu a tamější církví na bázi solidního vztahu důvěry. Společné přičinění, které překonávalo mosty pak umožnilo dosavadní obnovu objektu. Spolupůsobení Antona Harta vycházelo z lásky k rodnému kostelu - narodil se ve Starém Hroznatově - a z vděčnosti k Bohu, který ho nechal šťastně se opět vrátit z 2. světové války. Po dvouleté době výstavby mohlo být v roce 1994 slaveno 330. výročí při společné bohoslužbě němců a čechů. Jeden účastník oslav, uchvácen a obšťastněn tímto zážitkem napsal: "Kéž nikdy nezmlkne zvuk nových zvonů a tyto ať hlásají mír, porozumění a přátelství". Ta slova se týkají budoucího úkolu nového modlitebního místa. Dej Bůh aby se naplnily! Bohoslužby v roce 2005: http://www.maria-loreto.de
 • Öffnungszeiten:
 • Die Wallfahrtsanlage ist in den Sommermonaten in der Regel täglich geöffnet von Anfang Mai bis Ende Oktober an Wochentagen von ca. 11.15 Uhr bis ca. 16.30 Uhr und an Samstagen und Sonntagen von ca. 10.15 Uhr bis ca. 17.00 Uhr. Die Anlage kann aber auch besichtigt werden, wenn eine angemeldete Besuchergruppe anwesend oder aber auch Herr Pfarrer Lobkowicz gerade in Loreto ist oder sich unsere freiwilligen Helfer zur Pflege der Außenanlagen vor Ort befinden. Außerhalb der Öffnungszeiten ist es immer ratsam, sich bei Herrn Erwin Sommer anzumelden.
 • Otevírací doba:
 • Toto poutní zařízení je v letních měsících zpravidla otevřeno denně od počátku května do konce října, ve všední dny ca. od 11.15 do 16.30 hodin a o sobotách a nedělích od ca. 10.15 do ca. 17.00 hodin. Prohlídka zařízení je ale také možná, pokud je přítomna ohlášená skupina návštěvníků, nebo také pokud je v Loretu právě přítomen pan farář Lobkowicz, anebo se na místě nachází naši dobrovolní pomocníci, pečující o vnější prostory. Mimo otvírací doby se vždy doporučuje, ohlásit se u pana Erwina Sommera.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,181 Sek. | Speicherverbrauch: 4,10 MB / 4,32 MB