Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Stadtjugendring Regensburg des Bayerischen Jugendrings, KdöR 
  • Městský kruh mládeže Řezno Bavorského kruhu mládeže, KdöR 
  •  
  • Weingasse 1 
  • 93047 Regensburg 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Stadtjugendring Regensburg des Bayerischen Jugendrings, KdöR

Der Stadtjugendring Regensburg (stjr) ist ein Zusammenschluss von mehr als 30 Regensburger Jugendorganisationen und -verbänden mit insgesamt rund 15.000 Mitgliedern. Wir verstehen uns als Anwalt der Interessen von Kindern und Jugendlichen unserer Stadt und bieten in diesem Zusammenhang Service, Informationen, Kontakte und vieles mehr. Der stjr ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und ist organisiert im Bayerischen Jugendring (BJR), dem bayernweiten Verbund der Jugendorganisationen. Zu unseren Aufgaben und Betätigunsbereichen gehören unter anderem die Vergabe von Zuschüssen der Stadt Re-gensburg an unsere Mitlgiedsverbände zur Förderung der verbandlichen Jugendarbeit, der Ausbildung von Jugendleitern und der Durchführung von Freizeitmaßnahmen, darüber hinaus Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Politiker- und Fraktionsgespräche, Förderung ehrenamtlicher JugendleiterInnen, Seminare und Fortbildungen, kinder- und jugendbezogene Stadtentwicklung und vieles mehr. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage!

Městský kruh mládeže Řezno Bavorského kruhu mládeže, KdöR

Městský kruh mládeže Řezno (stjr) je spojení více než 30 řezeňských mládežnických organizací a svazů s celkem ca. 15.000 členy. Považujeme se za obhájce zájmů dětí a mladistvých našeho města a poskytujeme v této oblasti služby, informace, kontakty a mnoho dalšího. Stjr je ztělesněním veřejného práva a je organizován v rámci Bavorského kruhu mládeže (BJR), bavorského svazu organizací mládeže. K našim úkolům a oblastem činnosti patří mimo jiné rozdělování příspěvků města Řezna našim členským svazům na podporu svazové práce s mládeží, vzdělávání vedoucích mládeže a provádění aktivit volného času, navíc ještě práce s tiskem a s veřejností, rozhovory s politiky a frakcemi, podpora dobrovolných vedoucích mládeže, seminářů a dalšího vzdělávání, rozvoj města v oblasti práce s dětmi a s mládeží a mnoho dalšího. Další informace najdete na internetových stránkách!
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB